1394048-1 Drawing Datasheet by TE Connectivity AMP Connectors

View All Related Products | Download PDF Datasheet
TNT U“ NNENATT Np” RELEASED row PUBLTCATTON , ananm LK LHLNTLT HT: FRET FUET? VERDEFFEKTLTCHUNG “SEND ZU LDC DTST EEEKIE/ETVUSNEEONNS ALL ATENTs wgsgnvgn COPVT‘GHT ALLE RECHTE VQRBEHALTEN TTT822 A T 7 P LTR DESCRTPTTOK DATE DWN APVD mxmuww wmew WNW], A2 REVISED PER Eco-11405294 20APR11 RK HMR E 2 54‘3 T NOTES TT Sham“ T USED WTTH MOS SOCKET CONTACTS T E EEEEEEEEE (E E.G.: MOS CONTACT 928 999 OR 963 7T5 2 DETATLS 9E DESTGN ANE LEET To NANNEACTNNEN 5%;T 3 BULK PACKAGTNG TN CORRUGATED SHTPPTNG BOX EemeTKungen T VeTNeNdeT mTT MOS BNCKsenKonTaKTeN T6f338 z.B : MOS KonTakT 928 999 OdET 963 TT5 2 ETnzeTKeTTeN der ANsTueKang bTeTbeN dem ;__‘__L____T 1r T a HersTeTTeT UCbCTTGééBH E ET :> W ’3 T KT FT T T T""T"'T°TT T T 3 S

Products related to this Datasheet

CONN PLUG HSNG 12POS DL .100
Available Quantity: 4,518
Unit Price: 0.34