WE 1, WEP 70, PH 70 Manual Datasheet by Apex Tool Group

View All Related Products | Download PDF Datasheet
gmalnemehsanlsnung
WE 1
WEP 70
PH 70
DE Originalbetriebsanleitung
EN Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning i original
DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
GR Μετάφρασητουπρωτοτύπουτωνοδηγιώνχρήσης
TR Orijinalişletmetalimatıçevirisi
CZ Překladpůvodníhonávodukpoužívání
PL Tłumaczenieminstrukcjioryginalnej
HU Eredetihasználatiutasításfordítása
SK Prekladvodnéhonávodunapoužitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE Algupärase kasutusjuhendi tõlge
LV Instrukcijutulkojumamnooriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG преводнаоригиналнатаинструкция
RO Traducere a instructiunilor originale
HR Prijevod originalnih uputa
RU Оригинальноеруководствопоэксплуатации
CN 原装使用说明
KO 오리지널 사용 설명서
JP 取扱説明書
2
MANUAL FAQ
i
?!
VIDEO
www.weller-tools.com
3
1
2
> 50 mm
> 50 mm
4
3
2
1
2
1
w
w
w
.
w
e
l
l
e
r
-
t
o
o
l
s
.
c
o
m
°C °F
ET
110 – 120 V 230 V
5
4
5°C °F
+
ON
OFF
6
6MENU
EXIT
1 - 99 min
1 - 999
-40 - +40 °C
-72 - +72 °F
°C / °F
3
sec
5
sec
6
6
6
6
6
MENU
+
+
+
+
UNLOCK
UNLOCK
technical-service@weller-
tools.com
%%
7
DE StandbyZeit
EN StandbyTime
ES Tiempostandby
FR TempsStandby
IT Ritardostandby
PT TempodeStandby
NL Standby-tijd
SV Vilotemp Tid
DK Standbytid
FI Valmiusaika
GR Χρόνοςετοιμότητας
TR BeklemeZamani
CZ Pohotovostníčas
PL Czasdouśpienia
HU Készenléti idõ
SK Doba pohotovosti
SL Časstanjapripravljenosti
EE Ooterežiimiaeg
LV „Standby”laiks
LT Budėjimorežimolaikas
BG Standbyвреме
RO Timpuldestandby
HR Vrijemerežima
pripravnosti
RU Времяожидания
CN 待机时间
KO 스탠바이 시간
JP 待機時間
1 - 99 min
DE Offset
EN Offset
ES Offset
FR Offset
IT Offset
PT Offset
NL Offset
SV Offset
DK Offset
FI Lämpötilakorjaus
GR Offset
TR Offset
CZ Tep. kompenzace
PL Offset
HU Offszet
SK Toleranciaregulácie
SL offset
EE Ofset
LV nobīde
LT Nuokrypis
BG Offset
RO Offset
HR Pomak
RU Корректировка
CN 偏移量
KO 오프셋
JP ット
-40 - 40 °C
-72 - 72 °F
DE Temperaturversion
EN temperature units
ES Unidad de medición de
la temperatura
FR Version de température
IT Visualizzazione tem-
peratura
PT Versão da escala de
temperatura
NL Temperatuurversie
SV Temperaturversion
DK Temperaturversion
FI Lämpötilaversio
GR Έκδοσηθερμοκρασίας
TR Sıcaklıkversiyonu
CZ Jednotkateploty
PL Wersjatemperatury
HU Hőmérséklet-verzió
SK Verziajednotkyteploty
SL Enote temperature
EE Temperatuuri versioon
LV Temperatūrasveids
LT Temperatūrosversija
BG Температурнаверсия
RO Versiunea temperaturii
HR Prikaz temperature
RU Температурнаяшкала
CN 温度类型
KO 온도 단위
JP 温度単位
C/°F
DE Verriegelungsfunktion
EN lock function
ES función de bloqueo
FR fonction de verrouillage
IT funzione di blocco
PT função de bloqueio
NL vergrendelingsfunctie
SV låsfunktion
DK låsefunktion
FI lukitustoiminto
GR λειτουργίακλειδώματος
TR kilitlemefonksiyonu
CZ Funkceblokování
PL funkcjablokady
HU reteszelési funkció
SK funkcia blokovania
SL funkcija zapore procesnih
parametrov
EE lukustusfunktsioon
LV bloķēšanasfunkcija
LT užrakinimofunkcija
BG заключванефункция
RO Funcția de blocare
HR lock funkciju
RU заблокировать
функцию
CN 锁止功能
KO 잠금 기능
JP ロック機 能
UNLOCK
UNLOCK
1-999
8
8
7
DE Zurücksetzenauf
Werks einstellungen
Beim Einschalten:
UP und DOWN
drücken
EN Resettingtofactory
settings
When switching on:
Press UP and DOWN
ES Restaurar la con-
figuracióndefábrica
Al conectar:
PulsarUPyDOWN
FR Réinitialisation aux
réglages d’usine
Lors de la mise sous
tension:Appuyersur
UP et DOWN
IT Ripristino imposta-
zioni di fabbrica
All’attivazione:
Premere UP e DOWN
PT Reposição dos
ajustesdefábrica
Ao ligar: Premir PARA
CIMA e PARA BAIXO
NL Resetten naar
fabrieksinstellingen
Bij het inschakelen:
op UP en DOWN
drukken
SV Återställa till
fabriksinställningarna
Vidpåslagning:tryck
på UP och DOWN
DK Nulstilling til
fabriksindstillinger
Når apparatet
tændes:TrykpåUP
og DOWN
FI Palauttaminen
tehdasasetuksiin
Päällekytkennän
yhteydessä:Paina
UP- ja DOWN-
painiketta
GR Επαναφοράστις
ρυθμίσειςτου
εργοστασίου
Κατάτην
ενεργοποίηση:
ΠατήστεUPκαι
DOWN
TR Fabrikaayarlarına
geri alma
Açarken: UP ve
DOWN’abasın
CZ Nastavenínavýchozí
hodnoty
Přizapínání:
stisknětetlačítkaUP
a DOWN
PL Resetowanie do
nastawyfabrycznej
Podczaswłączania:
nacisnąćUPiDOWN
HU Visszaállításagyári
beállításokra
Abekapcsoláskor:
nyomjamegazUPés
a DOWN gombokat
SK Obnovenievýrobných
nastavení
Prizapnutí:Stlačte
UP a DOWN
SL Ponastavitev na
tovarniškenastavitve
Pri vklopu: pritisnite
UP in DOWN
EE Tehaseseadete
taastamine
Sisselülitamisel:
vajutage nuppe UP ja
DOWN
LV Atiestatīšana
uzrūpnīcas
iestatījumiem
Leslēdzot:nospiediet
„UP“ un „DOWN“
LT Gamyklinių
nustatymųatstata
Įjungiant:spustelėkite
„UP“ ir „DOWN“
BG Възстановяване
назаводските
настройки
Привключване:
НатиснетеUPи
DOWN
RO Resetarealasetările
dinfabrică
Laconectare:Apăsaţi
peUP(SUS)şi
DOWN (JOS)
HR Vraćanjenatvorničke
postavke
Koduključivanja:
pritisnuti UP (gore) i
DOWN (dolje)
RU Возвращениек
заводскимустановкам
Включение:нажмите
клавишусострелкой
вверхиклавишусо
стрелкойвниз
CN 复位至出厂设置
接通时:按压“UP”
和“DOWN”
KO 초기 설정으로 리셋
켜기: UP & DOWN
을 누르십시오
JP 工場設定へ
チ オ ン 時:
UP び DOWN
しま
ON
OFF
DE Deutsch Sicherheitshinweise|BestimmungsgemäßeVerwendung|Benutzergruppen|PflegeundWartung|
Garantie|TechnischeDaten|Symbole|OriginalKonformitätserklärung 10
EN English Safetyinformation|SpecifiedConditionsOfUse|Usergroups|Careandmaintenance|Warranty|
TechnicalData|Symbols|Originaldeclarationofconformity 14
ES Español Advertenciasdeseguridad|AplicaciónDeAcuerdoALaFinalidad|Grupodeusuarios|Cuidadoy
mantenimiento|Garantía|DatosTécnicos|Símbolos|Declaracióndeconformidadoriginal 18
FR Français
Consignes de sécurité | Utilisation Conforme Aux Prescriptions | Groupes d‘utilisateurs | Entretien et
maintenance|Garantie|CaractéristiquesTechniques|Symboles|Déclarationdeconformitéd‘origine
22
IT Italiano Avvertenze per la sicurezza | Utilizzo Conforme | Gruppi utenti | Cura e manutenzione | Garanzia |
Dati Tecnici | Simboli | Dichiarazione di Conformità originale 26
PT Portugues Indicões de seguraa | Utilização Autorizada | Grupos de utilizadores | Conservação e manu-
tenção|Garantia|CaracterísticasTécnicas|Símbolos|Originaldadeclaraçãodeconformidade 30
NL Nederlands Veiligheidsinstructies|VoorgeschrevenGebruikVanHetSysteem|Gebruikersgroepen|
onderhouden|Garantie|TechnischeGegevens|Symbolen|Origineelconformiteitsverklaring 34
SV Svenska Säkerhetsanvisningar | Använd Maskinen Enligt Anvisningarna | Användarkategorier | skötsel och
underhåll|Garanti|TekniskaData|Symboler|Ursprungligförsäkranomöverensstämmelse 38
DK Dansk Sikkerhedsanvisninger | Tiltænkt Formål | Brugergrupper | Pleje og vedligeholdelse | Garanti |
TekniskeData|Symboler|Originaloverensstemmelseserklæring 42
FI Suomi Turvallisuusohjeet|TarkoituksenmukainenKäyt|Käyttäjäryhmät|asemanhoitojahuolto|
Takuu|TeknisetArvot|Symbolit|Alkuperäinenvaatimustenmukaisuusvakuutus 46
GR Ελληνικα Υποδείξειςασφαλείας|Χρήσησύμφωναμετοσκοπόπροορισμού|Ομάδεςχρηστών|Φροντίδα
καισυντήρησητηςσυσκευής|Εγγύηση|Τεχνικάστοιχεία|Σύμβολα|ΓνήσιαΔήλωσηπιστότητας 50
TR Türkçe Güvenlikuyarıları|Kullanim|Kullanıcıgrupları|temizliğivebakımı|Garanti|TeknikVeriler|
Semboller|Orijinaluygunlukbeyanı 54
CZ Český Bezpečnostnípokyny|Použivsouladusurčením|Uživatelskéskupiny|Údržbaaservisnípráce
ohledně|Záruka|Technickéúdaje|Symboly|Originálníprohlášeníoshodě 58
PL Polski Bezpieczeństwo|ytkowanie|Grupyużytkowników|Pielęgnacjaikonserwacjaurządzenia|
Gwarancja|DaneTechniczne|Symbole|Oryginalnadeklaracjazgodności 62
HU Magyar Biztonságiutasítások|Rendeltetésszerűhasználat|Felhasználóicsoportok|Ápoláséskarbantar-
tás|Garancia|MűszakiAdatok|Szimbólumok|Eredetimegfelelőséginyilatkozat 66
SK Slovensky Bezpečnostnépokyny|Používanievsúladesurčenýmúčelompoužitia|Skupinypoužívateľov|
etrovanieaúdržba|Záruka|Technicúdaje|Symboly|Originálnevyhlásenieozhode 70
SL Slovenščina Varnostnanavodila|Uporabavskladuspredpisi|Skupineuporabnikov|Negainvzdrževanje|
Garancija|TehničniPodatki|Simboli|OriginalnaIzjavaoskladnosti 74
EE Eesti Ohutusjuhised|Kasutusotstarbelevastavkäitamine|Kasutajarühmad|Hooldaminejateenindami-
ne|Garantii|TehnilisedAndmed|Sümbol|Originaal-vastavusdeklaratsioon 78
LV Lietuviškai Saugostaisyklės|Naudojimaspagalpaskirtį|Naudotojųgrupės|Įprastinėirtechninėpriežiūra|
Garantija|Techniniaiduomenys|Simboliai|Atitiktiesdeklaracijosoriginalas 82
LT Latviski Drošībasnorādes|Atbilstošalietošana|Lietotājugrupas|Apkopeunkopšana|Garantija|
Tehniskiedati|Simboli|Oriģinālāatbilstībasdeklarācija 86
BG Български
Инструкциизабезопаснаработа|Използванепопредназначение|Потребителскигрупи|Обслужване
иподдържане|Гаранция|Техническиданни|Символи|ОригиналнаДекларациязасъответствие
90
RO Român Indicaţiidesecuritate|Utilizareaconformăcudestinaţia|Grupedeutilizatori|Îngrijireaşiîntreţinerea
curentă|Garanțiapentruprodus|Datetehnice|Simboluri|Declaraţiedeconformitateoriginală 94
HR Hrvatski Sigurnosna upozorenja | Namjenska uporaba | Skupine korisnika | Njega i servisiranje | Jamstvo |
Tehničkipodaci|Simboli|Originalnaizjavaosukladnosti 98
RU Pусский Указанияпотехникебезопасности|Использованиепоназначению|Группыпользователей
|Уходитехническоеобслуживание|Гарантия|Техническиехарактеристики|Символы|
Оригинальнаядекларацияосоответствии 102
CN 中文 安全信息 | 规的使条件 | 用户群体 | 小护 | 保修 | 技术资料 | 符号/志 | 符合标说明原件 106
KO 한국어 전정보 | 규정된 사용조건 | 사용자 그룹 | 관리 및 유지보수 | 보증 | 기술자료 | 표지 | 표준설명 부품에
어야 한. 109
JP 日本全に関する情報 | 指定の使用条件 | ユーグループ | 保守及ンテナス | 保規定証 | 仕様諸
元 | シンボル | オジナルの適合宣言書 112
10
Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheits-
hinweise vor Inbetriebnahme und bevor Sie mit
dem Gerät arbeiten vollständig durch.
Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht Gefahr
fürLeibundLeben.
BewahrenSiedieseAnleitungsoauf,dasssiefüralleBenut-
zer zugänglich ist. Beachten Sie die jeweiligen Betriebsanlei-
tungen der angeschlossenen Geräte.
Sicherheitshinweise
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahrenunddarüber,sowievonPerso-
nenmitverringertenphysischen,sen-
sorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oderbezüglichdessicherenGebrauchs
des Gerätes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren
verstehen.Kinderdürfennichtmitdem
Gerät spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung
dürfennichtvonKindernohneBeauf-
sichtigungdurchgeführtwerden.
Halten Sie andere Personen von Ihrem Arbeitsplatz fern.
Der Aufenthalt von Kindern und unbefugten Personen im Ar-
beitsbereich ist nicht gestattet. Lassen Sie andere Personen
nichtdasLötwerkzeugoderdasKabelberühren.
WARNUNG Stromschlag
Durch unsachgemäßes Anschließen des Steuergeräts
besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag und das
Gerät kann beschädigt werden.
Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise, die Sicher-
heitshinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Anleitung
Ihres Steuergeräts vor Inbetriebnahme des Steuergeräts
vollständig durch und beachten Sie die darin gegebenen
Vorsichtsmaßnahmen.
Schließen Sie nur WELLER Werkzeuge an.
Bei defektem Gerät können aktive Leiter frei liegen oder
der Schutzleiter ohne Funktion sein.
ReparaturenmüssendurchvonWellerausgebildete
Personen erfolgen.
Ist die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt,
muss sie durch eine speziell vorgerichtete Anschlussleitung
ersetztwerden,dieüberdieKundendienstorganisation
erhältlich ist.
Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Bei anti-
statischausgeführtenLötwerkzeugenistderGriffleitfähig.
VermeidenSieKörperberührungmitgeerdetenTeilen,z.B.
Rohren,Heizkörpern,HerdenundKühlschränken.
Benutzen Sie das Lötwerkzeug nicht in feuchter oder
nasser Umgebung.
Arbeiten Sie nicht an unter Spannung stehenden Teilen.
Achtung! Um einen ständigen Schutz gegen das Risiko
eines elektrischen Schlages zu gewährleisten, darf nur an
geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
WARNUNG Verbrennungsgefahr
Beim Betrieb des Steuergeräts besteht Verbrennungs-
gefahr am Lötwerkzeug. Werkzeuge können nach dem
Ausschalten noch längere Zeit heiß sein.
Die Lötspitze wird bei Lötvorgängen sehr heiß. Bei Be-
rührung der Spitzen besteht Verbrennungsgefahr. Nach
dem Lötprozess ist das Lötwerkzeug und der Werkstück-
träger noch heiß.
• LegenSiedasLötwerkzeugbeiNichtgebrauchimmerin
derSicherheitsablageab.GewährleistenSieeinensicheren
StandvonderSicherheitsablage.
• BerührenSienichtdieheißenLötspitzenundhaltenSie
entzündbareObjektefern..
• LötspitzenwechselnurinkaltemZustand
Verbrennungsgefahr durch flüssiges Lötzinn. Schützen
Sie sich vor Zinnspritzern.
• TragenSieentsprechendeSchutzbekleidung,umsichvor
Verbrennungenzuschützen.SchützenSieIhreAugenund
tragenSieeineSchutzbrille.
• BeimVerarbeitenvonKlebernsindinsbesonderedie
WarnhinweisedesKleberherstellerszubeachten.
DE DEUTSCH
693% A Weller W
11
WARNUNG Brandgefahr
Bedecken des Lötgerätes oder der Sicherheitsablage
stellt eine Brandgefahr dar.
Lötgerät und Sicherheitsablage immer freihalten.
BringenSiekeinebrennbarenGegenstände,Flüssigkei-
ten oder Gase in die Nähe des heißen Lötwerkzeugs.
Bewahren Sie Ihr Lötwerkzeug sicher auf. Unbenutzte
Geräte und Werkzeuge sollten an einem trockenen,
hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der
Reichweite von Kindern, abgelegt werden. Schalten Sie
unbenutzte Lötwerkzeuge spannungs- und druckfrei.
Das Netzkabel darf nur in die dafür zugelassenen
Netzsteckdosen oder Adapter eingesteckt werden.
ÜberprüfenSie,obdieNetzspannungmitderAngabeauf
demTypenschildübereinstimmt.Gerätnurausgeschaltetan
dieSteckdoseanschließen.
Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es
nicht bestimmt ist.Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel.
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der
Steckdosezuziehen.SchützenSiedasKabelvorHitze,Öl
und scharfen Kanten.
Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun.
Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das
Lötwerkzeug nicht wenn Sie unkonzentriert sind.
Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Gestalten
Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch richtig. Vermeiden Sie
Haltungsfehler beim Arbeiten, Haltungsfehler verursachen
Haltungsschäden.
Das Lötwerkzeug darf nur in technisch einwandfreiem
Zustand in Betrieb genommen werden. Schutzvorrichtun-
gendürfennichtaußerBetriebgesetztwerden.
Störungen und Defekte müssen umgehend beseitigt
werden. Vor jedem Gebrauch des Geräts / Werkzeugs
müssenSchutzvorrichtungensorgfältigaufIhreeinwandfreie
und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
ÜberprüfenSie,obdiebeweglichenTeileeinwandfrei
funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt
sind.SämtlicheTeilemüssenrichtigmontiertseinundalle
Bedingungenerfüllen,umdeneinwandfreienBetriebdes
Geräts zu gewährleisten.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Benutzen Sie nur
ZubehöroderZusatzgeräte,dieinderZubehörlisteaufge-
führtsindodervomHerstellerfreigegebensind.Benutzen
SieWELLERZubehöroderZusatzgerätenuranoriginal
WELLER Geräten. Der Gebrauch anderer Werkzeuge und
anderenZubehörskanneineVerletzungsgefahrfürSie
bedeuten.
Sichern Sie das Werkzeug. Benutzen Sie Spannvorrichtun-
genumdasWerkstückfestzuhalten.
Verwenden Sie eine Lötrauchabsaugung. Wenn
Vorrichtungen zum Anschluss von Lötrauchabsaugungen
vorhandensind,überzeugenSiesich,dassdiese
angeschlossen und richtig benutzt werden.
Löten
Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung der
jeweiligen verwendeten Weller Versorgungseinheit.
Nur Original Weller Lötspitzen
verwenden!
Behandlung der Lötspitzen
• BenetzenSiebeimerstenAufheizendieselektiveund
verzinnbareLötspitzemitLot.Diesentferntlagerbedingte
OxydschichtenundUnreinheitenderLötspitze.
• AchtenSiebeiLötpausenundvordemAblegendes
Lötkolbensdarauf,dassdieLötspitzegutverzinntist.
• VerwendenSiekeinezuaggressivenFlussmittel.
• AchtenSieimmeraufdenordnungsgemäßenSitzder
Lötspitzen.
• WählenSiedieArbeitstemperatursoniedrigwiemöglich.
• WählenSiediefürdieAnwendunggrößtmögliche
LötspitzenformDaumenregel:ca.sogroßwiedasLötpad.
• SorgenSiefüreinengroßflächigenWärmeübergang
zwischenLötspitzeundLötstelle,indemSiedieLötspitze
gutverzinnen.
• SchaltenSiebeilängerenArbeitspausendasLötsystem
ausoderverwendenSiedieWellerFunktionzur
TemperaturabsenkungbeiNichtgebrauch.
• BenetzenSiedieSpitzemitLot,bevorSiedenLötkolben
fürlängereZeitablegen.
• GebenSiedasLotdirektaufdieLötstelle,nichtaufdie
Lötspitze.
• ÜbenSiekeinemechanischeKraftaufdieLötspitzeaus.
Bestimmungsgemäße Verwendung
VersorgungseinheitfürWELLERLötwerkzeuge.Verwenden
SiedieLötstationausschließlichgemäßdeminder
BetriebsanleitungangegebenenZweckzumLötenunterden
hierangegebenenBedingungen.
Verwenden Sie den Lötkolben ausschließlich gemäß dem in
derBetriebsanleitungangegebenenZweckzumLötenund
Entlöten unter den hier angegebenen Bedingungen.
Der Lötkolben darf nur mit den Weller Versorgungseinheiten
betrieben werden.
Dieses Gerät darf nur bei Raumtemperatur und in Innen-
räumen verwendet werden. Vor Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlungschützen.
DE
DEUTSCH
of fig
12
Bitte informieren Sie sich unter
www.weller-tools.com.
Technische Daten
Lötstation WE 1
Abmessungen L x B x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Gewicht (kg) 1,9
Spannung ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Leistung (W) 85
Schutzklasse I, Gehäuse anti-
statisch
III, Lötwerkzeug
Temperaturbereich
Werkzeugabhängig
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperaturgenauigkeit (°C/°F) Mittlere statische
Spitzentemperatur
kann mit der Offset
Funktion auf +/-5°C
(+/-9°F) eingestellt
werden
Temperaturstabilität (°C/°F) ± 6 / ± 10
Lötkolben WEP 70
Temperaturbereich (°C / °F) 50-450
Leistung (W) 70
Spannung (V AC) 23
Aufheizzeit
(50°C auf 350°C) (120°F
auf 660°F)
(s) 28
Spitzenfamilie ET
Versorgungseinheit WE 1
Technische Änderungen vorbehalten!
Temperaturverhalten
DasLötwerkzeugverfügtübereineninternenNutzungs-
sensor. Über diesen kann eine automatische Abschalt-
funktioneingestelltwerden(Stand-by).DieEinstellungen
sind in der jeweiligen Stations-Betriebsanleitung.
Benutzergruppen
Aufgrund unterschiedlich hoher Risiken und Gefahren-
potentialedürfeneinigeArbeitsschrittenurvongeschulten
Fachkräftenausgeführtwerden.
Arbeitsschritt Benutzergruppen
Vorgabe der Lötparameter Fachpersonal mit techni-
scher Ausbildung
Auswechseln von elektri-
schen Ersatzteilen
Elektrofachkraft
Vorgabe von Wartungsin-
tervallen
Sicherheitsfachkraft
Bedienen
Filterwechsel
Laien
Bedienen
Filterwechsel
Auswechseln von elektri-
schen Ersatzteilen
Technische Auszubildende
unter Anleitung und Auf-
sicht einer ausgebildeten
Fachkraft
Pflege und Wartung
WARNUNG
Vor allen Arbeiten am Gerät Stecker aus der
Steckdose ziehen. Gerät abkühlen lassen.
Kontrollieren Sie regelmäßig alle angeschlossenen Kabel
und Schläuche. Schadhafte Elektrowerkzeuge sofort jeder
weiteren Verwendung entziehen.
Lötspitzendürfennurgewechseltwerden,wennsiekaltsind.
DasLötwerkzeugmussinausgeschaltetemZustandmindes-
tens 3 Minuten in der Sicherheitsablage verbleiben, bis die
Lötspitzeabgekühltist.LEDStatusAnzeigemussAussein.
DieWärmeübertragungsflächenvonLötspitzeundHeizkör-
per sauber halten. Das Heizelement darf nicht mit Lötzinn in
Berührungkommen.
Reparaturen müssen durch von Weller ausgebildete
Personen erfolgen.
Nur original WELLER-Ersatzteile verwen-
den.
Garantie
DieMängelansprüchedesKäufersverjährenineinemJahr
abAblieferunganihn.DiesgiltnichtfürRückgriffsansprüche
des Käufers nach §§ 478, 479 BGB.
Aus einer von uns abgegebenen Garantie haften wir nur,
wenn die Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie von
uns schriftlich und unter Verwendung des Begriffs „Garantie“
abgegeben worden ist.
Die Garantie verfällt bei unsachgemäßem Gebrauch und
wennvonunqualifiziertenPersonenEingriffevorgenommen
wurden.
DE DEUTSCH
CE AAQI @Gufifl
13
DE
DEUTSCH
Symbole
Achtung!
Warnung! Verbrennungsgefahr!
Betriebsanleitung lesen!
ESD gerechtes Design und ESD gerechter
Arbeitsplatz
VorDurchführungjeglicherArbeitenamGerät
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Sicherheitstransformator
CE-Konformitätszeichen
Entsorgung
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmüll!GemäßEuropäischerRichtlinie
2012/19/EUüberElektro-undElektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht
müssenverbrauchteElektrowerkzeugege-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertungzugeführtwerden.
Original Konformitätserklärung
Lötstation WE 1
Lötkolben WEP 70
Wir erklären, dass die bezeichneten Produkte die
Bestimmungen folgender Richtlinien erfüllen:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Angewandte harmonisierte Normen:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
TechnischerLeiter Geschäftsführer
Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammen-
zustellen.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
14
Read these instructions and the safety
guidelines carefully before starting up the unit
and starting work.
Failuretoobservethesafetyregulationsresultsinariskto
life and limb.
Keep these instructions in a place that is accessible to all
users. Please adhere to the operating instructions of the
connected devices.
Safety information
Thisappliancecanbeusedbychil-
drenagedfrom8yearsandabove
andpersonswithreducedphysical,
sensoryormentalcapabilitiesorlackof
experienceandknowledgeiftheyhave
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safewayandunderstandthehazards
involved.Childrenshallnotplaywith
the appliance.
Cleaning and user maintenance shall
notbemadebychildrenwithoutsuper-
vision.
Keep other persons well away from your workplace.
The work area is out of bounds for children and unauthorised
persons. Never allow other persons to touch the soldering
tool or cable.
WARNING Electrical shock
Connecting the control unit incorrectly poses a risk of
injury due to electric shock and can damage the device.
Carefullyreadtheattachedsafetyinformation,thesafety
informationaccompanyingtheseoperatinginstructionsas
wellastheoperatinginstructionsforyourcontrolunitbefore
putting the control unit into operation and observe the
safetyprecautionsspecifiedtherein.
OnlyconnectWELLERtools.
If the device is faulty, active electrical conductors may be
bare or the PE conductor may not be functional.
RepairsmustalwaysbereferredtoaWeller-trained
specialist.
Iftheelectricaltool‘spowersupplycordisdamaged,itmust
bereplacedwithaspeciallyprefabricatedpowersupply
cord available through the customer service organisation.
Protect yourself against electric shocks. The handles on
soldering tools with an antistatic design are conductive.
Avoid touching earthed objects such as pipes, heaters,
cookers and refrigerators.
Do not use the soldering tool in a damp or wet environment.
Neverworkonvoltage-carryingparts.
Caution! To provide continued protection against risk of
electricshock,connecttoproperlygroundedoutletsonly.
WARNING Risk of burns
Risk of burns from the soldering tool while the control
unit is operating. Tools may still be hot long after they
have been switched off.
The soldering tip becomes very hot during soldering
work. There is a risk of burns from touching the tips.
After the soldering process, the soldering tool and the
workpiece holder are still hot.
• Alwaysplacethesolderingtoolinthesafetyrestwhilenot
inuse.Makesurethesafetyholderisstable.
• Donottouchthehotsolderingtipsandkeepthemaway
frominflammableobjects..
• Onlyreplacesoldertipswhencold
Risk of burning through liquid solder. Protect yourself
against solder splashes.
• Wearappropriateprotectiveclothingtoprotectyourself
againstburns.Protectyoureyesbywearingeye
protection.
• Whenworkingwithadhesives,specialattentionmustbe
paidtothewarninginformationprovidedbytheadhesive
manufacturer.
GB ENGLISH
&& A Weller' W
15
WARNING Fire hazard
Covering the soldering iron or the safety holder poses
a fire hazard. Always keep objects well away from the
soldering iron and safety holder.
Alwayskeepobjectswellawayfromthesolderingiron
andsafetyholder.
Keepallcombustibleobjects,liquidsorgaseswellaway
from the hot soldering tool.
Store your soldering tool in a safe place. When not in
use,unitsandtoolsshouldbestoredinadry,highorlocked
area out of the reach of children. Make sure that unused
soldering tools are free of voltage and de-pressurised.
The power cable must only be plugged into the power
socket or adapter approved for this purpose. Checkto
seeifthemainsvoltagematchestheratingsonthe
nameplate.Makesurethemachineisswitchedoffbefore
pluggingin.
Do not use the cable for purposes other than those for
which it is intended.Nevercarrytheunitbythecable.Do
not use the cable to pull the plug out of the socket. Protect
the cable against heat, oil and sharp edges..
Be alert. Payattentiontowhatyouaredoing.Besmart
whenusingtheunit.Donotusethesolderingtoolifyouare
havingdifficultyconcentrating.
Avoid abnormal posture. Arrangeyourworkstationinan
ergonomicallycorrectway.Avoidbadposturewhenusingthe
unit, as this can lead to postural problems.
The soldering tool must be operated only in perfect
technical working order.Safetydevicesmustnotbe
deactivated.
Faults and defects must be repaired immediately.
Beforeusingtheunit/tool,safetydevicesmustbecarefully
checkedtomakesurethattheyarefunctioningproperlyand
in the manner intended. Check that moving parts are func-
tioningproperlyandarenotsticking,andwhetherpartsare
damaged.Allpartsmustbecorrectlyfittedandmustsatisfy
alltherequirementsnecessarytoguaranteetroublefree
operation of the unit.
Use the correct tool. Useonlyaccessoriesorauxiliary
devices which are included in the list of accessories or
approvedforusebythemanufacturer.UseWELLERacces-
soriesorauxiliarydevicesonoriginalWELLERequipment
only.Theuseofothertoolsandotheraccessoriescancause
injury.
Secure the tool.Useclampingfixturestoholdthe
workpiece.
Use a solder fume extraction unit. If appliances for
connecting solder fume extraction units are available, ensure
thattheyareconnectedandusedproperly.
Soldering
Please be sure to read and follow the operating
instructions for your Weller Supply Unit.
Use only original Weller soldering
tips!
Handling the soldering tips
• Coattheselectiveandtinnablesolderingtipwithsolder
whenheatingitupforthefirsttime.Thisremovesoxide
coatingswhichhaveformedduringstorageandimpurities
fromthesolderingtip.
• Makesurethatthesolderingtipiswellcoatedwithsolder
duringbreaksbetweensolderingworkandpriortostorage
ofthedevice.
• Donotuseaggressivefluxingagents.
• Alwaysmakesurethatthesolderingtipsarefitted
properly.
• Selectaslowaworkingtemperatureaspossible.
• Selectthelargestpossiblesolderingtipshapeforthe
application.Ruleofthumb:thesolderingtipshouldbe
roughlyaslargeasthesolderingpad.
• Coatthesolderingtipwellwithsoldertoensurethatthere
isefficientheattransferbetweenthesolderingtipandthe
solderingarea.
• Priortoextendedbreaksbetweensolderingwork,switch
offthesolderingsystemorusetheWellerfunctionto
reducethetemperaturewhenthesolderingequipmentis
notinuse.
• Coatthetipwithsolderpriortostorageifyoudonot
intendtousethesolderingironforanextendedperiodof
time.
• Applysolderdirectlytothesolderingarea,nottothe
solderingtip.
• Donotapplymechanicalforcetothesolderingtip.
Specified Conditions Of Use
SupplyunitforWELLERsolderingtools.Usethesoldering
stationonlyforthepurposeofsoldering,asspecifiedinthe
OperatingInstructions.
Usethesolderingironexclusivelyforthepurposeindicated
in the Operating Instructions of soldering and desoldering
undertheconditionsspecifiedhere.
ThesolderingironmayonlyusedincombinationwithWeller
SupplyUnits.
Thisdevicemayonlybeusedatroomtemperatureand
indoors. Protect against moisture and direct sunlight.
GB
ENGLISH
a .«5 @
16
For more information please visit
www.weller-tools.com.
Technical Data
soldering station WE 1
Dimensions L x W x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Weight (kg) 1,9
Mainssupplyvoltage ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Power consumption (W) 85
Safetyclass I, antistatic housing
III, Soldering tool
Temperature range
Tool dependent
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperatureaccuracy (°C/°F) Average tip tem-
perature can be
„offset“ to +/- 5°C
(+/-°9F) at idle with
no load
Temperaturestability (°C/°F) ± 6 / ± 10
Soldering iron WEP 70
Temperature range (°C / °F) 50-450
Power consumption (W) 70
Mainssupplyvoltage (V AC) 23
Heat-up time
(50°C to 350°C) (120°F to
660°F)
(s) 28
Tip top condition ET
Supplyunit WE 1
Subject to technical alterations and amendments.
Temperature performance
The soldering tool has an internal usage sensor which can
beusedtosetanautomaticswitch-offfunction(Stand-by).
The settings can be found in the station’s operating instruc-
tions.
User groups
Due to differing degrees of risk and potential hazards, sever-
alworkstepsmayonlybeperformedbytrainedexperts.
Work step User groups
Default soldering para-
meters
Specialist personnel with
technical training
Replacing electrical repla-
cement parts
Electricians
Default maintenance
intervals
Safetyexpert
Operation
Filter change
Non-specialists
Operation
Filter change
Replacing electrical
replacement parts
Technical trainees under
the guidance and supervi-
sion of a trained expert
Care and maintenance
WARNING
Before doing any work on the machine, pull
the plug out of the socket. Leave the unit to
cool down.
Check all connected cables and hoses on a regular basis. If
powertoolsaredamaged,theymustbeimmediately
removed from use.
Onlyreplacethesolderingtipswhentheyarecold.
Thesolderingtoolmustbeleftswitchedoffinthesafetyrest
for at least 3 minutes until the soldering tip has cooled down.
The LED status indicator must be at „OFF“.
Keep the heat transfer surfaces of the soldering tip and
heating element clean. The heating element must not come
into contact with soldering tin.
Repairs must always be referred to a Weller-trained
specialist.
Useoriginalreplacementpartsonly.
Warranty
Claimsbythebuyerforphysicaldefectsaretime-barred
afteraperiodofoneyearfromdeliverytothebuyer.This
doesnotapplytoclaimsbythebuyerforindemnificationin
accordance with §§ 478, 479 BGB (German Federal Law
Gazette).
Weshallonlybeliableforclaimsarisingfromawarranty
furnishedbyusifthequalityordurabilitywarrantyhasbeen
furnishedbyuseinwritingandusingtheterm„Warranty“.
Thewarrantyshallbevoidifdamageisduetoimproperuse
andifthedevicehasbeentamperedwithbyunauthorised
persons.
EN ENGLISH
CE AAQI @Guwfl
17
EN
ENGLISH
Symbols
Caution!
Warning! Risk of burns!
Read the operating instructions!
ESD-compatible design and ESD-compatible
workstation
Beforeperformingworkofanykindontheunit,
alwaysdisconnectthepowerplugfromthe
socket.
Safetytransformer
CEmarkofconformity
Disposal
Do not dispose of electric tools together with
household waste material! In observance of
European Directive 2012/19/EU on waste
electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national
law, electric tools that have reached the end
oftheirlifemustbecollectedseparatelyand
returnedtoanenvironmentallycompatible
recyclingfacility.
Original declaration of conformity
soldering station WE 1
Soldering iron WEP 70
We hereby declare that the products described herein
comply with the following guidelines:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Applied harmonised standards:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Technical director Managing director
Authorised to compile technical documentation.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
18
Antes de poner en funcionamiento y comenzar a
trabajar con el aparato, leer completamente las
presentes instrucciones e indicaciones de
seguridad.
Si incumple las normas de seguridad corre el riesgo de sufrir
importanteslesionesfísicasoinclusomortales.
Conservar las presentes instrucciones en un lugar accesible
para todos los usuarios. Siga las instrucciones del manual
de uso del aparato conectado.
Advertencias de seguridad
Este aparato puede ser utilizado por
niosapartirde8aosyporpersonas
que presenten limitaciones de las fa-
cultades f sicas, sensoriales o psquicas
oquecarezcandelaexperienciayel
conocimiento necesarios, siempre que
sean supervisados por otra persona o
queseleshayaenseadoautilizarla
herramientadeformasegurayhayan
comprendido los peligros que supone.
Los ni os no deben jugar con el apara-
to.
Lastareasdelimpiezaymantenimiento
que cor-respondan al usuario no deben
ser realizadas por ni os sin supervisi n.
Mantener alejadas a otras personas del lugar de trabajo.
Noestápermitidalapresenciadeniñosopersonasnoauto-
rizadaseneláreadetrabajo.Nopermitaqueotraspersonas
toquen las herramientas para soldar o los cables.
ADVERTENCIA Descarga eléctrica
Si se conecta inadecuadamente la unidad de control
existe peligro de provocar daños personales y materiales
como consecuencia de descargas eléctricas.
Leer atentamente las advertencias de seguridad adjuntas,
las advertencias de seguridad del presente manual de uso
ylasinstruccionesdesuunidaddecontrolantesdela
puestaenfuncionamientodelamismayseguirlas
medidas de precaución indicadas.
Conectar las herramientas de WELLER.
Si el aparato estuviera averiado puede haber conduc-
tores activos desnudos o no funcionar el conductor
protector.
Lasreparacionesdeberánserrealizadasporespecialistas
formados por Weller.
Si el cable de conexión de la herramienta eléctrica
estuvieradañadodeberásustituirloporuncablede
conexiónespecialquepodráadquiriratravésdelservicio
técnico.
Protéjase de las descargas eléctricas. En los soldadores
antiestáticoslaempuñaduraesconductoradelaelectricidad.
Evite el contacto con piezas conectadas a masa o toma de
tierra, p. ej. con tubos, radiadores, placas eléctricas de
cocinaofrigoríficos.
Noutiliceelsoldadorenambienteshúmedosomojados.
No trabaje con piezas que estén bajo tensión.
¡Atención! Para garantizar una protección constante frente
al riesgo de descarga eléctrica, solo se puede conectar a
una toma de corriente con puesta a tierra.
ES ESPAÑOL
693% . Weller
19
ADVERTENCIA Riesgo de quemaduras
Durante el funcionamiento de la unidad de control existe
peligro de sufrir quemaduras con el soldador. Las herra-
mientas de trabajo podrían permanecer calientes incluso
mucho después de apagarlas.
La punta de soldar se calienta mucho durante los traba-
jos de soldadura. Existe riesgo de quemaduras al tocar
las puntas de soldadura/desoldadura. Tras el proceso
de soldadura el soldador y su soporte todavía están
calientes.
• Cuandonouseelsoldadordeposítelosiempreenel
soportedeseguridad.Asegurarsedequeelsoportede
seguridadestésiempresobreunabaseestable.
• Notoquelaspuntasdesoldaduracalientesymanténgalas
siemprealejadasdeobjetosinflamables..
• Cambiarlapuntadesoldarúnicamentecuandosehaya
enfriado
Peligro de sufrir quemaduras por la manipulación de
estaño líquido. Protéjase de las salpicaduras de estaño.
• Usarropaprotectoraadecuadaparaprotegersede
posiblesquemaduras.Protegerlosojosconunasgafas
protectoras.
• Altrabajarconadhesivos,sedebenobservarsobretodo
lasadvertenciasdelfabricantedelosmismos.
ADVERTENCIA Peligro de quemaduras
Si cubre el soldador o el soporte de seguridad existe
peligro de incendio. No cubrir nunca ni el soldador ni
el soporte de seguridad.
No cubrir nunca ni el soldador ni el soporte de
seguridad.
Nocoloquenuncaobjetos,lı́quidosogasesinflamables
cerca del soldador.
Guarde las herramientas de soldar en un lugar seguro.
Losaparatosyherramientasquenoseusendeben
almacenarse en un lugar seco, elevado o cerrado, fuera del
alcance de los niños. Desconectar las herramientas de
soldaduraquenoseusenparadejarlassintensiónysin
presión.
El cable de la corriente eléctrica debe enchufarse
únicamente en tomas de corriente (enchufe hembra) o
en adaptadores homologados. Compruebesilatensión
deredcoincideconlaindicadaenlaplacadecaracterísti-
cas.Asegurarsequelamáquinaestádesconectadaantes
deenchufarla.
Utilice el cable únicamente para aquellos fines para los
que ha sido previsto.No sujetar nunca el aparato por el
cable. No tire nunca del cable para desenchufar el enchufe
de la toma de corriente. Proteja el cable del calor, de
manchasdeaceiteydecantosafilados..
Preste atención. Prestar atención a lo que se hace.
Realizareltrabajoconsentidocomún.Noutiliceelsoldador
cuando esté desconcentrado.
Evite posturas incorrectas. Laconfiguracióndellugarde
trabajo debe ser ergonómica. Evitar posturas incorrectas
duranteeltrabajo,yaquedanlugaralesiones.
Utilice el soldador únicamente cuando esté en perfecto
estado. Los dispositivos de protección no deben ponerse
fuera de servicio.
Las averías y los defectos deben solucionarse inme-
diatamente. Antes de cada uso del aparato o herramienta,
debe comprobarse minuciosamente que los dispositivos de
seguridadfuncionanalaperfecciónydelaformaprevista.
Comprobar que las piezas móviles funcionan perfectamente,
quenoseatascanyquenoestándañadas.Paragarantizar
el correcto funcionamiento del aparato, todas las piezas
deberánestarmontadascorrectamenteycumplirtodoslos
requisitos.
Usar la herramienta adecuada. Utilizar solo accesorios o
aparatos complementarios que estén incluidos en la lista
de accesorios o que estén aprobados por el fabricante.
Utilizar los accesorios o aparatos complementarios WELLER
solamente en aparatos WELLER originales. El uso de otras
herramientasyotrosaccesoriospuedeimplicarelriesgode
sufrir lesiones.
Asegurar la herramienta. Utilizar dispositivos de sujeción
parafijarlapiezadetrabajo.
Usar un equipo de aspiración de humos de soldadura. Si
se dispone de dispositivos para la conexión de equipos de
aspiracióndehumosdesoldadura,asegúresedequeestos
esténbienconectadosydequeseusencorrectamente.
Soltar
Leer y respetar las instrucciones que figuran en el
manual de uso de la unidad de alimentación Weller .
¡Usar únicamente puntas de soldar
originales de Weller!
Manipulación de las puntas de soldar
• Aplicarunpocodeestañoalapuntadesoldarcuandola
pongaenfuncionamientoporprimeravez.Deestaforma
podráeliminarcapasdeóxidooimpurezasenlapuntade
soldarquesehayanpodidoformardurantesualmacena-
miento.
• Cuandonovayaausarelsoldadorocuandolocoloque
enelsoporteasegurarsedequelapuntaestébien
estañada.
• Nousarfundentes(pastadesoldar)agresivos.
• Asegurarsesiempredequelapuntadesoldaresté
colocadacorrectamente.
ES
ESPAÑOL
20
Cuidado y mantenimiento
ADVERTENCIA
Antes de realizar cualquier trabajo en la
máquina, desenchufarla de la alimentación
eléctrica. Dejar que se enfríe el aparato.
Comprobarperiódicamentetodosloscablesymangueras
conectados. Retirar las herramientas eléctricas defectuosas
inmediatamente para que no se sigan utilizando.
Las puntas de soldadura solo se deben cambiar cuando
esténfrías.
Laherramientadesoldardebepermanecercomomínimo3
minutos desconectada en el soporte de seguridad hasta que
lapuntadesoldarsehayaenfriado.ElindicadorLEDdel
estado debe estar apagado.
Mantenerlimpiarlassuperficiesdetransmisióntérmicadela
puntadesoldarydelelementocalefactor.Elelementocale-
factor no debe entrar en contacto con el estaño para soldar.
Las reparaciones deberán ser realizadas por especialis-
tas formados por Weller.
Use sólo piezas de recambio originales.
Garantía
Los derechos de reclamación por defectos del comprador
prescribenunañodespuésdelacompra.Sóloválidopara
losderechosdelcompradorsegúnelart.§§478,479BGB
(códigocivilalemán).
Únicamentenosresponsabilizamosdelosderechosde
garantíacuandolagarantíadecomprayvidaútildelaparato
hayasidoentregadapornosotrosporescritoyutilizandoel
término„Garantía“.
Lagarantíaquedaráanuladaencasodemanipulación
inadecuada del aparato o cuando sea utilizado por operarios
nocualificados.
Paramásinformaciónvisitenuestraweb:
www.weller-tools.com.
Datos Técnicos
Estaciones de soldar WE 1
Dimensiones L x An x Al
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Peso aproximadamente (kg) 1,9
Tensión de red ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Consumo de potencia (W) 85
• Ajustarlatemperaturadetrabajomásbajaposible.
• Usarlapuntadesoldardemayortamañoposibleparala
aplicacióndeseada.Reglageneral:aprox.tangrande
comoelpuntodesoldadura.
• Asegurarsedequelatransmisióntérmicadesdelapunta
desoldaralazonadesoldarsealomásgrandeposible
aplicandounabuenacapadeestañoalapuntadesoldar.
• Enfasesdeinactividadprolongadasdesconectarel
equiposoldadoryusarlafunciónWellerdereducciónde
temperaturaencasodeinactividad.
• Aplicarestañoalapuntadesoldarantesdeguardarel
soldadorduranteunespaciodetiempoprolongado.
• Aplicarelestañodirectamenteenelpuntodesoldadura,
noenlapuntadesoldar.
• Nosometerlapuntadesoldaraesfuerzosmecánicos.
Aplicación De Acuerdo A La Finalidad
UnidaddealimentaciónparaherramientasdeWELLER.
Utilizarlaestacióndesoldarexclusivamenteparasoldary
desoldarsegúnlostérminosprevistosenelmanualdeusoy
enlascondicionesdescritas.
Utilizarelsoldadorexclusivamenteparalafinalidadprevista
enelmanualdeuso,esdecirparasolarydesoldarenlas
condiciones mencionadas en el manual.
Únicamenteestápermitidoconectarelsoldadoraunidades
de alimentación de Weller.
Sóloestápermitidousaresteaparatoatemperaturaambien-
teyeninteriores.Protegerdelahumedadydelaradiación
directa del sol.
Grupo de usuarios
Debidoalosdiferentestiposderiesgoyelpotencialde
riesgoalgunasoperacionesdeberánserrealizadasexclusi-
vamente por especialistas.
Operación Grupo de usuarios
Parámetrosparasoldar Especialista con formación
técnica
Sustitución de piezas de
recambio eléctricas
Electricista
Intervalos de manteni-
miento
Especialista en seguridad
Manejo
Cambiodefiltro
Usuarios normales
Manejo
Cambiodefiltro
Sustitución de piezas de
recambio eléctricas
Personas en periodo de
formación bajo la super-
visiónydireccióndeuna
persona experimentada
ES ESPAÑOL
'1/
21
ES
ESPAÑOL
Clase de protección I,cajaantiestática
III, Herramienta de
soldar
Rango de temperatura
En función de la herra-
mienta
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Precisión de la tempe-
ratura
(°C/°F) La temperatura
media de la punta
puede «regularse»
a +/- 5 °C (+/-9 °F)
en reposo sin
carga.
Estabilidad térmica (°C/°F) ± 6 / ± 10
Soldador WEP 70
Rango de temperatura (°C / °F) 50-450
Consumo de potencia (W) 70
Tensión de red (V AC) 23
Tiempo de calentamiento
(50°C a 350°C) (120°F a
660°F)
(s) 28
Familia de puntas ET
Unidad de alimentación WE 1
¡Reservadoelderechoarealizarmodificacionestécnicas!
Comportamiento térmico
El soldador dispone de un sensor de uso interno a través del
cualsepuedeajustarladesactivaciónautomática(stand-
by).Elajustefiguraenelmanualdeusodelaestación.
Símbolos
¡Atención!
¡Advertencia! Riesgo de quemaduras!
¡Leer el manual de instrucciones!
Puestodetrabajoyproductofabricadode
conformidad con las normas ESD Design
Antes de realizar cualquier trabajo con el apa-
rado retirar el enchufe de conexión de la toma
de corriente eléctrica.
Transformador de seguridad
Marcado CE
Eliminación de residuos
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con
los residuos domésticos! De conformidad con
la Directiva Europea 2012/19/EU sobre resi-
duosdeaparatoseléctricosyelectrónicosysu
aplicación de acuerdo con la legislación naci-
onal,lasherramientaseléctricascuyavidaútil
hayallegadoasufinsedeberánrecogerpor
separadoytrasladaraunaplantadereciclaje
que cumpla con las exigencias ecológicas.
Declaración de conformidad original
Estaciones de soldar WE 1
Soldador WEP 70
Declaramos que los productos mencionados cumplen
las disposiciones de las siguientes Directivas:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Normas armonizadas aplicadas:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Director técnico Director general
Autoriza la recopilación de la documentación técnica.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
22
Lisez entièrement ce manuel ainsi que les
consignes de sécurité avant la mise en service
et avant de travailler avec l‘appareil.
Danslecasdunon-respectdesconsignesdesécurité,ilya
danger pour le corps et danger de mort.
Conserver le présent manuel de telle manière qu‘il soit ac-
cessible à tous les utilisateurs. Veuillez considérer les modes
d‘emploi respectifs des appareils raccordés.
Consignes de sécurité
L‘appareil peut tre utilisé par des
enfants à par-tir de 8 ans et par des
personnesayantdescapa-cités
physiques,sensoriellesoumenta-
lesrestreintesouayantunmanque
d‘expérience et / ou de connaissances
s‘ils sont sous surveillance ou ont été
informés de la manipulation sûre de
l‘appareil et ont compris les dangers
qui en résultent. Les enfants ne doivent
pas jouer avec L‘appareil.
Lenettoyageetlamaintenancenedo-
ivent pas tre effectués par des enfants
sans surveillance.
Maintenez toute personne à l‘écart du poste de travail.
La présence d‘enfants et de personnes non autorisées
dans la zone de travail est interdite. Ne laissez personne
s’approcher de l’outil ni toucher le câble.
AVERTISSEMENT Choc électrique
Un raccordement incorrect du bloc de contrôle expose
l‘utilisateur à un danger de blessures par choc électrique
et peut conduire à l‘endommagement de l‘appareil.
Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-jointes, les
consignes de sécurité de votre mode d‘emploi ainsi que le
manuel de votre bloc de contrôle avant la mise en service
du bloc de contrôle et respectez les mesures de sécurité
quiysontindiquées!
Raccordez uniquement les outils de WELLER.
Un appareil défectueux peut présenter des conducteurs
actifs mis à nu ou le conducteur de protection est sans
fonction.
Seules les personnes formées par Weller sont autorisées à
effectuer les réparations.
Si le câble de raccordement de l‘appareil électrique est
endommagé, il doit être remplacé par un câble de
raccordement spécialement conçu et disponible via
l‘organisation du service après-vente.
Protégez-vous contre les décharges électriques. La
poignée des outils de soudage du modèle antistatique est
conductrice.
Evitez tout contact corporel avec des pièces mises à la
terre,parex.tuyaux,élémentsdechauffage,foursou
réfrigéra- teurs.
N’utilisez pas l’outil de soudage dans un milieu humide.
Ne travaillez pas sur des pièces sous tension.
Attention ! Pour garantir une protection constante contre le
risque d‘électrocution, le raccordement ne doit se faire qu‘à
des prises de terre.
FR FRANÇAIS
23
AVERTISSEMENT Risque de brûlures
Si le bloc de contrôle est activé, il y a des risques de
brûlure au niveau de l‘outil de dessoudage. Une fois
désactivés, les outils peuvent rester chauds un certain
temps.
La panne à souder devient très chaude pour les opéra-
tions de soudage. En touchant les pannes de soudage
/ dessoudage, vous risquez de vous brûler. Après
l‘opération de soudage, l‘outil de soudage et le porte-
outils sont encore très chauds.
• Encasdenonutilisationdel‘outildesoudage,toujoursle
poserdanslaplaquereposoirdesécurité.Assurezla
stabilitédusupportdesécurité.
• Netouchezpaslespannestrèschaudesetéloignezles
objetsinflammables..
• Changementdepanneuniquementàl’étatfroid
Danger de brûlure par de l’étain de brasage liquide.
Protégez-vous contre les éclaboussures d’étain.
• Portezdesvêtementsdeprotectionappropriéspourvous
protégerdesbrûlures.Protégezvosyeuxetportezdes
lunettesdeprotection.
• Encasdetravailavecdelacolle,respecteznotammentles
consignesdesécuritédufabricantdecolle.
AVERTISSEMENT Risque d‘incendie
Couvrir l‘appareil de soudage ou le support de
sécurité risque de provoquer un incendie. Toujours
laisser l‘appareil de soudage et le support de sécurité
à l‘air libre.
Laissez toujours l‘appareil de soudage et le support de
sécurité à l‘air libre.
Neplacezaucunobjetinflammable,liquidesougazà
proximité de l’outil de soudage chaud.
Conservez votre outil de soudage dans un endroit sûr.
Les outils et appareils non utilisés doivent être rangés dans
un endroit sec, fermé ou en hauteur, hors de portée des
enfants. Mettez les outils de soudage non utilisés hors
tension et hors pression.
Le câble secteur ne doit être branché que sur une prise
de courant ou un adaptateur agréé. Vérifiezquelatension
secteurestcompatibleaveclesinformationsconsignéessur
laplaquedumodèle.Nerelierl‘appareilàlaprisede
courantquelorsqu‘ilestdébranché.
N’utilisez pas le câble à des fins pour lesquelles il n’est
pas prévu.Ne prenez jamais l‘outil par le câble. N’utilisez
paslecâblepourretirerlafichedelaprisedecourant.
Protégez le câble de la chaleur, de l’huile et des arêtes
vives..
Soyez attentifs. Veillez à ce que vous faites. Abordez le
travail avec sérieux. N’utilisez pas l’outil de soudage si vous
n’êtes pas concentré.
Evitez de vous tenir de façon anormale. Organisez cor-
rectement l’ergonomie de votre poste de travail. Évitez toute
mauvaisepositionquientraîneraitdesdéfautsdeposture.
L’outil de soudage ne doit être mis en service que dans
un état technique parfait. Ne désactivez jamais les
équipements de protection.
Les défauts et dérangements doivent être éliminés
immédiatement. Avant toute utilisation de l‘outil / appareil,
inspectez avec soin le fonctionnement correct et conforme
des équipements de protection. Assurez-vous que les pièces
en mouvement fonctionnent correctement et ne se coincent
pas et que toutes les pièces sont en bon état. Toutes les
pièces doivent être montées correctement et toutes les con-
ditionsrempliesafindepouvoirgarantirlefonctionnement
impeccable de l‘outil.
Servez-vous d‘un outil adapté. Utilisez uniquement des
accessoires ou outils auxiliaires indiqués dans la liste
d‘accessoiresoucertifiésparlefabricant.Utilisezlesac-
cessoires ou outils auxiliaires WELLER uniquement sur des
appareils WELLER d‘origine. L‘utilisation d‘autres outils ou
accessoirespeutentraînerunrisquedeblessure.
Fixez l‘outil.Utilisezdesdispositifsdefixationpour
maintenir l‘outil.
Prévoyez une aspiration des fumées. Si un dispositif a été
prévu pour le branchement d‘aspirations des fumées, veillez
à ce qu‘il soit branché et correctement utilisé.
Soudage
Veuillez lire et respecter le mode d‘emploi de l‘unité
d‘alimentation Weller utilisée.
N‘utiliser que des pannes à souder
originales WELLER !
Traitement des pannes
• Lorsdelapremièremiseentempérature,étamerlapanne
poursupprimerlescouchesd‘oxydeetlesimpuretésdues
austockage.
• Aucoursdespausesdesoudageetavantdereposerle
feràsouder,toujourss‘assurerquelapanneestbien
étamée.
• Nepasutiliserdefluxtropagressif.
• Toujourss‘assurerquelapanneestbienfixée.
• Choisirunetempératuredetravailaussibasseque
possible.
• Choisirlaformedepannelaplusgrandepossiblepour
l‘applicationRègledebase:env.aussigrandequela
soudureàréaliser.
• Garantiruntransfertdechaleuràgrandesurfaceentrela
panneetlepointdesoudageenétamantcorrectementla
panne.
FR
FRANÇAIS
24
Ne remplacez les pannes du fer à souder que lorsqu’elles
sont froides.
Une fois hors tension, l‘outil de soudage doit rester au moins
trois minutes dans la plaque reposoir de sécurité, c‘est à dire
jusqu‘àcequelapanneaitrefroidi.L‘afficheurLEDd‘état
doit être éteint.
Maintenir propres les surfaces de transfert thermique de la
panne et du corps de chauffe. L‘élément de chauffe ne doit
pas entrer en contact avec l‘étain.
Seules les personnes formées par Weller sont
autorisées à effectuer les réparations.
N’utiliser que des pièces de rechange
d’origine.
Garantie
Les réclamations pour vices de fabrication expirent 12 mois
après la livraison. Ceci ne s‘applique pas aux droits de
recours de l‘acquéreur d‘après le §§ 478, 479 du code civil
allemand.
La garantie que nous accordons n‘est valable que dans
la mesure où la garantie de qualité ou de solidité a fait
l‘objetd‘uneconfirmationécriteparnossoinsetmoyennant
l‘emploi du terme „Garantie“.
La garantie perd toute sa validité en cas d‘utilisation non
conforme et de manipulations quelconques de la part d‘un
personnelnonqualifié.
Pour plus d‘informations, consulter
www.weller-tools.com.
Caractéristiques Techniques
Stations de soudage WE 1
Dimensions L x l x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Poids Env. (kg) 1,9
Tension de réseau ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Puissance absorbée (W) 85
Classe de protection I,boîtierantista-
tique
III, Outil de sou-
dage
Plage de température
En fonction de l‘outil
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
• Éteindrelesystèmedesoudageencasdelonguespauses
detravailouutiliserlafonctionWellerderéductionde
températureencasdenonutilisation.
• Enduirelapannedematériaud‘apportdesoudageavant
dedéposerleferàsouderpendantunepériode
prolongée.
• Déposerdirectementlasouduresurlepointdesoudageet
nonsurlapanne.
• Nepasuserdeforcemécaniquesurlapanne.
Utilisation Conforme Aux Prescriptions
Unitéd‘alimentationpouroutilsdesoudageWELLER.
Utiliserlastationdesoudageuniquementconformémentau
butindiquédanslemanueld‘utilisationpourlesoudageet
danslesconditionsindiquéesici.
Utiliser le fer à souder uniquement conformément au but
indiqué dans le manuel d‘utilisation, pour le soudage et le
dessoudage dans les conditions indiquées ici.
Utilisez le fer à souder uniquement avec les unités
d‘alimentation Weller .
Cet appareil peut uniquement être utilisé à la température
ambiante et dans des pièces fermées. Protégez de l‘humidité
etdesrayonsdirectsdusoleil.
Groupes d‘utilisateurs
En raison des risques et dangers d‘importance différente,
seuls des spécialistes formés sont autorisés à exécuter
certaines étapes de travail.
Étape de travail Groupes d‘utilisateurs
Spécificationsdespa-
ramètres de soudage
Spécialiste avec formation
technique
Remplacement de pièces
de rechange électriques
Électricien
Spécificationsdesinterval-
les de maintenance
Spécialiste de la sécurité
Commande
Remplacementdufiltre
Non-spécialistes
Commande
Remplacementdufiltre
Remplacement de pièces
de rechange électriques
Apprentis techniques sous
l‘égide et la surveillance
d‘unspécialistequalifié
Entretien et maintenance
AVERTISSEMENT
Toujours extraire la fiche hors de la prise de
courant avant d‘intervenir sur l‘appareil.
Laisser refroidir l‘outil.
Contrôlezrégulièrementtouslescâblesettuyaux.Retirez
toutoutilélectriqueendommagéafind‘empêcherson
utilisation.
FR FRANÇAIS
25
FR
FRANÇAIS
Précision de température (°C/°F) „offset“ de la tem-
pératuremoyenne
de la panne peut
s‘élever à +/- 5°C
(+/-°9F) en pré-
activation sans
charge
Stabilité en température (°C/°F) ± 6 / ± 10
Fers à souder WEP 70
Plage de température (°C / °F) 50-450
Puissance absorbée (W) 70
Tension de réseau (V AC) 23
Temps de montée en
température
(de 50°C à 350°C) (de
120°F à 660°F)
(s) 28
Typedepanne ET
Unité d‘alimentation WE 1
Sousréservedemodificationstechniques!
Comportement de la température
L‘outil de soudage dispose d‘un capteur d‘utilisation
interne. Celui-ci permet de régler une fonction automatique
d’arrêt(stand-by).Lesréglagessetrouventdanslanotice
d‘utilisation de chaque station.
Symboles
Attention !
Avertissement ! Risque de brûlures!
Lire la notice d‘utilisation !
Design et poste de travail conformes ESD
Avant de réaliser tous travaux sur l‘appareil,
débrancher toujours la prise.
Transformateur de sécurité
Signe CE
Elimination des déchets
Ne pas jeter les appareils électriques dans
les ordures ménagères Conformément à la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d‘équipements électriques ou électro-
niques (DEEE), et à sa transposition dans la
législation nationale, les appareils électriques
doivent être collectés à part et être soumis à un
recyclagerespectueuxdel’environnement.
Déclaration de conformité d‘origine
Stations de soudage WE 1
Fers à souder WEP 70
Nous déclarons que les produits désignés répondent
aux conditions des directives suivantes :
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Normes harmonisées appliquées :
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Directeur technique Directeur
autorise à réunir les documentations techniques.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
26
Prima di mettere in funzione l‘apparecchio e di
utilizzarlo si prega di leggere attentamente le
Istruzioni per l‘uso e le avvertenze sulla
sicurezza.
La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causa-
re pericolo per la vita e la salute.
Conservare le presenti istruzioni in modo che siano acces-
sibili a tutti gli utenti. Attenersi alle istruzioni per l‘uso degli
apparecchi collegati.
Avvertenze per la sicurezza
L‘apparecchio pu essere utilizzato da
bambini di età pari o superiore a 8 anni
edapersoneconridottefacoltàfisiche,
sensoriali o mentali non-ché da perso-
neprivedisufficienteesperienzae/o
conoscenza dello stesso se sorvegliate
o istruite in merito all‘utilizzo sicuro
dell‘appa-recchio e consapevoli degli
eventuali rischi deri-vanti da un utilizzo
Improprio. I bambini non devono gio-
care con L‘apparecchio.
Le operazioni di pulizia e di manuten-
zione non devono essere effettuate dai
bambini senza la supervisione di un
adulto.
Ogni persona estranea deve rimanere lontana dalla
postazione di lavoro.
Non è consentita la permanenza di bambini e persone non
autorizzate nell‘area di lavoro. Assicurarsi che nessun’altra
persona tocchi il saldatore o il cavo.
AVVISO Rischio di folgorazione
Un eventuale collegamento errato della centralina com-
porta rischio di lesioni a seguito di folgorazione e può
danneggiare l‘apparecchio.
Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza allegate, le
avvertenze per la sicurezza delle presenti istruzioni per
l‘uso, nonché le istruzioni della centralina di comando prima
di procedere alla messa in funzione dell‘apparecchio e
rispettare le misure precauzionali riportate in queste
documentazioni.
Collegare esclusivamente utensili WELLER.
Se l‘apparecchio è difettoso, è possibile che vi siano
conduttori attivi scoperti, o che il conduttore di protezio-
ne non funzioni.
Le riparazioni andranno effettuate da personale apposita-
mente formato da Weller.
Se la linea di collegamento dell‘elettroutensile è danneggia-
ta, essa andrà sostituita da un‘apposita linea di collega-
mento, disponibile presso il Servizio Assistenza Clienti.
Prevenire il rischio di scariche elettriche. L’impugnatura
dei saldatori nella versione antistatica è conduttivo.
Evitare di entrare in contatto con elementi collegati a
massa, per es. tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.
Non utilizzare il saldatore in ambienti umidi o bagnati.
Non lavorare su pezzi sotto tensione.
Attenzione! Per garantire una protezione continua contro il
rischio di folgorazione, effettuare il collegamento solo con
prese con messa a terra.
AVVISO Rischio di ustioni
Con l‘azionamento della centralina sussiste il pericolo
di ustioni dovute all‘utensile di saldatura. Gli utensili
possono restare caldi anche molto tempo dopo lo speg-
nimento.
La punta saldante si riscalda durante le operazioni di
saldatura. Esiste quindi il rischio di ustioni in caso di
contatto con le punte saldanti/dissaldanti Dopo il pro-
cesso di saldatura, l‘utensile di saldatura e il portapezzo
sono ancora caldi.
• Incasodinonutilizzo,l‘utensiledisaldaturadeveessere
sempreappoggiatosulsupportodisicurezza.Provvedere
adunappoggiosicurodelsupportodisicurezza.
• Nontoccarelepuntecaldeetenereadistanzaglioggetti
infiammabili..
• Sostituirelepuntesaldantisoltantoquandosisiano
raffreddate
Pericolo di ustioni causate dallo stagno fluido. Proteg-
gersi da eventuali spruzzi di stagno.
• Indossareidoneiindumentiprotettiviperevitareustioni.
Proteggeregliocchieindossareocchialiprotettivi.
• Nellalavorazionediadesivisideveporreparticolare
attenzioneagliavvertimentidelproduttoredell‘adesivo.
IT ITALIANO
&& A Weller' W
27
AVVISO Rischio di incendio
Coprire il saldatore, o il supporto di sicurezza, com-
porta rischio d‘incendio. Mantenere sempre liberi il
saldatore ed il supporto di sicurezza.
Mantenere sempre liberi il saldatore ed il supporto di
sicurezza.
Nonavvicinareoggetti,liquidiogasinfiammabilial
saldatore caldo.
Conservare il saldatore in un luogo sicuro. Apparecchi e
utensili inutilizzati andranno conservati in un luogo asciutto,
in alto o al chiuso, fuori dalla portata dei bambini. Togliere
tensione e pressione agli utensili di saldatura inutilizzati.
Il cavo di alimentazione deve essere inserito esclusiva-
mente in prese elettriche o adattatori omologati.
Verificarechelatensionedialimentazionecorrispondaalle
indicazionisullatarghetta.Inserirelaspinanellapresadi
correntesoloadapparecchiospento
Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quelli per cui è
stato concepito.Non utilizzare in alcun caso il cavo per
trasportare l‘apparecchio. Non utilizzare il cavo per estrarre
la spina dalla presa. Proteggere il cavo da calore, olio e
oggetti acuminati..
Usare molta cautela. Prestare attenzione a ciò che si sta
facendo. Lavorare con buonsenso. Non utilizzare il saldatore
se non si e concentrati.
Evitare una postura anomala. Allestire il posto di lavoro
in modo corretto dal punto di vista ergonomico. Quando si
lavora evitare le cattive posture che possono causare danni
posturali.
Il saldatore deve essere utilizzato solo in condizioni di
funzionamento perfette. I dispositivi di protezione non
devono essere disattivati.
Eventuali guasti e difetti devono essere eliminati
immediatamente. Prima di ogni utilizzo dell‘apparecchio/
utensileènecessarioverificareilfunzionamentoineccepibile
e conforme dei dispositivi di sicurezza. Controllare se le parti
mobili funzionano correttamente e non si inceppano o se
sono danneggiate. Tutte le parti dovranno essere montate
correttamente e adempiere a tutte le condizioni necessarie
per un funzionamento a regola d‘arte dell‘apparecchio.
Utilizzare il tipo di utensile appropriato. Utilizzare solo
accessori o apparecchi ausiliari riportati nell‘elenco accessori
o approvati dal produttore. Utilizzare accessori o apparecchi
ausiliari WELLER solo con apparecchi originali WELLER.
L‘impiego di altri utensili o accessori può sottoporvi a un
pericolo di lesioni.
Mettere in sicurezza l‘utensile. Utilizzare dispositivi di
fissaggiopertenerefermoilpezzoinlavorazione.
Utilizzare un sistema di aspirazione dei fumi di
saldatura. Qualora siano presenti dispositivi per il
collegamento di sistemi di aspirazione dei fumi di saldatura,
accertarsi che siano collegati e vengano impiegati
correttamente.
Saldare
Leggere e rispettare le Istruzioni per l‘uso dell‘unità di
alimentazione Weller utilizzata.
Utilizzate solo punte saldanti originali
Weller!
Trattamento delle punte saldanti
• Alprimoriscaldamentoumettarelapuntasaldante
selettivaestagnabileconlegasaldante.Inquestomodosi
rimuoverannoglistratidiossidazionedovutialla
conservazioneedaltreimpuritàdellapuntasaldante.
• Durantelepausedilavoroeprimadiriporreilsaldatore,
accertarsisemprechelapuntasaldantesiabenstagnata.
• Nonutilizzarefondentieccessivamenteaggressivi.
• Accertarsisemprechelapuntasaldantesiacorrettamente
inposizione.
• Selezionarelatemperaturadilavoropiùbassapossibile.
• Scegliereperl‘applicazionelapuntasaldanteconlaforma
piùgrandepossibileRegolaempirica:approssimativa-
mentegrandequantoilpaddisaldatura.
• Stagnandoaccuratamentelapuntasaldante,peril
passaggiodicaloretralapuntasaldanteeilpuntoda
saldare,assicurarelapresenzadiunasuperficiepiùampia
possibile.
• Disattivareilsistemadisaldaturadurantelepausedi
lavoroprolungateoppureutilizzarelafunzioneWellerper
l‘abbassamentodellatemperaturaincasodinonutilizzo
dell‘utensile.
• Sesiprevededideporreilsaldatoreperunperiodo
prolungato,umettarelapuntaconlegasaldante.
• Applicarelalegapersaldaturadirettamentesulpuntoda
saldare,nonsullapuntasaldante.
• Nonesercitarealcunaforzameccanicasullapunta
saldante.
Utilizzo Conforme
UnitàdialimentazioneperutensilidisaldaturaWELLER.
Utilizzarelastazionedisaldaturaesclusivamentesecondolo
scopoindicatosecondoleistruzioniperl‘uso,alfinedi
eseguireinterventidisaldaturaallecondizioniqui
specificate.
Utilizzare il saldatore esclusivamente secondo lo scopo
indicato dalle istruzioni per l‘uso, per eseguire interventi di
saldaturaedissaldaturaallecondizioniquispecificate.
Il saldatore andrà utilizzato esclusivamente con le unità di
alimentazione Weller .
Il presente apparecchio andrà utilizzato esclusivamente a
temperatura ambiente ed in ambienti interni. Proteggere
dall‘umidità e dall‘irradiazione solare diretta.
IT
ITALIANO
6% E @
28
Il produttore risponde della garanzia fornita solo se la ga-
ranzia di qualità e di durata è stata fornita dal produttore per
iscritto e con l‘impiego del termine „Garanzia“.
La garanzia decadrà in caso di utilizzo non conforme o qua-
lorapersonenonqualificateabbianoeffettuatointerventi.
Per ulteriori informazioni:
www.weller-tools.com.
Dati Tecnici
Stazione di saldatura WE 1
Dimensioni L x P x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Peso (kg) 1,9
Tensione di rete ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Potenza assorbita (W) 85
Classe di protezione I, scatola antistatica
III, Utensile di
saldatura
Range di temperatura
In base all‘utensile
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Precisione di tempe-
ratura
(°C/°F) La temperatura me-
dia della punta può
avere un „offset“ di
+/- 5°C (+/-°9F) nel
funzionamento a
vuoto senza carico
Stabilità della tempe-
ratura
(°C/°F) ± 6 / ± 10
Saldatore WEP 70
Range di temperatura (°C / °F) 50-450
Potenza assorbita (W) 70
Tensione di rete (V AC) 23
Tempo di riscaldamento
(50°C a 350°C) (120°F a
660°F)
(s) 28
Famiglia di punte ET
Unità di alimentazione WE 1
Conriservadimodifichetecniche.
Comportamento temperatura
L‘utensile di saldatura è dotato di un sensore di utilizzo, che
consente di impostare una funzione di disinserzione automa-
tica(Standby).Perleimpostazioni,consultareleistruzioni
perl‘usodellastazionespecifica.
Gruppi utenti
Dati i diversi livelli di rischi e potenziali pericoli, alcune fasi
operative sono riservate a personale specializzato ed appo-
sitamente istruito.
Fase operativa Gruppi utenti
Impostazione dei parametri
di saldatura
Personale specializzato
in possesso di formazione
tecnica
Sostituzione di parti elettri-
che di ricambio
Elettricista
Impostazione degli interval-
li di manutenzione
Addetto alla sicurezza
Utilizzo
Sostituzionedelfiltro
Non occorre preparazione
specifica
Utilizzo
Sostituzionedelfiltro
Sostituzione di parti elettri-
che di ricambio
Tecnici apprendisti, sotto la
guida e la supervisione di
un tecnico specializzato in
possesso di preparazione
specifica
Cura e manutenzione
AVVISO
Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull‘apparecchio, estrarre la spina dalla presa
di corrente Lasciar raffreddare l‘apparecchio.
Controllareaintervalliregolarituttiicavietubiflessibili
collegati. Rimuovere immediatamente gli elettroutensili
difettosi da ogni ulteriore utilizzo.
Le punte saldanti possono essere sostituite soltanto quando
siano fredde.
Una volta spento, l‘utensile di saldatura dovrà restare per
almeno3minutinelsupportodisicurezza,affinchélapunta
saldante si raffreddi. L‘indicatore di stato a LED dovrà essere
spento.
Mantenerepulitelesuperficiditrasmissionedelcaloredella
punta saldante e del corpo riscaldante. L‘elemento riscaldan-
te non dovrà entrare in contatto con lo stagno per saldature.
Le riparazioni andranno effettuate da personale
appositamente formato da Weller.
Utilizzare soltanto pezzi di ricambio
originali.
Garanzia
I diritti di reclamo dell‘acquirente per eventuali difetti deca-
dono dopo un anno dalla consegna. Tale condizione non si
applica ai diritti di recesso dell‘acquirente secondo §§ 478,
479 BGB.
IT ITALIANO
CE AAQI @Guwfl
29
IT
ITALIANO
Simboli
Attenzione!
Avviso! Rischio di ustioni!
Leggere le Istruzioni d‘uso.
Concezione e postazione di lavoro a norma
ESD
Prima di effettuare qualsiasi intervento
sull‘apparecchio, estrarre sempre il connettore
dalla presa.
Trasformatore di sicurezza
Contrassegno CE
Smaltimento
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i
rifiutidomestici.SecondolaDirettivaEuropea
2012/19/EUsuirifiutidipparecchiature
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in
conformità alle norme nazionali, le apparecchi-
ature elettriche esauste devono essere accolte
separatamente,alfinediesserereimpiegatein
modo eco-compatibile.
Dichiarazione di Conformità originale
Stazione di saldatura WE 1
Saldatore WEP 70
Dichiariamo che i prodotti dotati di contrassegno adem-
piano alle seguenti Direttive:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Normative armonizzate applicate:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Il Direttore Tecnico Il Direttore Amministrativo
Incaricati di redigere la documentazione tecnica.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
30
Antes da colocação em funcionamento e as
instruções de segurança antes de trabalhar com
o aparelho, leia o presente manual na íntegra.
Caso não se respeitem as normas de segurança corre-se
risco de vida.
Guardeestemanualdemodoaestaracessívelparatodos
os utilizadores. Observe os manuais de instruções dos
aparelhos conectados.
Indicações de segurança
Este aparelho não pode ser utilizado
por cri-anças a partir dos 8 anos e pes-
soas com capaci-dades f sicas, senso-
riais ou mentais reduzidas ou que não
disponhamdeexperinciasuficiente,
excepto sob vigilância ou sob inst-
ruçõesespec-ficasdeutilizaçãosegu-
ra do aparelho, e desde que entendam
os perigos resultantes da mesma. Não
deixe que crianças brinquem com o
Aparelho.
Não permita a limpeza e manutenção
do aparel-ho pelo utilizador a crianças
sem Vigilância.
Mantenha as demais pessoas longe do seu local de
trabalho.
Não é permitida a permanência de crianças e pessoas não
autorizadasnaáreadetrabalho.Nãodeixequeoutras
pessoas toquem a ferramenta de soldar ou o cabo.
AVISO Choque eléctrico
Através da ligação incorrecta do aparelho de comando
surge o perigo de ferimento por choque eléctrico e o
aparelho pode ficar danificado.
Leia todas as indicações de segurança em anexo, as
indicações de segurança deste manual de instruções e as
instruções do seu aparelho de comando antes de colocar o
aparelho de comando em funcionamento e respeite as
medidasdeprecauçãoaíindicadas!
Conecte exclusivamente ferramentas da WELLER.
Em caso de um aparelho defeituoso, os fios condutores
podem ficar sem protecção ou o condutor de proteção
pode não funcionar.
As reparações têm de ser efectuadas po pessoal formado
pela Weller.
Caso o cabo de ligação da ferramenta eléctrica estiver
danificada,temdesersubstituídoporumcabodeligação
especialmenteconfeccionado,disponívelatravésda
organização de assistência técnica.
Proteja-se contra choque eléctrico. Nas ferramentas de
soldartipoanti-estático,opunhoécondutor.
Evite o contacto corporal com componentes ligados à terra,
p. ex. tubos, radiadores de aquecimento, fogões e
frigorı́fi-cos.
Nãoutilizeaferramentadesoldarnumambientehúmido
ou molhado.
Não trabalhe em peças sob tensão.
Atenção! Para garantir uma proteção permanente contra o
risco de choques elétricos, deve-se fazer a conexão
exclusivamente em tomadas com ligação à terra..
PT PORTUGUES
31
AVISO Risco de queimaduras
Ao utilizar o aparelho de comando existe o perigo de
queimaduras na ferramenta de soldar. Após desligadas,
as ferramentas podem estar quentes durante um período
prolongado.
Durante os processos de solda a ponta de solda fica
muito quente. Há risco de queimadura se tocar nas
pontas de soldar/dessoldar. Após o processo de solda,
a ferramenta de solda e o suporte da peça ainda estão
quentes.
• Emcasodanãoutilização,pouseaferramentadesolda
semprenodescansodesegurança.Assegureumapoio
segurododescansodesegurança.
• Nãotoquenaspontasdesoldarquentesemantenha
objectosinflamáveisafastados..
• Mudançadapontadesoldaexclusivamentenoestadofrio
Perigo de queimadura devido à solda de estanho líquida.
Proteja-se contra salpicos de estanho.
• Useorespectivovestuáriodeprotecçãoparaseproteger
contraasqueimaduras.Protejaosseusolhoseutilize
óculosdeprotecção.
• Noprocessamentodecolasdeveobservar-seespecial-
menteasindicaçõesdeavisodofabricantedecola.
AVISO Perigo de incêndio
Se cobrir o aparelho de solda ou o descanso de
segurança, isso representa um perigo de incêndio.
Manter o aparelho de solda e o descanso de
segurança sempre livres.
Manter o aparelho de solda e o descanso de segurança
sempre livres.
Nãoaproximeobjectos,lı́quidosougasesinflamáveis
de uma ferramenta de soldar quente.
Guarde a sua ferramenta de soldar de modo seguro. Os
aparelhos e ferramentas não utilizados devem ser colocados
num local seco, alto ou fechado à chave, fora do alcance
das crianças. Comute as ferramentas de soldagem não
usadas para o estado isento de tensão e de pressão.
O cabo de ligação à rede só pode ser introduzido nas
tomada de rede ou adaptadores autorizados para o
efeito. Verifiqueseatensãoderedecoincidecoma
indicaçãonaplacadecaracterísticas.Aoligaroaspiradorà
rede,ointerruptordeveencontrar-senaposiçãode
desligado.
Não utilize o cabo para fins para os quais não está
previsto.Nunca transporte o aparelho pelo cabo. Não utilize
ocaboparapuxarafichadatomada.Protejaocabocontra
calor, óleo e arestas vivas..
Esteja atento. Tenha atenção com o que faz. Proceda com
cuidado durante o trabalho. Não utilize a ferramenta de
soldar se estiver desconcentrado.
Evite posturas anormais do corpo. Disponha o seu local
de trabalho de modo ergonómico. Evite erros de postura
durante o trabalho, os erros de postura causam danos de
postura.
A ferramenta de soldar só pode ser colocada em
funcionamento caso se encontre num estado tecnica-
mente perfeito. Os dispositivos de proteção não podem ser
colocados fora de serviço.
As falhas e defeitos têm que ser corrigidos de imediato.
Antesdautilizaçãodoaparelho/ferramentaénecessário
verificarcuidadosamenteosdispositivosdeproteçãoquanto
ao seu funcionamento perfeito e conforme os regulamentos.
Verifiqueseaspeçasmóveisfuncionamdeformaperfeitae
quenãoestejamcoladasouseaspeçasestãodanificadas.
Todas as peças têm de estar montadas corretamente e
satisfazer todas as condições, para garantir uma operação
perfeita do aparelho.
Utilize a ferramenta correta. Utilize apenas os acessórios
ou os aparelhos adicionais que estejam enumerados na lista
de acessórios ou que foram autorizados pelo fabricante.
Utilize os acessórios e aparelhos adicionais da WELLER
apenas nos aparelhos originais da WELLER. A utilização de
outrasferramentaseoutrosacessóriospodesignificarum
perigo de lesões para si.
Prenda a ferramenta.Utilizedispositivosdefixaçãopara
prender a peça.
Utilize um sistema de aspiração de fumos de soldagem.
Se existirem dispositivos para a ligação de sistemas de
aspiraçãodefumosdesoldagem,certifique-sedequeestas
são corretamente ligadas e utilizadas.
Soldar
Leia e observe o manual de instruções da respectiva
unidade de alimentação Weller utilizada.
Utilizar apenas pontas de solda origi-
nais da Weller!
Tratamento das pontas de solda
• Aplicarsoldanoprimeiroaquecimentoàpontadesolda
selectivaequepodeserestanhada.Estasoldaeliminaas
camadasdeóxidocriadoduranteaarmazenagemeas
impurezasdapontadesolda.
• Emcasodeintervalosdesoldaeantesdepousaroferro
desoldar,tenhoocuidadoqueapontadesoldaesteja
bemhumedecidacomestanho.
• Nãoutilizefundentesdemasiadoagressivos.
• Observesempreodevidoassentodaspontasdesolda.
• Seleccioneumatemperaturadeserviçoomaisbaixo
possível.
PT
PORTUGUES
92%
32
Conservação e manutenção
AVISO
Antes de efectuar qualquer intervenção no
aspirador, desligá-lo da rede. Deixar arrefecer
o aparelho.
Controle regularmente todos os cabos e mangueiras ligadas.
Deixar de utilizar imediatamente as ferramentas eletrónicas
defeituosas.
As pontas de soldar só podem ser mudadas quando estive-
rem frias.
No estado de desligado, a ferramenta de solda deve per-
manecer,nomínimo,3minutosnodescansodesegurança,
até que a ponta de solda arrefeceu. O LED de indicação do
estado deve estar em Desligado.
Manterlimpasassuperfíciesdetransmissãodecalorda
ponta de soldar e do elemento de aquecimento. O elemento
de aquecimento não pode entrar em contacto com solda de
estanho.
As reparações têm de ser efectuadas po pessoal
formado pela Weller.
Kasutada ainult WELLERi originaalvaruosi.
Garantia
Os direitos do comprador de reivindicação por falhas
vencem um ano após a entrega. Isto não se aplica aos direi-
tos de recurso do comprador segundo os artigos 478, 479 do
código civil alemão.
Numa garantia por nós fornecida apenas assumimos a
responsabilidade se a garantia de qualidade ou duração tiver
sido fornecida por nós por escrito e com utilização do termo
„Garantia“.
A garantia expira em caso de utilização inadequada e se
tiveremsidofeitasintervençõesporpessoalnãoqualificado.
Informe-se em
www.weller-tools.com.
Características Técnicas
Estações de solda WE 1
Dimensões C x L x A
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Peso (kg) 1,9
Tensão de rede ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Consumo de potência (W) 85
• Seleccioneparaaaplicaçãoaformadepontadesolda
maiorpossívelRegrageral:cercadotamanhodaplacade
solda
• Assegurequeatransferênciadecalorentreapontade
soldaeopontodesoldasejafeitonumasuperfície
grande,humedecendobemapontadesoldacom
estanho.
• Emcasodeintervalosdeinactividadeprolongados,
desligueosistemadesoldaouutilizeafunçãoWellerpara
areduçãodatemperaturaduranteanãoutilização
• Humedeceaponta,antesdepousaroferrodesoldarno
suporteduranteumperíodomaislongo.
• Apliqueasoldadirectamentenopontodesolda,enãona
pontadesolda.
• Nuncaexerçaforçamecânicasobreapontadesolda.
Utilização Autorizada
Unidadedealimentaçãoparaferramentasdesoldada
WELLER.Utilizeaestaçãodesoldaexclusivamente
conformeofimindicadonomanualdeinstruçõespara
soldarnascondiçõesespecificadas.
Utilize o ferro de soldar exclusivamente de acordo com a
finalidadeindicadanamanualdeinstruções,parasoldare
dessoldar sob as condições aqui referidas.
O ferro de solda apenas deve ser operado com as unidades
de alimentação Weller .
Este aparelho pode ser utilizado exclusivamente à tempe-
ratura ambiente e em espaços interiores. Proteger contra
humidade e insolação directa.
Grupos de utilizadores
Devido a riscos e perigos potenciais de grandeza diferente,
alguns passos de trabalho podem ser executados exclusiva-
menteporprofissionaisformados.
Passo de trabalho Grupos de utilizadores
Pré-definiçãodosparâmet-
ros de soldar
Pessoal epsecializado com
formação técnica
Substituição de peças sob-
ressalentes eléctricos
Professional de electro-
tecnia
Pré-definiçãodosinterva-
los de manutenção
Professional de segurança
Operar
Trocadofiltro
Pessoas leigas
Operar
Trocadofiltro
Substituição de peças sob-
ressalentes eléctricos
Formandos de cursos
técnicos sob instrução e
supervisão por parte de um
professional especializado
PT PORTUGUES
'7/
33
PT
PORTUGUES
Classe de protecção I, carcaça antis-
tática
III, Ferramenta de
solda
Gama de temperaturas
Depende da ferramenta
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Precisão térmica (°C/°F) A temperatura mé-
dia da ponta pode
ser „offsetada“ para
+/- 5°C (+/-°9F)
quandoestánão
ativada e sem
carga
Estabilidade térmica (°C/°F) ± 6 / ± 10
Ferro de soldar WEP 70
Gama de temperaturas (°C / °F) 50-450
Consumo de potência (W) 70
Tensão de rede (V AC) 23
Tempo de aquecimento
(50°C para 350°C) (120°F
para 660°F)
(s) 28
Famíliadetopo ET
Unidade de alimentação WE 1
Reservado o direito a alterações técnicas!
Comportamento de temperatura
Aferramentadesoldaestáequipadacomumsensorde
utilizaçãointerno.Atravésdestesensorépossívelajustar
umafunçãodedesligamentoautomático(stand-by).Para
os ajustes, consulte o respectivo manual de instruções da
estação.
Símbolos
Atenção!
Aviso! Risco de queimaduras!
Leia o manual de instruções!
Design adequado EPA e local de trabalho
adequado EPA
Antes de efectuar quaisquer trabalhos no apa-
relho,retiresempreafichadatomada.
Transformador de segurança
Marca CE
Eliminação
Não deite ferramentas eléctricas no lixo
doméstico! De acordo com a directiva europeia
2012/19/EU sobre ferramentas eléctricas e
electrónicas usadas e a transposição para
as leis nacionais, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalação de reciclagem
dos materiais ecológica.
Original da declaração de conformidade
Estações de solda WE 1
Ferro de soldar WEP 70
Declaramos que, os produtos designados cumprem os
regulamentos das directivas seguintes:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Normas harmonizadas aplicadas:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Director técnico Gerente
Responsávelpelacompilaçãodadocumentaçãotécnica.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
34
Neem deze handleiding en de veiligheidsvoor-
schriften voor de ingebruikneming en voor u
met het toestel begint te werken, volledig door.
Bij het niet naleven van de veiligheids- voorschriften dreigt
gevaar voor l
Bewaar deze handleiding zodat ze voor alle gebruikers
toegankelijk is. Neem de betreffende gebruiksaanwijzingen
van de aangesloten toestellen in acht.
Veiligheidsinstructies
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
metbeperktefysieke,sensorischeof
geestelijke vermogens of personen die
gebrek aan kennis of ervaring heb-ben,
wanneer zij onder toezicht staan of met
het oog op een veilig gebruik volledig
over de bedie-ning van het apparaat
zijn ge nformeerd en op de hoogte
zijn van de gevaren die hieruit kunnen
voorvloeien. Kinderen mogen niet met
het apparaat Spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet
worden uit-gevoerd door kinderen als
zij niet onder toezicht
Houd andere personen uit de buurt van uw werkplek.
Het verblijf van kinderen en onbevoegde personen in het
werkbereik is niet toegestaan. Laat andere personen het
soldeergereedschap of de kabel niet aanraken.
WAARSCHUWING Elektrische schok
Door het ondeskundig aansluiten van het regelapparaat
bestaat verwondingsgevaar door elektrische schokken
en kan het toestel beschadigd worden.
Neem de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften, de
veiligheidsvoorschriften van deze gebruiksaanwijzing
alsook de handleiding van uw regelapparaat voor de
ingebruikneming van het regelapparaat volledig door en
neem de daarin omschreven voorzorgsmaatregelen in acht.
Sluit alleen WELLER gereedschappen aan.
Bij een defect toestel kunnen actieve draden vrijliggen of
kan de aarddraad buiten werking zijn.
Reparaties moeten door personen uitgevoerd worden die
door Weller zijn opgeleid.
Is de aansluitleiding van het elektrische gereedschap
beschadigd, dan moet deze door een speciaal voorbereide
aansluitleiding vervangen worden die via de klantendienst-
organisatie verkrijgbaar is.
Bescherm u tegen elektrische schokken. Bij antistatisch
uitgevoerde soldeergereedschappen is de handgreep
geleidend.
Voorkom dat uw lichaam in aanraking komt met geaarde
delen, b.v. buizen, verwarmingselementen, fornuizen en
koelkasten.
Gebruik het soldeergereedschap niet in een vochtige of
natte omgeving.
Werk niet aan onder spanning staande delen.
Attentie! Om een permanente bescherming tegen het risico
van een elektrische schok te garanderen, mag alleen op
geaarde stopcontacten worden aangesloten.
NL NEDERLANDS
W . Weller' W
35
WAARSCHUWING Verbrandingsgevaar
Bij het gebruik van het regelapparaat bestaat verbran-
dingsgevaar aan het soldeergereedschap. Gereedschap-
pen kunnen na het uitschakelen nog langere tijd heet
zijn.
De soldeerpunt wordt bij soldeerbewerkingen erg heet.
Bij contact met de punten bestaat verbrandingsgevaar.
Na het soldeerproces zijn het soldeergereedschap en de
werkstukdrager nog heet.
• Plaatshetsoldeergereedschapbijniet-gebruikaltijdinde
veiligheidshouder.Zorgvooreenstabielestandvande
veiligheidshouder.
• Raakdehetesoldeerpuntennietaanenhoudontvlambare
objectenuitdebuurt..
• Vervangensoldeerpuntalleeninkoudetoestand
Verbrandingsgevaar door vloeibaar soldeertin. Bescherm
u tegen tinspatten.
• Draagdenodigveiligheidskledingomutegenverbrandin-
gentebeschermen.Beschermuwogenendraageen
veiligheidsbril.
• Bijhetverwerkenvanlijmmoetenvooraldewaarschuwin-
genvandelijmfabrikantinachtgenomenworden.
WAARSCHUWING
Het bedekken van het soldeertoestel of de veiligheids-
houder houdt altijd brandgevaar in. Soldeertoestel en
veiligheidshouder altijd vrij houden.
Soldeertoestel en veiligheidshouder altijd vrij houden.
Breng geen brandbare voorwerpen, vloeistoffen of
gassen in de buurt van het hete soldeergereedschap.
Bewaar uw soldeergereedschap op een veilige plek.
Ongebruikte toestellen en gereedschappen moeten op een
droge, hoog gelegen of afgesloten plaats buiten het bereik
van kinderen bewaard worden. Schakel ongebruikte
soldeerwerktuigen spannings- en drukvrij.
Het netsnoer mag enkel in de daarvoor bestemde
netstopcontacten of adapters gestoken worden.
Controleerofdenetspanningmetdespanningophet
typeplaatjeovereenkomt.Machinealleenuitgeschakeldaan
destekkerdoosaansluiten.
Gebruik de kabel niet voor toepassingen waarvoor het
niet bestemd is.Draag het toestel nooit aan de kabel.
Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe
randen..
Wees aandachtig. Let erop wat u doet. Ga met verstand
aan het werk. Gebruik het soldeergereedschap niet als u niet
geconcentreerd bent.
Vermijd abnormale lichaamshouding. Zorgvooreenergo-
nomische werkplek. Vermijd houdingsfouten bij het werken,
houdingsfouten veroorzaken houdingsschade.
Het soldeergereedschap mag enkel in een technisch
perfecte staat in gebruik genomen worden. Veiligheidsin-
richtingen mogen niet buiten bedrijf gesteld worden.
Storingen en defecten moeten onmiddellijk verholpen
worden. Voor elk gebruik van het toestel/werktuig moeten
veiligheidsinrichtingen zorgvuldig op hun perfecte en
reglementaire werking onderzocht worden. Controleer of de
bewegende delen perfect functioneren en niet klemmen en
of delen beschadigd zijn. Alle delen moeten juist gemonteerd
zijn en aan alle voorwaarden voldoen om het perfecte gebru-
ik van het toestel te garanderen.
Gebruik het juiste werktuig. Gebruik alleen toebehoren of
hulptoestellen die in de toebehorenlijst vermeld of door de
fabrikant vrijgegeven zijn. Gebruik WELLER toebehoren of
hulptoestellen alleen aan originele WELLER-toestellen. Het
gebruik van andere werktuigen en ander toebehoren kan
verwondingsgevaar voor u betekenen.
Beveilig het werktuig. Gebruik spaninrichtingen om het
werkstuk vast te houden.
Gebruik een soldeerrookafzuiging. Als inrichtingen voor
het aansluiten van soldeerrookafzuigingen voorhanden zijn,
controleer dan of deze aangesloten en juist gebruikt worden.
Solderen
Lees en neem nota van de gebruiksaanwijzing van de
gebruikte Weller voedingseenheid.
Alleen originele Weller-soldeerpunten
gebruiken!
Behandeling van de soldeerpunten
• Bijheteersteopwarmendeselectieveenvertinbare
soldeerpuntmetsoldeerselnatmaken.Ditverwijdert
oxidelagenenonreinhedenaandesoldeerpunt.
• Bijsoldeerpauzesenvoorhetafleggenvandesoldeerbout
eraltijdoplettendatdesoldeerpuntgoedvertindis.
• Geenteagressievevloeimiddelengebruiken.
• Controleeraltijdofdesoldeerpuntengoedvastzitten.
• Steldewerktemperatuurzolaagmogelijkin.
• Kiesdevoordetoepassinggrootstmogelijkesoldeerpunt-
vormVuistregel:ca.zogrootalshetsoldeerpad.
• Zorgvooreenruimewarmteoverdrachttussensoldeer-
puntensoldeerplaatsdoordesoldeerpuntgoedte
vertinnen.
• Schakelbijlangerewerkonderbrekingenhetsoldeersys-
teemuitofgebruikdeWeller-functievoordetemperatuur-
verlagingbijniet-gebruik.
• Gebruikdepuntmetsoldeersolvoorudesoldeerbout
voorlangeretijdneerlegt.
NL
NEDERLANDS
36
De warmteoverdrachtvlakken van verwarmingselement en
soldeerpunt schoon houden. Het verwarmingselement mag
niet met soldeertin in contact komen.
Reparaties moeten door personen uitgevoerd worden
die door Weller zijn opgeleid.
Gebruik alléén origineel toebehoren en
originele onderdelen.
Garantie
Aanspraak op garantie van de koper verjaart een jaar na
levering van het product. Dit geldt niet voor regresrecht van
de koper volgens §§ 478, 479 BGB.
Voor een door ons verleende garantie zijn we alleen aan-
sprakelijk als de kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie door
ons schriftelijk en met vermelding van het begrip „Garantie“
afgegeven werd.
De garantie vervalt bij ondeskundig gebruik en als door
ongekwalificeerdepersoneningrepenuitgevoerdwerden.
Gelieve u te informeren op
www.weller-tools.com.
Technische Gegevens
Soldeerstations WE 1
Afmetingen L x b x h
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Gewicht (kg) 1,9
Netspanning ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Opgenomen vermogen (W) 85
Beschermklasse I, behuizing anti-
statisch
III, Soldeerwerktuig
Temperatuurbereik
Afhankelijk van het
gereedschap
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperatuurnauwkeu-
righeid
(°C/°F) Gemiddelde piek-
temperatuur kan bij
stationair draaien
zonder last +/- 5°C
(+/-°9F) bedragen
Temperatuurstabiliteit (°C/°F) ± 6 / ± 10
• Doehetsoldeerseldirectopdesoldeerplaats,nietopde
soldeerpunt.
• Oefengeenmechanischekrachtopdesoldeerpuntuit.
Voorgeschreven Gebruik Van Het Systeem
VoedingseenheidvoorWELLERsoldeergereedschappen.
Gebruikhetsoldeerstationuitsluitendconformdeinde
gebruiksaanwijzingbeschrevenbestemmingvoorhet
solderenonderdehieropgegevenomstandigheden.
Gebruik de soldeerbout uitsluitend conform de in de gebru-
iksaanwijzing beschreven bestemming voor het solderen en
soldeerruimen onder de hier opgegeven omstandigheden.
De soldeerbout mag alleen met de Weller voedingseenhe-
den gebruikt worden.
Dit toestal mag alleen bij kamertemperatuur en in binnen-
ruimtes gebruikt worden. Tegen vocht en direct zonlicht
beschermen.
Gebruikersgroepen
Wegens verschillend hoge risico‘s en gevaren mogen som-
mige handelingen alleen door geschoolde vaklui uitgevoerd
worden.
Handeling Gebruikersgroepen
Opgave van de soldeerpa-
rameters
Vakpersoneel met techni-
sche opleiding
Vervangen van elektrische
reserveonderdelen
Elektrotechnicus
Opgave van onderhouds-
intervallen
Veiligheidskracht
Bedienen
Wisselvandefilter
Leek
Bedienen
Wisselvandefilter
Vervangen van elektrische
reserveonderdelen
Technische leerling onder
leiding en toezicht van een
opgeleide vakman
onderhouden
WAARSCHUWING
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de
stekker uit het stopcontact nemen. Toestel
laten afkoelen.
Controleer regelmatig alle aangesloten kabels en slangen.
Beschadigde elektrische gereedschappen onmiddellijk buiten
bedrijf stellen.
Soldeerpunten mogen alleen vervangen worden als ze koud
zijn.
Het soldeerwerktuig moet in uitgeschakelde toestand
minstens 3 minuten in de veiligheidshouder blijven tot de
soldeerpunt afgekoeld is. LED-statusindicatie moet uit zijn.
NL NEDERLANDS
CE AAmi fiaafis
37
NL
NEDERLANDS
Soldeerbout WEP 70
Temperatuurbereik (°C / °F) 50-450
Opgenomen vermogen (W) 70
Netspanning (V AC) 23
Opwarmingstijd
(50°C naar 350°C) (120°F
naar 660°F)
(s) 28
Puntgroep ET
Voedingseenheid WE 1
Technische wijzigingen voorbehouden!
Temperatuurgedrag
Het soldeergereedschap beschikt over een interne gebru-
ikssensor. Hiermee kan een automatische uitschakelfunctie
ingesteldworden(stand-by).Deinstellingenzijnindebetref-
fende stationgebruiksaanwijzingen terug te vinden.
Symbolen
Attentie!
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar!
Bedieningshandleiding lezen!
ESD-conform design en ESD-conforme
werkplek
Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden
aan het toestel altijd de stekker uit het stopcon-
tact trekken.
Veiligheidstransformator
CE-teken
Afvoer
Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake oude elektrische en lekt-
ronische apparaten en de toepassing daarvan
binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recyclebedrijfdatvoldoetaandegeldende
milieu-eisen.
Origineel conformiteitsverklaring
Soldeerstations WE 1
Soldeerbout WEP 70
We verklaren dat de beschreven producten de bepalin-
gen van volgende richtlijnen vervullen:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Toegepaste geharmoniseerde normen:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Technischhoofd Zaakvoerder
Gevolmachtigd om de technische documenten samen te
stellen.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
38
Läs igenom den här bruksanvisningen och
säkerhetsanvisningarna i deras helhet innan du
börjar använda enheten.
Det är livsfarligt att inte följa säkerhetsfö- reskrifterna.
Förvarabruksanvisningensåattdenalltidfinnstillhandsför
alla användare. Följ bruksanvisningarna till de apparater som
ska anslutas.
Säkerhetsanvisningar
Barn under 8 år och personer med be-
gränsadfysisk,sensoriskellermental
färdighet eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enhe-
ten under överinseende av någon eller
om de får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som
finns.Låtintebarnlekamedenheten.
Barn får bara göra rengöring och sköt-
sel under uppsikt.
Håll andra personer borta från arbetsplatsen.
Det är inte tillåtet för barn eller obehöriga personer att vistas
iarbetsområdet.Låtinteandrapersonerberöralödverktyget
eller kabeln.
VARNING Elstöt
Om manöverenheten ansluts felaktigt finns risk för
strömslag, vilket kan leda till skador på personer och på
verktyget.
Innandutarstyrenhetenidriftbördunoggrantläsaigenom
de medföljande säkerhetsanvisningarna, säkerhetsanvis-
ningarnaidennabruksanvisningsamtdinstyrenhets
bruksanvisning och noggrant iaktta alla de försiktighetsåt-
gärder som beskrivs i dessa.
AnslutenbartWELLERverktyg.
Om enheten är defekt finns det risk för att strömförande
ledningar ligger blottade eller att skyddsledaren inte
fungerar.
Reparationer måste utföras av personer som har utbildats
av Weller.
Om anslutningsledningen på elenheten är skadad måste
den ersättas med en specialledning som du beställer via
kundservice.
Skydda dig mot elektriska stötar. Vid antistatiskt utförda
lödverktygärhandtagetledande.
Undvik kroppsberöring med jordade detaljer, t. ex. rör,
radia-torer,spisarochkylskåp.
Användintelödverktygetifuktigellervåtomgivning.
Arbeta inte med detaljer som står under spänning.
Varning!Förattfåettpermanentskyddmotriskenför
elstötar får anslutning endast ske till jordade uttag.
VARNING Risk för brännskador
Vid användning av manöverenheten kan lödverktyget
brännas ut. Verktyg kan vara varma en längre tid efter det
att de kopplats från.
Lödspetsen blir mycket het under lödprocessen. Risk
för brännskador föreligger om lödspetsen vidrörs. Efter
lödningen är lödverktyget och arbetsstyckehållaren
fortfarande heta.
• Närduinteanvänderlödverktygetskadetalltidplacerasi
säkerhetshållaren.Försäkradigomattsäkerhetshållaren
stårstadigt.
• Vidrörintehetalödspetsarochhålldembortafrån
lättantändligaföremål..
• Lödspetsenfårendastbytasnärdenärkall.
Risk för brännskador genom flytande lödtenn. Skydda
dig mot tennstänk.
• Bärlämpligaskyddsklädersomskyddmotbrännskador.
Skyddadinaögonochbärskyddsglasögon.
• Vidarbetemedlimbörsärskiltlimtillverkarenssäker-
hetsanvisningarföljas.
SV SVENSKA
&& A Weller' W
39
VARNING Brandrisk
Att täcka över lödverktyget eller säkerhetshållaren
är förenat med brandrisk. Se till att lödverktyget och
säkerhetshållaren alltid är frilagda.
Se till att lödenheten och säkerhetshållaren alltid är
frilagda.
Bringa inga brännbara förmål, vätskor eller gaser i
närhetenavdetvarmalödverktyget.
Förvara lödverktyget på säkert ställe.Enheterochverktyg
som inte används bör förvaras på ett torrt och högt beläget
ellerlåstställe,utomräckhållförbarn.Lödverktygsominte
användsskaförvarasmedspänningochtryckfrånkopplade.
Nätkabeln får endast sättas i därtill tillåtna nätuttag eller
adaptrar. Kontrolleraomnätspänningenöverensstämmer
meduppgifternapåtypskylten.Maskinenskallvara
frånslagennärkontaktenanslutestillvägguttaget.
Använd inte kabeln för annat än den är avsedd för.Bär
aldrig enheten genom att hålla den i kabeln. Använd inte
kabelnförattdrautkontaktenuruttaget.Skyddakabelnmot
värme, olja och skarpa kanter..
Var uppmärksam. Var uppmärksam på vad du gör. Gå
förnuftigttillväganärduarbetar.Användinteverktygetnärdu
är okoncentrerad.
Undvik onormal arbetsställning. Utforma arbetsplatsen
ergonomiskt riktigt. Tänk på att stå och arbeta på ett ergono-
miskt sätt så skonar du kroppen.
Lödverktyget får endast tas i drift när den är i fullgott
tekniskt skick.Skyddsanordningarfårintetasurdrift.
Fel och defekter måste omedelbart åtgärdas. Innan du
börjaranvändaenheten/verktygetmåstedualltidnoggrant
kontrolleraattskyddsanordningarnaärigottskickoch
fungerar som de ska. Kontrollera att rörliga delar fungerar
som de ska och att de inte har fastnat, samt att inga delar är
skadade.Samtligadelarskamonteraskorrektochuppfylla
alla krav. Endast på så vis kan enhetens felfria funktion
garanteras.
Använd rätt verktyg. Använd endast tillbehör och tillsat-
senhetersomfinnsitillbehörslistanellersomgodkäntsav
tillverkaren. Använd endast tillbehör och tillsatsenheter från
WELLER på originalenheter från WELLER. Om du använder
andraverktygellerandratillbehörkandetinnebärariskför
personskada.
Säkra verktyget. Använd fastspänningsanordningar till att
hållafastarbetsstycket.
Använd lödröksutsug.Omdetfinnsanordningarför
anslutning av lödröksutsug tillgängliga, kontrollera att dessa
är anslutna och att de används på rätt sätt.
Lödning
Läs igenom bruksanvisningen till den Weller -försörjning-
senhet som används.
Använd enbart originallödspetsar
från Weller!
Skötsel av lödspetsar
• Vidförstaupphettningenbördutäckalödspetsenmed
lod.Påsåvisavlägsnaseventuellaoxidbeläggningareller
orenhetersomkanhauppståttvidförvaringavlödspet-
sen.
• Vidpauserilödningenochnärduläggerundan
lödspetsenbördukontrolleraattdenärordentligttäckt
medlod.
• Användingaaggressivaflussmedel.
• Kontrolleraalltidattlödspetsensittersomdenska.
• Väljensålågarbetstemperatursommöjligt.
• Väljalltiddenstörstalödspetssompassartillarbetet
Tumregelnärattdenbörvaraungefärlikastorsom
lödytan.
• Setillattlödspetsenärordentligttäcktavlodsåatt
värmeöverföringenmellanlödspetsenochlödpunktensker
påensåstorytasommöjligt.
• Vidlängrepauserilödningenbördukopplafrån
lödsystemetelleranvändaWellersfunktionförsänkningav
temperaturenvidpauser.
• Omduskaförvaralödkolvenunderenlängretidbördu
alltidtäckalödspetsenmedlod.
• Mataloddirekttilllödpunkten,intepålödkolven.
• Läggintemekaniskbelastningpålödspetsen.
Använd Maskinen Enligt Anvisningarna
FörsörjningsenhetWELLERlödverktyg.Användendast
lödstationenenligtdemetoderochvillkorförlödningoch
somangesibruksanvisningen.
Använd lödkolven endast för de ändamål som anges i
bruksanvisningen för lödning och avlödning under de villkor
som anges här.
Lödkolven får endast användas tillsammans med försörjning-
senhet Weller .
Denna enhet får endast användas inomhus i rumstempera-
tur.Skyddadetfrånfuktochdirektsolljus.
SV
SVENSKA
g'a @
40
Tekniska Data
Lödstationer WE 1
Mått L x B x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Vikt (kg) 1,9
Nätspänning ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Upptagen effekt (W) 85
Skyddsklass I, antistatiskt hölje
III,Lödverktyg
Temperaturområde
Verktygsberoende
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperaturnoggrannhet (°C/°F) Spetsens genoms-
nittstemperatur
kan variera med
+/- 5 °C (+/-9 °F)
vid tomgång utan
belastning
Temperaturstabilitet (°C/°F) ± 6 / ± 10
Lödkolvar WEP 70
Temperaturområde (°C / °F) 50-450
Upptagen effekt (W) 70
Nätspänning (V AC) 23
Uppvärmningstid
(50 °C till 350 °C) (120 °F
till 660 °F)
(s) 28
Spetskategori ET
Försörjningsenhet WE 1
Med reservation för tekniska ändringar.
Temperaturuppförande
Lödverktygetärförsettmedeninterndriftsensor.Medhjälp
av den kan en automatisk avstängningsfunktion ställas in
(stand-by).Inställningenbeskrivsilödstationensaktuella
bruksanvisning.
Användarkategorier
Vissaarbetsmomentinnebärenstörreolycksriskochfår
därför endast utföras av utbildad fackpersonal.
Arbetsmoment Användarkategorier
Inställning av lödpara-
metrar
Fackpersonal med teknisk
utbildning
Byteavelektriskareser-
vdelar
Elektriker
Inställning av underhålls-
intervall
Säkerhetsexpert
Operatör
Byteavfilter
Lekman
Operatör
Byteavfilter
Byteavelektriskareser-
vdelar
Tekniklärlingar under
överinseende av utbildad
fackman
skötsel och underhåll
VARNING
Tag ut kontakten ur vägguttaget, om maskinen
skall åtgärdas. Låt apparaten svalna.
Kontrollera regelbundet alla anslutna kablar och slangar.
Skadadeelverktygmåsteomedelbarttasurbruk.
Lödspetsarfårendastbytasikallttillstånd.
Närdukopplarfrånlödverktygetbördualltidlåtadetvilai
säkerhetshållaren under minst tre minuter så att det hinner
svalna.Statuslampanskavisaattverktygetärfrånkopplat.
Hållvärmeöverföringsytornapålödspetsenochvärmekrop-
pen rena. Värmeelementet får inte komma i kontakt med
lödmetallen.
Reparationer måste utföras av personer som har
utbildats av Weller.
Använd endast originalreservdelar.
Garanti
Köparen kan reklamera produkten upp till ett år efter det att
den har levererats. Detta gäller inte köparens ångerrätt enligt
§§ 478, 479 BGB.
Vi tar enbart ansvar för den av oss utfärdade garantin om
kvalitets- och hållbarhetsgaranti skriftligen har angivits av
ossunderbegreppet”garanti”.
Omverktygetharanväntsfelaktigtelleromokvalificerade
personer har gjort ingrepp i det, upphör garantin att gälla.
Mer information hittar du på
www.weller-tools.com.
SV SVENSKA
CE AAQI @Gufifl
41
SV
SVENSKA
Symboler
Varning!
Varning! Risk för brännskador!
Läs bruksanvisningen!
ESD-korrekt design och ESD-korrekt arbets-
plats
Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan arbete
utförspåverktyget.
Säkerhetstransformator
CE-märket
Avfallshantering
Elektriskaverktygfårintekastasihushållss-
oporna! Enligt direktivet 2012/19/EU som avser
äldre elektrisk och elektronisk utrustning och
dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska
uttjäntaelektriskaverktygsorterasseparatoch
lämnas till miljövänlig återvinning.
Ursprunglig försäkran om överensstämmelse
Lödstationer WE 1
Lödkolvar WEP 70
Vi deklarerar att de betecknade produkterna uppfyller
bestämmelserna i följande riktlinjer:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Tillämpade harmoniserade standarder:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Teknisk chef VD
Bemyndigarsammanställningavteknisktunderlag.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
42
Læs vejledningen og sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem, før du tager apparatet i brug
og arbejder med apparatet.
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne er en
trussel modliv og levned.
Opbevar denne vejledning, så alle brugere har adgang til
den. Se betjeningsvejledningen til de tilsluttede apparater.
Sikkerhedsanvisninger
Detteapparatkanbenyttesafbørnfra
8 år og derover, samt af personer med
reduceredefysis-ke,sensoriskeeller
mentale evner og / eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er under
opsigt eller er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og har forstået de
farer og risici, derkan være forbundet
medbrugenafapparatet.Børnmåikke
brugeapparatetsomLegetøj.
Rengøringogvedligeholdelsemåikke
udføresafbørn,udenatdeerunder
Opsigt.
Sørg for at holde andre personer på sikker afstand af
arbejdspladsen.
Deterikketilladtforbørnoguvedkommendeatopholdesig
iarbejdsområdet.Undgå,atandrepersonerberørerlodde-
værktøjetellerkablet.
ADVARSEL Elektrisk stød
Hvis styreenheden ikke tilsluttes korrekt, er der risiko for
tilskadekomst på grund af elektrisk stød, og apparatet
kan blive beskadiget.
Læs de vedlagte sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsanvis-
ningerne i betjeningsvejledningen samt vejledningen til
styreaggregatetheltigennemføribrugtagningaf
styreaggregatet,ogoverholdforsigtighedsforanstaltninger-
ne deri.
TilslutkunWELLERværktøj.
På et defekt apparat kan aktive ledere være blotlagte eller
beskyttelseslederen kan være ude af funktion.
Reparationerskaludføresafpersoner,someruddannetaf
Weller.
Hviselværktøjetsnetledningerbeskadiget,skalden
udskiftes med en specialfremstillet netledning, som kan fås
vi kundeservice.
Pas på elektrisk stød.Vedloddeværktøj,somerudført
antistatisk, har grebet ledeevne.
Undgåberøringmedjordededele,f.eks.rør,varmeelemen-
ter,komfurerogkøleskabe.
Benytikkeloddeværktøjetifugtigeellervådeomgivelser.
Arbejd ikke med dele, der står under spænding.
Bemærk!Foratsikreenpermanentbeskyttelsemod
risikoenforelektriskstødmåderkuntilsluttesjordede
stikdåser.
ADVARSEL Forbrændingsfare
Under drift med styreenheden kan loddeværktøjet forår-
sage forbrændinger. Værktøj kan være varmt, længe efter
at du har slukket.
Loddespidsen bliver meget varm ved lodning. Ved
berøring af spidserne er der fare for forbrændinger. Efter
loddearbejdet er loddeværktøjet og emneholderen stadig
varme .
• Lægaltidloddeværktøjetfradigisikkerhedsholderen,når
detikkebruges.Sørgfor,atsikkerhedsbakkenstårstabilt.
• Berørikkedevarmeloddespidser,ogholdsikkerafstand
tilbrændbaregenstande..
• Skiftafloddespidskunikoldtilstand
Forbrændingsfare ved flydende loddetin. Sørg for
beskyttelse mod tinsprøjt.
• Anvendvelegnetbeskyttelsestøjtilbeskyttelsemod
forbrændinger.Sørgforatbeskyttedineøjne,ogbrug
beskyttelsesbriller.
• Vedbearbejdningaflimskallimproducentensadvarsler
altidoverholdes.
DK DANSK
&& A Weller' W
43
ADVARSEL Brandfare
Tildækning af loddeværktøjet eller sikkerhedsbak-
ken er forbundet med brandfare. Loddeværktøjet og
sikkerhedsbakken skal altid holdes fri.
Loddeværktøjetogsikkerhedsbakkenskalaltidholdes
fri.
Bring ikke brandbare genstande, væsker eller gasser i
nærhedenafvarmtloddeværktøj.
Loddeværktøjet skal opbevares på et sikkert sted.
Apparaterogværktøjer,somikkeanvendes,børopbevares
påettørt,højtplaceretelleraflåststedudenforbørns
rækkevidde.Loddeværktøjer,somikkeanvendes,skalgøres
spændings-ogtrykfri.
Netkablet må kun tilsluttes de dertil godkendte stikdåser
eller adaptere. Kontroller,omnetspændingenstemmer
overensmedoplysningernepåtypeskiltet.Tilslutkun
maskinetilstikdåsenislukkettilstand.
Anvend ikke kablet til formål, som det ikke er beregnet
til.Bæraldrigapparatetikablet.Benytikkekablettilat
trækkestikketudafstikkontakten.Beskytkabletmodvarme,
olie og skarpe kanter..
Vær opmærksom. Vær opmærksom på, hvad du foretager
dig.Brugdinsundefornuftunderarbejdet.Loddeværktøjet
børikkeanvendes,hvismanerukoncentreret.
Undgå unaturlige kropsstillinger. Indret arbejdspladsen
ergonomiske rigtigt. Undgå en forkert kropsstilling under
arbejdet,dadettekanmedføreholdningsskader.
Kun loddeværktøj i fejlfri stand må benyttes.Beskyttelse-
sanordninger må ikke deaktiveres.
Fejl og defekter skal afhjælpes omgående. Hvergangfør
brugafapparatet/værktøjetskalduomhyggeligtundersøge
beskyttelsesanordningerforfejlfriogkorrektfunktion.Kont-
rollér, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke sidder
fast, eller om dele er beskadiget. Alle dele skal monteres
korrektogopfyldeallebetingelserforatsikreenfejlfridrift
af apparatet.
Anvend det rigtige værktøj. Anvendkuntilbehørellerhjæl-
peudstyr,somfremgåraftilbehørslistenellerergodkendtaf
producenten.AnvendkunWELLERtilbehørellerhjælpeud-
styrtiloriginaleWELLERapparater.Hvisduanvenderandet
værktøjellertilbehør,kandetmedførefareforpersonskader
for dig.
Sørg for at sikre værktøjet. Anvend spændeanordninger til
at holde emnet fast.
Anvend en udsugningsanordning til lodderør. Hvis der er
mulighed for tilslutning af udsugningsanordninger til
lodderøg,skaldukontrollere,atdisseertilsluttetog
anvendes korrekt.
Lodning
Læs og overhold betjeningsvejledningen til den anvendte
Weller forsyningsenhed.
Anvend kun originale Weller lodde-
spidser!
Behandling af loddespidser
• Påførloddemiddelpådenselektiveogfortinningsbare
loddespidsvedførsteopvarmning.Dettefjerner
oxidbelægningerogurenhederpåloddespidsen,somer
opståetiforbindelsemedopbevaring.
• Sørgfor,atloddespidsenergodtfortinnetførpauseri
loddearbejdetogførfralægningafloddekolben.
• Anvendikkeforaggressiveflusmidler.
• Sørgaltidfor,atloddespidsernesidderkorrekt.
• Vælgensålavarbejdstemperatursommulig.
• Vælgdenstørstmuligeloddespidsformiforholdtil
formåletTommelfingerregel:ca.ligesåstorsom
loddepuden.
• Sørgforvarmeoverførseloverenstorflademellem
loddespidsogloddested,idetdusørgerforatfortinne
loddespidsenordentligt.
• Slukloddesystemetvedlængerepauseriarbejdet,eller
anvendWellersfunktiontiltemperatursænkning,når
loddesystemetikkeanvendes.
• Påførloddemiddelpåspidsen,førdulæggerloddekolben
vækilængeretid.
• Påførloddemidletdirektepåloddestedetikkepå
loddespidsen.
• Undgåatudøvemekaniskkraftpåloddespidsen.
Tiltænkt Formål
ForsyningsenhedtilWELLERloddeværktøj.Brugkun
loddestationtildetformål,dererangivetibetjeningsvejled-
ningen,dvs.tillodningunderdeherangivnebetingelser.
Anvendudelukkendeloddekolbentillodningogaflodning
i henhold til brugsvejledningen og under de her nævnte
betingelser.
LoddekolbenmåkunanvendessammenmedWellerforsyn-
ingsenhederne.
Dette apparat må kun anvendes ved stuetemperatur og
indendørs.Skalbeskyttesmodfugtogdirektesollys.
DK
DANSK
g'a @
44
Tekniske Data
Loddestationer WE 1
Dimensioner L x B x H
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Vægt (kg) 1,9
Netspænding ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Effektoptagelse (W) 85
Beskyttelsesklasse I, Kabinet anti-
statisk
III,Loddeværktøj
Temperaturområde
Værktøjsafhængig
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperaturnøjagtighed (°C/°F) Spidsens gennems-
nitlige temperatur
kan svinge med +/-
5 °C ved inaktivitet
uden belastning
Temperaturstabilitet (°C/°F) ± 6 / ± 10
Loddekolbe WEP 70
Temperaturområde (°C / °F) 50-450
Effektoptagelse (W) 70
Netspænding (V AC) 23
Opvarmningstid
(50 °C til 350 °C) (120 °F
til 660 °F)
(s) 28
Spidsserie ET
Forsyningsenhed WE 1
Forbehold for tekniske ændringer!
Temperaturrespons
Loddeværktøjethareninternbrugsregistrering(sensor).Ved
hjælp af denne kan der indstilles en automatisk sluknings-
funktion(standby).Indstillingernefindesidenpågældende
stations-betjeningsvejledning.
Brugergrupper
Pågrundafvarierendehøjerisiciogpotentiellefarermå
vissearbejdstrinkunudføresafuddannedefagfolk.
Arbejdstrin Brugergrupper
Fastsættelse af loddepa-
rametre
Fagpersonale med teknisk
uddannelse
Udskiftning af elektriske af
reservedele
Elektriker
Fastsættelse af vedligehol-
delsesintervaller
Sikkerhedsrepræsentant
Betjening
Filterskift
Lægmænd
Betjening
Filterskift
Udskiftning af elektriske af
reservedele
Tekniske lærlinge under
vejledningogopsynafen
uddannet fagmand
Pleje og vedligeholdelse
ADVARSEL
Træk stik ud af stikdåsen før alle arbejder på
maskinen. Lad apparatet køle af.
Kontrollér regelmæssigt alle tilsluttede kabler og slanger.
Beskadigedeelværktøjerskalomgåendetagesudafdrift.
Loddespidsermåførstudskiftes,nårdeerkolde.
Loddeværktøjetskalforbliveisikkerhedsholderenislukket
tilstandimindst3minutter,indtilloddespidsenerkøletaf.
LED-statusindikatoren skal være slukket.
Holdvarmeoverføringsfladernepåloddespidsogvarmele-
geme rene. Varmeelementet må ikke komme i kontakt med
loddetin.
Reparationer skal udføres af personer, som er uddannet
af Weller.
Anvend kun originale reservedele.
Garanti
Købersreklamationsretforældesetårefter,atvarener
kommetidennesbesiddelse.Dettegælderikkeforkøbers
regreskravihenholdtil§§478,479BGB(tyskret).
Vi hæfter kun for garantier afgivet af os, såfremt beskaffen-
heds- og holdbarhedsgarantien er tildelt skriftligt af os under
anvendelse af begrebet „Garanti“.
Garantienbortfaldervedforkertbrugellerindgrebudførtaf
ukvalificeredepersoner.
Mere information fås på
www.weller-tools.com.
DK DANSK
CE AAQI @Gufifl
45
DK
DANSK
Symboler
Bemærk!
Advarsel! Forbrændingsfare!
Læs betjeningsvejledningen!
ESD-korrekt design og ESD-korrekt arbejds-
plads
Førgennemførelseafarbejderpåapparatskal
stikket altid trækkes ud af stikkontakten.
Sikkerhedstransformator
CE-mærke
Bortskaffelse
Elværktøjmåikkebortskaffessomalmindeligt
affald! I henhold til det europæiske direktiv
2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og gældende national
lovgivningskalbrugtlværktøjindsamles
separat og bortskaffes på en måde, der skåner
miljøetmestmuligt.
Original overensstemmelseserklæring
Loddestationer WE 1
Loddekolbe WEP 70
Vi erklærer, at de nævnte produkter opfylder bestem-
melserne i følgende direktiver:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Anvendte harmoniserede standarder:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Tekniskchef Direktør
Bemyndigerudarbejdelseafdentekniskedokumentation.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
46
Ennen kuin otat tämän laitteen käyttöön ja alat
tehdä töitä sen kanssa, lue tämä ohjekirja ja
turvallisuusohjeet kokonaisuudessaan läpi.
Turvallisuusmääräystennoudattamattajättäminenvoiuhata
henkeä ja elämää.
Säilytätätäohjekirjaasellaisessapaikassa,jossaseon
kaikkienlaitteellatyöskentelevienkäytettävissä.Noudata
kulloisiakinkytkettyjenlaitteidenkäyttöohjeita.
Turvallisuusohjeet
Laitettavoivatkäyttää8vuottatäyttä-
neetlapsetjahenkilt,joidenfyysisettai
henkisetkyvytovatrajoittuneettaijoilta
puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen
käytstä,valvonnanalaisinataikunhei-
täonopastettulaitteenkäytssäjahe
ovatymmärtäneetlaiteenkäytnvaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
Pidä sivulliset etäällä työpisteestä.
Lapsetjaasiattomathenkilöteivätsaaoleskellatyösken-
telyalueella.Äläannakenenkäänkoskettaajuotintataisen
johtoa.
VAROITUS Sähköisku
Ohjainlaitteen epäasianmukainen kytkentä aiheuttaa säh-
köisku- ja loukkaantumisvaaran ja voi vaurioittaa laitetta.
Lueoheisetturvallisuusohjeet,tämänkäyttöohjekirjan
turvallisuusohjeet sekä ohjainlaitteen mukana olevat ohjeet
täydellisestiläpiennenohjainlaitteenkäyttöönottoaja
noudata niissä ilmoitettuja varotoimenpiteitä.
LiitälaitteeseenvainWELLERtyökaluja.
Jos laite on vioittunut, jännitteisiä johtoja voi olla paljai-
na tai maadoitusjohto saattaa olla toimimaton.
Korjaustöitä saavat tehdä vain Wellerin kouluttamat
henkilöt.
Jossähkötyökalunvirtajohtoonvaurioitunut,setäytyy
korvata erikoisvalmisteisella virtajohdolla, joka voidaan
tilata huoltoedustajalta.
Vältä sähköiskuja. Antistaattisiksi valmistettujen juotinten
kädensija johtaa sähköä.
Älä kosketa millään ruumiinosalla metallisia osia, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä, jääkaappeja.
Äläkäytäjuotintakosteassataimärässäympäristössä.
Älätyöstäjännitteenalaisnaoleviatyökappaleita.
Huomio! Liitännän saa tehdä vain maadoitettuihin
pistorasioihin sähköiskuvaaran jatkuvan estämisen
takaamiseksi.
VAROITUS Palovammavaara
Ohjainlaitteen käytön yhteydessä juottotyökalun kohdal-
la on palovammavaara. Työkalut voivat olla poiskytken-
nän jälkeen vielä pitemmän ajan kuumia.
Juotoskärki kuumenee voimakkaasti juotostöissä. Kärki-
en koskettaminen aiheuttaa palovammavaaran. Juottami-
sen jälkeen juotostyökalu ja työkappaleen kannatin ovat
vielä kuumia.
• Laitajuotostyökaluainaturvatelineeseen,kunlopetat
työkalunkäytön.Varmista,ettäturvatelineontukevasti
alustallaan.
• Äläkosketakuumiajuotoskärkiäjapidäherkästisyttyvät
esineetetäällä..
• Juotoskärjenvaihtovainkylmänä
Nestemäinen juottotina aiheuttaa palovammojen vaaran.
Suojaa itsesi tinanroiskeilta.
• Käytäasiaankuuluvaasuojavaatetustapalovammojen
välttämiseksi.Suojaasilmiäsijakäytäsuojalaseja.
• Liimojenkäsittelyssäonhuomioitavaerityisestiliiman
valmistajanantamatvaroitukset.
FI SUOMI
&& A Weller' W
47
VAROITUS Palovaara
Palovaara, jos peität juotoslaitteen tai turvatelineen.
Pidä juotoslaite ja turvateline aina vapaana.
Pidä juotoslaite ja turvateline aina vapaana.
Kuumanjuottimenläheisyydessäeisaaollasyttyviä
esineitä, nesteitä tai kaasuja.
Säilytä juotin turvallisessa paikassa. Kun laitteita ja
työvälineitäeikäytetä,niitätuleesäilyttääkuivassa,
korkealla olevassa tai lukitussa paikassa, jossa ne ovat
poissalastenulottuvilta.Teejuotostyökalutjännitteettömiksi
japaineettomiksi,kunlopetatniidenkäytön.
Verkkokaapelin saa liittää vain sitä varten hyväksyttyihin
verkkopistorasioihin tai adaptereihin. Tarkasta,että
verkkojännitevastaatyyppikilvessäannettualukemaa.
Laitteenkäynnistyskytkinonoltava0-asennossa,kun
tulppatyönnetäänpistorasiaan.
Älä käytä kaapelia tarkoituksiin, joihin sitä ei ole
tarkoitettu.Älä missään tapauksessa kanna laitetta johdosta.
Älä vedä pistoketta pistorasiasta tarttumalla johtoon. Suojaa
johtoakuumuudelta,öljyltäjateräviltäkulmilta..
Ole tarkkaavainen. Keskitytekemääsityöhön.Oleaina
varovainenkaikissatöissä.Äläkäytäjuotinta,josetpysty
keskittymääntyöhösi.
Vältä vaikeita työasentoja. Yritäluodatyöasemastastasi
ergonomisestimiellyttävä.Vältävääräätyöasentoa,asento-
virheetaiheuttavatryhtivikoja.
Juotinta saa käyttää ainoastaa teknisesti virheettömässä
kunnossa.Varolaitteitaeisaaottaapoiskäytöstä.
Häiriöt ja viat täytyy korjata välittömästi. Ennen laitteen/
työkalunjokaistakäyttökertaatäytyytarkistaahuolellisesti,
ettävarolaitteettoimivatmoitteettomastijamääräystenmu-
kaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
eivätkä jumitu. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä. Laitteen
moitteettomantoiminnantakaamiseksikaikkienosientäytyy
ollaoikeinasennettuinapaikoillaanjatäyttääkaikkiasiaan-
kuuluvat vaatimukset.
Käytä oikeaa työkalua. Käytävaisellaisiatarvikkeitatai
lisälaitteita,jotkaonilmoitettutarvikelistassataijoidenkäyt-
töönvalmistajaonantanutluvan.KäytäWELLER-tarvikkeita
tai lisälaitteista vain alkuperäisissä WELLER-laitteissa.
Muidenvalmistamientyökalujenjatarvikkeidenkäyttövoi
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Varmista työkalun turvallisuus.Käytäkiinnityslaitteita
työkappaleenpaikallaanpitämiseen.
Käytä juotossavun poistoimuria.Kunkäytettävissäon
juotossavun imurin liitäntään tarvittavat varusteet, varmista,
ettäneonkytkettypaikoilleenjaettäniitäkäytetäänoikein.
Juottaminen
Lue kulloinkin käytettävän Wellerin valmistaman
-syöttöyksikön käyttöohjekirja ja noudata siinä annettuja
ohjeita.
Käytä vain alkuperäisiä Weller-
juotoskärkiä!
Juotoskärkien käsittely
• Kostutaensimmäisenkuumennuksenyhteydessä
selektiivinenjatinattavajuotoskärkijuotteella.Tämä
poistaajuotoskärjestävarastoinnintakiamuodostuneet
oksidikerroksetjaepäpuhtaudet.
• Huolehdityötaukojenyhteydessäjaennenjuotoskolvin
syrjäänlaittoasiitä,ettäjuotoskärkiontinattukunnolla.
• Äläkäytäliiansyövyttäviäjuoksutteita.
• Huolehdiainasiitä,ettäjuotoskärjetonkiinnitetty
asianmukaisestipaikoilleen.
• Valitsemahdollisimmanalhainenkäyttölämpötila.
• Valitsemahdollisimmansuurikäyttösovelluksellesopiva
juotoskärkimuotoNyrkkisääntönä:suunnilleenniinsuuri
kuinjuotospiste.
• Tinaajuotoskärkikunnolla,niinettälämpövälittyy
suurialaisestijuotoskärjenjajuotoskohdanvälillä.
• Kytkepitempientyötaukojenyhteydessäjuotosjärjestelmä
poispäältätaikäytäWeller-toimintoa,jokaalentaa
lämpötilaakäyttötaukojenajaksi.
• Kostutakärkijuotteeseen,ennenkuinlaitatjuotoskolvin
pidemmäksiajaksisäilytykseen.
• Annajuotettasuoraanjuotoskohtaan,eijuotoskärjen
päälle.
• Äläkohdistamitäänmekaanistavoimaajuotoskärjelle.
Tarkoituksenmukainen Käyttö
SyöttöyksikköWELLERjuotostyökaluille.Käytäjuotosase-
maayksinomaankäyttöohjekirjassailmoitetunkäyttötarkoi-
tuksenmukaisestijuottamiseentässämainituillaedellytyksil-
lä.
Käytäjuotoskolviayksinomaankäyttöohjekirjassaneuvotulla
tavalla juottamiseen ja juotosten irrottamiseen tässä ilmoite-
tuillaedellytyksillä.
JuotoskolviasaakäyttäävainWeller-syöttöyksiköiden
kanssa.
Tätälaitettasaakäyttäävainhuonelämpötilassajasisätilois-
sa. Suojaa kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
FI
SUOMI
6% E @
48
Tekniset Arvot
Juotosasemat WE 1
Mitat P x L x K
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Paino (kg) 1,9
Verkkojännite ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Tehonotto (W) 85
Suojausluokka I, kotelo antistaat-
tinen
III,Juotostyökalu
Lämpötila-alue
Työkalukohtainen
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Lämpötilatarkkuus (°C/°F) Kärjen keskilämpö-
tilalle voi asettaa
+/- 5 °C (+/-9 °F)
säätöpoikkeaman
ilmankäyttöäjaku-
ormitusta olevaksi
ajaksi
Lämpötilavakavuus (°C/°F) ± 6 / ± 10
Juotoskolvi WEP 70
Lämpötila-alue (°C / °F) 50-450
Tehonotto (W) 70
Verkkojännite (V AC) 23
Kuumenemisaika
(50°C:sta 350°C:een)
(120°F:sta 660°F:een)
(s) 28
Kärkiperhe ET
Syöttöyksikkö WE 1
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
Lämpötilan käyttäytyminen
Juotostyökalussaonsisäinenkäyttöanturi.Senvälityksellä
voidaansäätääautomaattinenpoiskytkentätoiminto(Stand-
by).Asetuksetovatkulloisenkinasemankäyttöoppaassa.
Käyttäjäryhmät
Suuremmanonnettomuusvaarantakiajoitakintyövaiheita
saavat tehdä vain koulutetut ammattihenkilöt.
Työvaihe Käyttäjäryhmät
Juotosparametrien esia-
setus
Teknisen koulutuksen
omaava ammattihenkilöstö
Sähköisten varaosien
vaihto
Sähköasentajat
Huoltovälien esiasetus Turvallisuusammattilaiset
Laitteenkäyttö
Suodattimen vaihto
Työntekijät
Laitteenkäyttö
Suodattimen vaihto
Sähköisten varaosien
vaihto
Teknisen alan oppiso-
pimuskoulutettavat
koulutetun ammattilaisen
valvonnassa
aseman hoito ja huolto
VAROITUS
Ennen korjaus- ja huoltotöiden aloittamista on
pistotulppa irrotettava pistorasiasta. Anna
laitteen jäähtyä.
Tarkistakaikkikytketytjohdotjaletkutsäännöllisinväliajoin.
Poistaviallisetsähkötyökalutvälittömästikäytöstä.
Juotoskärjetsaavaihtaavainsilloin,kunneovatkylmiä.
Juotostyökalutäytyypitääpoiskytkettynävähintään3
minuuttiaturvatelineessä,kunnesjuotoskärkionjäähtynyt.
LED-tilanäytöntäytyyollapoispäältä.
Pidäjuotoskärjenjakuumennuslaitteenlämmönvälityspinnat
puhtaina. Kuumennuselementti ei saa koskettaa juotostinaa.
Korjaustöitä saavat tehdä vain Wellerin kouluttamat
henkilöt.
Käyttäkääainoastaanalkuperäisiä
varaosia.
Takuu
Ostajan on esitettävä mahdollisia puutteita koskevat vaati-
mukset vuoden sisällä laitteen toimitusajankohdasta lukien.
Tämä ei päde §§ 478, 479 BGB (Saksa) mukaisiin ostajan
regressioikeuksiin.
Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun
olemmeantaneetlaatu-taikestävyystakuunkirjallisestija
„takuu“-sanaakäyttämällä.
Takuuraukeaa,joslaitettakäytetäänepäasianmukaisestitai
epäpäteväthenkilöttekevätsiihenliittyviätehtäviä.
Lisätietoja saat osoitteesta
www.weller-tools.com.
FI SUOMI
CE AAQI @Gufifl
49
FI
SUOMI
Symbolit
Huomio!
Varoitus! Palovammavaara!
Luekäyttöopas!
ESD-turvallinen muotoilu ja ESD-turvallinen
työpiste
Vedä aina pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin
alattekemäänlaitteeseenliittyviätöitä.
Turvamuunnin
CE-merkki
Hävittäminen
Älähävitäsähkötyökaluatavallisenkotitalous-
jätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniik-
kalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU
ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti
käytetytsähkötyökalutontoimitettavaon-
gelmajätteenkeräyspisteeseenjaohjattava
ympäristöystävälliseenkierrätykseen.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus
Juotosasemat WE 1
Juotoskolvi WEP 70
Täten vakuutamme, että kuvatut tuotteet täyttävät
seuraavien direktiivien määräykset:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Sovelletut harmonisoidut standardit:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Tekninen päällikkö Toimitusjohtaja
Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
50
Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χειρισμού
και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε
λειτουργία και προτού αρχίσετε την εργασία με
τη συσκευή.
Σεπερίπτωσημητήρησηςτωνκανονισμώνασφαλείας
υπάρχεικίνδυνοςγιατηζωήκαιτηναρτιμέλειάσας.
Φυλάξτεαυτέςτιςοδηγίεςχειρισμούέτσι,ώστεναείναι
προσιτέςσεόλουςτουςχρήστες.Προσέξτετιςεκάστοτε
οδηγίεςλειτουργίαςτωνσυνδεδεμένωνσυσκευών.
Υποδείξεις ασφαλείας
Hσυσκευήμπορείvαχρησιμοποιηθεί
απόπαιδιάαπό8χροvώvκαιπάvω
καιαπόάτομαμεμειωμένεςoωματικές,
αισθητήριεςήδιαvoητικέςικαvότητες
έλλειψηεμπείρίαςκαι/ήγvώσεωv,
όταvεπιτηρoύvταιήεχouvεvημερωθεί
σχετικάμετηvασφαλήχρήσητης
συσκευήςκαιέχoυvκαταvoήσείτoυς
υπάρχovτεςκατάτηχρήσηκιvδύvoυς.
Tαπαιδιάδεvεπιτρέπεταιvαπαιζoυv
μετηΣυσκευή.
Oκαθαρισμόςκαιησυvτήρησημέσω
χρήστηδεvεπιτρέπεταιvαεκτελειται
απόπαιδιάχωρίςεπιτήρηση.
Κρατάτε τα άλλα άτομα μακριά από τη θέση εργασίας
σας.
Ηπαραμονήπαιδιώνκαιαναρμόδιωνατόμωνστηνπεριοχή
εργασίαςδενεπιτρέπεται.Μηναφήσετεάλλαάτομανα
ακουμπήσουντοεργαλείοσυγκόλλησηςήτοκαλώδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ηλεκτροπληξία
Λόγω μη ενδεδειγμένης σύνδεσης της μονάδας ελέγχου,
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία και
μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή.
Διαβάστεπροσεκτικάόλεςτιςσυνημμένεςυποδείξεις
ασφαλείας,τιςυποδείξειςασφαλείαςσεαυτέςτιςοδηγίες
λειτουργίαςκαθώςκαιτιςοδηγίεςχειρισμούτηςμονάδας
ελέγχουπριντηθέσησελειτουργίατηςμονάδαςελέγχου
καιπροσέξτεταμέτραπροφύλαξηςπουαναφέρονταιεκεί.
ΣυνδέστεμόνοεργαλείαWELLER.
Σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής τυχόν ενεργοί
(ηλεκτροφόροι) αγωγοί μπορεί να βρίσκονται ελεύθεροι
ή ο αγωγός γείωσης να είναι χωρίς λειτουργία.
Οιεπισκευέςπρέπειναπραγματοποιούνταιαπόάτομα
εκπαιδευμένααπότηWeller.
Εάνοαγωγόςσύνδεσηςτουηλεκτρικούεργαλείουείναι
κατεστραμμένος,πρέπεινααντικατασταθείαπόένανειδικά
προετοιμασμένοαγωγόσύνδεσης,οοποίοςδιατίθεται
μέσωτηςοργάνωσηςτουσέρβιςπελατών.
Προστατευτείτε από την ηλεκτροπληξία.Στααντιστατικά
κατασκευασμέναεργαλείασυγκόλλησηςηλαβήείναι
αγώγιμη.
Αποφεύγετετησωματικήεπαφήμεγειωμένεςμέρη,π.χ.
σωλήνες,θερμαντικάσώματα,ηλεκτρικέςκουζίνεςκαι
ψυγεία.
Μηχρησιμοποιείτετοεργαλείοσυγκόλλησηςσευγρόή
βρεγμένοπεριβάλλον.
Μηνεργάζεστεσεμέρηπουβρίσκονταιυπότάση.
Προσοχή!Γιατηνεξασφάλισημιαςσυνεχούςπροστασίας
απότονκίνδυνομιαςηλεκτροπληξίας,επιτρέπεταιη
σύνδεσημόνοσεγειωμένεςπρίζες.
GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ
693% . Weller
51
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαύματος!
Κατά τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου υπάρχει
κίνδυνος εγκαύματος στο εργαλείο συγκόλλησης. Τα
εργαλεία μετά την απενεργοποίηση μπορεί να είναι
ακόμα καυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η ακίδα συγκόλλησης κατά τις διαδικασίες συγκόλλησης
θερμαίνεται πάρα πολύ. Σε περίπτωση επαφής
με τις ακίδες, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μετά
τη διαδικασία της συγκόλλησης η θερμοκρασία
του εργαλείου συγκόλλησης και του φορέα του
επεξεργαζόμενου τεμαχίου είναι ακόμα πολύ υψηλή.
• Εναποθέτετετοεργαλείοσυγκόλλησηςσεπερίπτωσημη
χρήσηςπάντοτεστηβάσηεναπόθεσηςασφαλείας.
Εξασφαλίστεμιαασφαλήστήριξητηςβάσηςεναπόθεσης
ασφαλείας.
• Μηνακουμπάτετιςκαυτέςακίδεςσυγκόλλησηςκαι
κρατάτεμακριάτααναφλέξιμααντικείμενα..
• Αλλαγήτηςακίδαςσυγκόλλησηςμόνοσεκρύακατάσταση
Κίνδυνος εγκαύματος από τον υγρό κασσίτερο κόλλησης
αλάι). Προστατευτείτε από τις πιτσιλιές του κασσίτερου
κόλλησης.
• Φοράτεκατάλληληπροστατευτικήενδυμασία,γιανα
προστατευτείτεαπόταεγκαύματα.Προστατέψτεταμάτια
σαςκαιφοράτεπροστατευτικάγυαλιά.
• Κατάτηνεπεξεργασίακόλλαςπρέπειναπροσέξετε
ιδιαίτερατιςπροειδοποιητικέςυποδείξειςτου
κατασκευαστήτηςκόλλας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς
Η κάλυψη της συσκευής συγκόλλησης ή της βάσης
εναπόθεσης ασφαλείας εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
Διατηρείτετησυσκευήσυγκόλλησηςκαιτηβάση
εναπόθεσηςασφαλείαςπάντοτεελεύθερες.
Μηφέρετεεύφλεκτααντικείμενα,υγράήαέριακοντάστο
καυτόεργαλείοσυγκόλλησης.
Φυλάξτε το εργαλείο συγκόλλησης με ασφάλεια.Οιμη
χρησιμοποιούμενεςσυσκευέςκαιταμηχρησιμοποιούμενα
εργαλείαπρέπεινααποθηκεύονταισεέναστεγνό,ψηλά
ευρισκόμενοήκλειδωνόμενοχώρο,μακριάαπόταπαιδιά.
Θέστεταμηχρησιμοποιούμεναεργαλείασυγκόλλησηςεκτός
τάσηςκαιεκτόςπίεσης.
Το ηλεκτρικό καλώδιο επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε
εγκεκριμένες γι’ αυτό πρίζες του ρεύματος ή
προσαρμογείς. Ελέγξτε,εάνητάσητουδικτύουταυτίζεται
μετηντιμήστηνπινακίδατύπου.Συνδέστετησυσκευήστην
πρίζαμόνοότανείναιαπενεργοποιημένη.
Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για σκοπούς, για τους
οποίους δεν προορίζεται.Μημεταφέρετετησυσκευήποτέ
απότοκαλώδιο.Μηχρησιμοποιείτετοκαλώδιο,γιανα
τραβήξετετοφιςαπότηνπρίζατουρεύματος.Προστατεύετε
τοκαλώδιοαπόζέστη,λάδικαικοφτερέςακμές.
Να είστε προσεκτικοί. Προσέχετε,τικάνετε.Δείξτειδιαίτερη
σύνεσηστηνεργασία.Μηχρησιμοποιείτετοεργαλείο
συγκόλλησης,ότανδενείστεσυγκεντρωμένοι.
Αποφύγετε την ασυνήθιστη στάση του σώματος.
Διαμορφώστετηθέσηεργασίαςσαςεργονομικάσωστά.
Αποφύγετετηνκακήστάσητουσώματοςκατάτηνεργασία,η
κακήστάσητουσώματοςπροκαλείσωματικέςβλάβες
Το εργαλείο συγκόλλησης επιτρέπεται να τίθεται σε
λειτουργία μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.Οι
διατάξειςπροστασίαςδενεπιτρέπεταινατεθούνεκτός
λειτουργίας.
Οι βλάβες και τα ελαττώματα πρέπει να αποκαθίστανται
αμέσως. Πριναπόκάθεχρήσητηςσυσκευής/του
εργαλείουπρέπειναελέγχονταιοιδιατάξειςπροστασίας
προσεκτικάγιατηνάψογηκαισύμφωναμετοσκοπό
προορισμούλειτουργίατους.Ελέγξτε,εάντακινούμεναμέρη
λειτουργούνάψογακαιδεμαγκώνουνήεάνκάποιαμέρη
είναιχαλασμένα.Όλαταεξαρτήματαπρέπειναείναισωστά
συναρμολογημένακαιναπληρούνόλεςτιςπροϋποθέσεις,
γιατηνεξασφάλισημιαςάψογηςλειτουργίαςτηςσυσκευής.
Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
μόνοεξαρτήματαήπρόσθετεςσυσκευές,πουαναφέρονται
στονκατάλογοτωνεξαρτημάτωνήέχουνεγκριθείαπότον
κατασκευαστή.Χρησιμοποιείτεεξαρτήματαήπρόσθετες
συσκευέςWELLERμόνοστιςγνήσιεςσυσκευέςWELLER.Η
χρήσηάλλωνεργαλείωνκαιεξαρτημάτωνμπορείνασημαίνει
γιασαςένανκίνδυνοτραυματισμού.
Ασφαλίστε το εργαλείο.Χρησιμοποιείτεδιατάξεις
σύσφιγξηςγιατησυγκράτησητουεπεξεργαζόμενου
τεμαχίου.
Χρησιμοποιείτε έναν απορροφητήρα του καπνού
συγκόλλησης.Ότανυπάρχουνδιατάξειςγιατησύνδεση
απορροφητήρωντουκαπνούσυγκόλλησης,βεβαιωθείτε,ότι
οιαποροφητήρεςείναισυνδεδεμένοικαιχρησιμοποιούνται
σωστά.
Συγκόλληση
Διαβάστε και προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του
εκάστοτε χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού Weller .
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ακίδες
συγκόλλησης της Weller!
Μεταχείριση των ακίδων συγκόλλησης
• Κατάτηνπρώτηθέρμανσηπροσθέστεστη
επικασσιτερωνόμενηακίδασυγκόλλησηςλίγο
συγκολλητικόκράμα(καλάι).Αυτόαπομακρύνειτυχόν
οξειδώσειςκαιρύπανσηλόγωαποθήκευσηςαπότηνακίδα
συγκόλλησης.
• Σταδιαλείμματατηςσυγκόλλησηςκαιπριντηνεναπόθεση
τουεμβόλουσυγκόλλησηςπροσέχετε,ναείναιηακίδα
συγκόλλησηςκαλάεπικασσιτερωμένη.
GR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
52
Προεπιλογήτωνχρονικών
διαστημάτωνσυντήρησης
Ειδικόςασφαλείας
Χειρισμός
Αλλαγήφίλτρου
Προσωπικόχωρίς
ιδιαίτερεςγνώσεις
Χειρισμός
Αλλαγήφίλτρου
Αντικατάστασητων
ηλεκτρικώνανταλλακτικών
Τεχνικάμαθητευόμενοι
κάτωαπότηνκαθοδήγηση
καιεπίβλεψηενός
εκπαιδευμένουτεχνικού
Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την πραγματοποίηση εργασιών στη
συσκευή βγάλτε το ρευματολήπτη από την
πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Ελέγχετετακτικάόλατασυνδεδεμένακαλώδιακαι
εύκαμπτουςσωλήνες.Αποφύγετεαμέσωςοποιαδήποτε
περαιτέρωχρήσημεελαττωματικάηλεκτρικάεργαλεία.
Οιακίδεςσυγκόλλησηςεπιτρέπεταινααντικαθίστανταιμόνο,
ότανείναικρύες.
Τοεργαλείοσυγκόλλησηςπρέπειναπαραμείνειστην
απενεργοποιημένηκατάστασητολιγότερο3λεπτάστη
βάσηεναπόθεσηςασφαλείας,έωςηακίδασυγκόλλησηςνα
έχεικρυώσει.Ηένδειξηκατάστασηςτηςφωτοδιόδου(LED)
πρέπειναείναιεκτόςλειτουργίας.
Διατηρείτετιςεπιφάνειεςμετάδοσηςτηςθερμότηταςτης
ακίδαςσυγκόλλησηςκαιτουθερμαντικούσώματοςκαθαρές.
Τοθερμαντικόστοιχείοδενεπιτρέπεταιναέρθεισεεπαφήμε
κασσίτεροκόλλησης(καλάι).
Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα
εκπαιδευμένα από τη Weller.
Χρησιμοποιείτεμόνογνήσιαανταλλακτικά
WELLER.
Εγγύηση
Οιαξιώσειςτουαγοραστήγιατυχόνελαττώματα
παραγράφονταιμετάαπόέναέτοςαπότηνπαράδοσηστον
αγοραστή.Αυτόδενισχύειγιααναγωγικέςαξιώσειςτου
αγοραστήσύμφωναμετην§§478,479BGB.
Γιαμιαεγγύησηπουδίνουμεφέρουμετηνευθύνημόνο,όταν
ηεγγύησηποιότηταςήηεγγύησηαντοχήςέχειδοθείαπό
εμάςγραπτάκαιμετηχρήσητουόρου«εγγύηση».
Ηεγγύησηεκπίπτεισεπερίπτωσηακατάλληληςχρήσηςκαι
ότανπραγματοποιήθηκανεπεμβάσειςαπόμηειδικευμένα
άτομα.
Πληροφορηθείτεπαρακαλώστηδιεύθυνση
www.weller-tools.com.
• Μηχρησιμοποιείταικανέναδιαβρωτικόσυλλίπασμα(υλικό
καθαρισμού).
• Προσέχετεπάντοτετησωστήπροσαρμογήτωνακίδων
συγκόλλησης.
• Επιλέξτετηθερμοκρασίαεργασίαςόσοτοδυνατόπιο
χαμηλή.
• Επιλέξτετομεγαλύτεροδυνατόγιατηχρήσημέγεθοςτης
ακίδαςσυγκόλλησης.Εμπειρικόςκανόνας:Περίπουτόσο
μεγάλη,όπωςηεπιφάνειασυγκόλλησης.
• Φροντίστεγιαμιαμεγάληεπιφάνειαμεταφοράςτης
θερμότηταςμεταξύτηςακίδαςσυγκόλλησηςκαιτου
σημείουκόλλησης,επικασσιτερώνονταςκαλάτηνακίδα
συγκόλλησης.
• Απενεργοποιείτεσεπερίπτωσημεγάλωνδιακοπώντης
εργασίαςτοσύστημασυγκόλλησηςήχρησιμοποιείτετη
λειτουργίατηςWellerγιατημείωσητηςθερμοκρασίαςσε
περίπτωσημηχρήσης.
• Υγράνετετηνακίδαμετοσυγκολλητικόκράμα(καλάι),
προτούεναποθέσετετοέμβολοσυγκόλλησηςγια
μεγαλύτεροχρονικόδιάστημα.
• Βάλτετοσυγκολλητικόκράμα(καλάι)απευθείαςπάνωστο
σημείοκόλλησης,όχιστηνακίδασυγκόλλησης.
• Μηνεξασκείτεκαμίαμηχανικήδύναμηπάνωστηνακίδα
συγκόλλησης.
Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού
ΤροφοδοτικόγιαεργαλείασυγκόλλησηςWELLER.
Χρησιμοποιείτετοσταθμόσυγκόλλησηςαποκλειστικά
σύμφωναμετοσκοπόπουαναφέρεταιστιςοδηγίες
λειτουργίαςγιασυγκόλλησηκάτωαπότιςαναφερόμενες
εδώπροϋποθέσεις.
Χρησιμοποιείτετοέμβολοσυγκόλλησηςαποκλειστικά
σύμφωναμετοσκοπόπουαναφέρεταιστιςοδηγίες
λειτουργίαςγιασυγκόλλησηκαιαποκόλλησηκάτωαπότις
αναφερόμενεςεδώπροϋποθέσεις.
Τοέμβολοσυγκόλλησηςεπιτρέπεταιναλειτουργήσειμόνομε
τατροφοδοτικάτηςWeller.
Αυτήησυσκευήεπιτρέπεταιναχρησιμοποιηθείμόνοσε
θερμοκρασίαπεριβάλλοντοςκαισεεσωτερικούςχώρους.
Προστατεύετετησυσκευήαπότηνυγρασίακαιτηνάμεση
ηλιακήακτινοβολία.
Ομάδες χρηστών
Λόγωτωνδιαφορετικώνεπιπέδωνκινδύνουκαιτων
πιθανώνεπικίνδυνωνκαταστάσεωνορισμέναβήματα
εργασίαςεπιτρέπεταιναεκτελούνταιμόνοαπόεκπαιδευμένα
εξειδικευμέναάτομα.
Βήμα εργασίας Ομάδες χρηστών
Προεπιλογήτων
παραμέτρωνσυγκόλλησης
Τεχνικόπροσωπικόμε
ειδικήεκπαίδευση
Αντικατάστασητων
ηλεκτρικώνανταλλακτικών
Ειδικευμένοςηλεκτρολόγος
GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ
E. CE
53
GR
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τεχνικά στοιχεία
Οι σταθμοί
συγκόλλησης
WE 1
ΔιαστάσειςΜxΠxΥ
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Βάρος (kg) 1,9
Τάσηδικτύου ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Κατανάλωσηισχύος (W) 85
Κατηγορίαπροστασίας I,περίβλημα
αντιστατικό
III,Εργαλείο
συγκόλλησης
Περιοχήθερμοκρασίας
Εξαρτάταιαπότο
εργαλείο
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Ακρίβειαθερμοκρσίας (°C/°F) Ημέση
θερμοκρασίατης
μύτηςσυγκόλλησης
μπορείνα
„μετατοπιστεί“κατά
+/- 5°C (+/-°9F)
στηνκατάσταση
ηρεμίαςχωρίς
φορτίο
Σταθερότητα
θερμοκρασίας
(°C/°F) ± 6 / ± 10
Έμβολο συγκόλλησης
ολλητήρι)
WEP 70
Περιοχήθερμοκρασίας (°C / °F) 50-450
Κατανάλωσηισχύος (W) 70
Τάσηδικτύου (V AC) 23
Χρόνοςθέρμανσης
(50°Cσε350°C)(120°F
σε660°F)
(s) 28
Οικογένειαακίδων ET
Τροφοδοτικό WE 1
Μεεπιφύλαξητουδικαιώματοςτεχνικώναλλαγών!
Συμπεριφορά της θερμοκρασίας
Τοεργαλείοσυγκόλλησηςδιαθέτειένανεσωτερικόαισθητήρα
χρήσης.Μέσωαυτούτουαισθητήραμπορείναρυθμιστεί
μιααυτόματηλειτουργίααπενεργοποίησης(ετοιμότητα).Οι
ρυθμίσειςβρίσκονταιστιςεκάστοτεοδηγίεςλειτουργίαςτου
σταθμού.
Σύμβολα
Προσοχή!
Προειδοποιηση!Κίνδυνοςεγκαύματος!!
Διαβάστετιςοδηγίεςχειρισμού!
ESDσυμβατόςσχεδιασμόςκαιESDσυμβατή
θέσηεργασίας
Πριναπότηνεκτέλεσηκάθεεργασίαςστη
συσκευήτραβάτεπάντοτετοφιςαπότηνπρίζα
τουρεύματος.
Μετασχηματιστήςασφαλείας
ΣήμαCE
Απόσυρση
Μηνπετάτεταηλεκτρικάεργαλείαστον
κάδοοικιακώναπορριµµάτων!Σύµφωνα
µετηνευρωπαϊκήοδηγία2012/19/EUπερί
ηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικώνσυσκευών
καιτηνενσωµάτωσήτηςστοεθνικό
δίκαιο,ταηλεκτρικάεργαλείαπρέπεινα
συλλέγονταιξεχωριστάκαιναεπιστρέφονται
γιαανακύκλωσηµετρόποφιλικόπροςτο
περιβάλλον.
Γνήσια Δήλωση πιστότητας
Οι σταθμοί συγκόλλησης WE 1
Έμβολο συγκόλλησης (κολλητήρι) WEP 70
Δηλώνουμε, ότι τα χαρακτηρισμένα προϊόντα πληρούν
τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
ΤεχνικόςΔιευθυντής ΔιευθύνωνΣύμβουλος
Εξουσιοδοτημένοςγιατηνκατάρτισητουτεχνικούφακέλου.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
54
Cihazı çalıştırmadan ve işletime almadan önce
kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını
dikkatlice okuyunuz.
Güvenliktalimatlarınauyulmamasıdurumundahayatitehlike
oluşabilir.
Bukullanımkılavuzunubütünkullanıcılarınerişebileceği
biryerdemuhafazaediniz.Bağlıcihazlarınilgilikullanım
kılavuzlarınıdikkatealınız.
Güvenlik uyarıları
Bucihaz8yaşındanküçükçocuklar,
sınırlıfiziksel,zihinselveduygusalye-
tenekleresahipkişilerveeksiktecrübe
veyabilgisahibikişilertarafındanancak
sorumlubirkişinindenetimialtında
olmalarıveyakendilerinecihazın
güvenlikullanımıveortayaçıkabilecek
tehlikelerhakkındabilgiverilmişolması
durumundakullanılabilir.Çocuklar
cihazlaoynamamalıdır.
Temizlikvekullanıcıbakımıçocuklar
tarafındanyapılamaz;
Çalışma sahasına başka kişilerin girmesine izin vermey-
iniz.
Çalışmasahasınaçocuklarınveyetkisizkişileringirmesine
izinverilmez.Başkalarınınlehimlemealetineveyakabloya
dokunmasınaizinvermeyiniz.
UYARI Elektrik çarpması
Usulüne uygun olarak yapılmayan kumanda cihazı
bağlantılarında elektrik çarpması sonucu yaralanma
tehlikesi vardır ve cihaz zarar görebilir.
Kontrolünitesiniişletmealmadanönce;ektekigüvenlik
uyarılarını,bukullanımkılavuzundakigüvenlikuyarılarınıve
kontrolünitenizintalimatlarındayeralanuyarılarıeksiksiz
şekildeokuyunuzvebubelgelerdebelirtilenkoruyucu
önlemleridikkatealınız.
SadeceWELLERaletleribağlanmalıdır.
Cihaz arızalı ise aktif hatlar açıkta olabilir veya toprakla-
ma hattı çalışmıyor olabilir.
OnarımçalışmalarıWellertarafındaneğitilmişpersonelce
gerçekleştirilmelidir.
Elektriklialetinbağlantıhattıhasargörmüşsebuhatözel
olarakhazırlanmışvemüşterihizmetleridepartmanından
teminedilebilenbağlantıhattıyladeğiştirilmelidir.
Kendinizi elektrik çarpmasına karşı koruyunuz. Antistatik
çalışanlehimlemealetlerindetutamakiletkendir.
Borular,ısıtmaelemanları,ocaklarvebuzdolaplarıgibi
topraklanmışparçalarlatemastankaçınınız.
Lehimlemealetininemliveyaıslakortamlarda
kullanmayınız.
Akımlıparçalardaçalışmayınız.
Dikkat!Elektrikçarpmasıriskinekarşıkalıcıkoruma
sağlamakiçinsadecetopraklanmışprizlerebağlanılmalıdır.
UYARI Yanma tehlikesi
Kumanda cihazının kullanımı sırasında lehim aletinde
yanma tehlikesi ortaya çıkacaktır. Aletleri kapatıldıktan
sonra bir süre daha sıcak olabilir.
Lehim ucu lehimleme işlemleri sırasında çok sıcak olur.
Bu uçlara dokunulması durumunda, yanma tehlikesi söz
konusudur. Lehimleme işleminden sonra lehimleme aleti
ve iş parçası taşıyıcı hala sıcak.
• Havyaaletinikullanmadığındaherzamangüvenlikligöze
yerleştiriniz.Emniyetaltlığınıngüvenlibirdurumdaolmasını
sağlayınız.
• Sıcakhavyauçlarınadokunmayınızveyanabilirnesneleri
bunlardanuzaktutunuz..
• Lehimucudeğişimisadecesoğukdurumdayapılmalıdır
Sıvı lehim malzemesi sebebiyle yanma tehlikesi. Lehim
malzemesi sıçramasına karşı kendinizi koruyunuz.
• Yanıklardankorunabilmekiçinuygunkorumakıyafeti
giyiniz.Gözlerinizikoruyunuzvebirkoruyucugözlük
takınız.
• Yapıştırıcılarileçalışılmasısırasındayapıştırıcıüreticisinin
özeluyarınotlarınadikkatedilmelidir.
TR TÜRE
&& A Weller' W
55
UYARI Yangın tehlikesi
Lehim aleti veya emniyet altlığının üzerinin örtülmesi
yangın tehlikesine neden olur.
Lehimaletiveemniyetaltlığınınüzerikapatılmamalıdır.
Sıcaklehimlemealetininyakınınayanıcımaddeler,
sıvılarveyagazlargetirmeyiniz.
Lehimleme aletinizi güvenli bir yerde bulundurunuz.
Kullanılmayancihazlarvealetlerkuru,yüksekveyakapalıbir
yerde,çocuklarınerişemeyeceğişekildemuhafaza
edilmelidir.Kullanılmayanlehimaletleriningerilimvebasınç
bağlantılarıkesilmelidir.
Şebeke kablosu sadece onaylanmış şebeke prizlerine
veya adaptöre takılmalıdır. Şebekegeriliminintipetiketi
üzerindekiverilerleuyumluolupolmadığınıkontroledin.Aleti
sadecekapalıikenprizetakın.
Kabloyu, uygun olmayan amaçlar için kullanmayınız.
Cihazıaslakablosundantutaraktaşımayınız.Kabloyu,soketi
prizdençekmekiçinkullanmayınız.Kabloyusıcaklık,yağve
kesicikenarlardankoruyunuz.
Dikkatli olunuz. Çalışmalarsırasındadikkatliolunuz.Özenli
çalışınız.Konsantreolamadığınızzamanlehimlemealetini
kullanmayınız.
Normal olmayan tutuşlardan kaçınınız. İşalanınızı
ergonomikolarakdüzenleyiniz.Çalışmalarsırasındatutma
hatalarındankaçınınız,tutmahatalarıhasarlaranedenolur.
Lehimleme aleti sadece teknik olarak uygun durumlarda
çalıştırılmalıdır.Korumatertibatlarıçıkarılmamalıveya
devredışıbırakılmamalıdır.
Arızalar ve hatalar derhal giderilmelidir. Cihazın/aletin
herkullanımındanöncekorumatertibatlarınınsorunsuzve
düzgünçalıştığındaneminolunmalıdır.Hareketliparçalar
sorunsuzçalışma,sıkışmaveyahasarlıolmabakımından
kontroledilmelidir.Tümparçalardoğruşekildemonteedilmiş
olmalıvecihazınsorunsuzşekildeçalışmasıiçingereken
tümkoşullarıkarşılamalıdır.
Doğru aletleri kullanınız. Sadece aksesuar listesinde
bulunanveyaüreticitarafındanonaylananaksesuarlarıve
ilavecihazlarıkullanınız.WELLERaksesuarlarınıveyailave
cihazlarınısadeceorijinalWELLERcihazlarındakullanınız.
Başkaaletlerinveaksesuarlarınkullanılmasıdurumunda,
yaralanmatehlikesisözkonusuolabilir.
Aleti emniyete alınız.İşlenenparçayısabitlemekiçingerme
tertibatlarıkullanınız.
Lehim dumanı emme sistemi kullanınız.Lehimdumanı
emmesistemlerininbağlantısıiçinbazıtertibatlarvarsa
bunlarınbağlıolduğundanvedoğrubiçimdekullanıldığından
emin olunuz.
Lehimleme
Kullanılan her bir Weller besleme ünitesine ait kullanım
kılavuzunu okuyun ve dikkate alın.
Yalnızca orijinal Weller havya uçlarını
kullanınız!
Havya uçlarının kullanılması
• İlkısıtmaişlemindenönce,lehimlenebilirseçmelihavya
ucunulehimileıslatınız.Buişlem,havyaucunda
depolanmadankaynaklananoksitkatmanlarınıve
düzensizlikleriortadankaldırır.
• Havyaaralarındavehavyaçubuğunuyerleştirmedenönce
havyaucununiyicekalaylanmışolduğundaneminolunuz.
• Çokagresifiçerikteeritkenmaddeler(yumuşatıcılar)
kullanmayınız.
• Havyauçlarınınherzamanusulüneuygunkonumda
olmasınadikkatediniz.
• Mümkünolduğuncadüşükbirçalışmasıcaklığıseçiniz.
• Uygulamaiçinmümkünolanenbüyükhavyaucuformunu
kullanınızYaklaşıkhesap:Yakl.havya(lehim)döşeği
büyüklüğünde.
• Havyaucunuiyicekalaylayarak,havyaucuilehavya
noktasıarasındagenişbirısıaktarımınınolmasını
sağlayınız.
• Uzunsüreliçalışmamolalarında,havyasisteminikapatınız
veyakullanılmadığındaaletinsıcaklığınıdüşürenWeller
fonksiyonunudevreyesokunuz.
• Havyaçubuklarıuzunsürekalacaksauçlarınılehimile
ıslatınız.
• Lehimihavyaucunadeğil,doğrudanhavyayerine
uygulayınız.
• Havyaucunamekanikgüçuygulamayınız.
Kullanim
WELLERlehimaletlerineyönelikbeslemeünitesi.Lehim
istasyonunu,sadecekullanımtalimatındabelirtilenamaca
yönelik,lehimlemeiçinaşağıdabelirtilenkoşullarauygun
olarakkullanınız.
Lehimtelinisadecekullanımkılavuzundabelirtilenamaca
uygunolaraklehimlemekveyalehimçözmekiçin,burada
belirtilenkoşullarauygunolarakkullanınız.
HavyaçubuğuyalnızcaWellerbeslemeüniteleriile
çalıştırılmalıdır.
Bucihazsadeceodasıcaklığındaveiçmekanlarda
kullanılabilir.Nemevedoğrudangelengüneşışınlarınakarşı
korunmalıdır.
TR
TÜRE
6% E @
56
Teknik Veriler
Lehimleme WE 1
BoyutlarUxGxY
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Ağırlık (kg) 1,9
Şebekegerilimi ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Güçtüketimi (W) 85
Korumasınıfı I, gövde antistatik
III,Havyaaleti
Sıcaklıksahası
Aletebağlı
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Isıhassasiyeti (°C/°F) Ortalama uç
sıcaklığı,yüksüz
olarak rölantide
+/- 5°C (+/-°9F)
dereceye„dengele-
nebilir“
Sıcaklıksabitliği (°C/°F) ± 6 / ± 10
Havya çubuğu WEP 70
Sıcaklıksahası (°C / °F) 50-450
Güçtüketimi (W) 70
Şebekegerilimi (V AC) 23
Isıtmasüresi
(50°C‘den350°C‘ye)
(120°F‘den660°F‘ye)
(s) 28
Uç ailesi ET
Beslemeünitesi WE 1
Teknikdeğişiklikyapmahakkısaklıdır!
Isı tutumu
Lehimaletientegrebirkullanımsensörünesahiptir.Bu
sensörüzerindenotomatikdevredışıbırakmafonksiyonu
ayarlanabilir(bekleme).Ayarları,ilgiliistasyonkullanım
kılavuzundabulunabilir.
Kullanıcı grupları
Farklıdüzeyderisklervetehlikepotansiyellerinedeniyle
bazıçalışmaadımlarısadeceeğitimliuzmanlartarafından
yürütülebilir.
Çalışma adımı Kullanıcı grupları
Lehim parametresi bilgisi Teknikeğitimliuzman
personel
Elektrikliyedekparçaların
değiştirilmesi
Uzmanelektrikteknisyeni
Bakımaralıklarıbilgisi Güvenlikuzmanı
Kullanım
Filtredeğişimi
Uzmanolmayançalışan
Kullanım
Filtredeğişimi
Elektrikliyedekparçaların
değiştirilmesi
Teknikeğitimgören-
ler,eğitimliuzmanların
gözetimindevetalimatıyla
çalışabilir
temizliği ve bakımı
UYARI
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce
fişi prizden çekin. Cihazın soğumasını
bekleyin.
Düzenliolarakbağlıolantümkablolarıvehortumlarıkontrol
ediniz.Hasarlıelektriklielaletleriderhalkullanımdışı
bırakılmalıdır.
Havyauçlarısadecesoğukolduklarıdurumlarda
değiştirilmelidir.
Havyaaletikapalıdurumdayken,havyaucusoğuyanakadar
enazüçdakikagüvenlikgözündekalmalıdır.LEDdurum
göstergesikapalıolmalıdır.
Havyaucununveısıtmaelemanınınısıaktarmayüzeylerite-
miztutulmalıdır.Isıtmaelemanılehimiletemasetmemelidir.
Onarım çalışmaları Weller tarafından eğitilmiş personel-
ce gerçekleştirilmelidir.
SadeceorijinalWELLERyedekparçaları
kullanılmalıdır.
Garanti
Satıcınıngarantitalepleriteslimattansonrabiryıliçinde
zamanaşımınauğrar.Budurum§§478,479BGB‘yegöre
satıcınınmüracaathakkıiçingeçerlideğildir.
Verdiğimizgaranti,sadeceyapıveyadayanıklılıkgarantisi,
„Garanti“terimialtındatarafımızdanyazılıolarakbelirtilmişse
geçerlidir.
Garanti,yanlışkullanımsonucuveyetkisiolmayankişiler
tarafındanmüdahalelergerçekleştirildiğitaktirdeiptalolur.
Lütfenadresindenbilgialınız
www.weller-tools.com.
TR TÜRE
CE AAQI @Gufifl
57
TR
TÜRE
Semboller
Dikkat!
Uyari!Yanmatehlikesi!
Kullanımkılavuzumutlakaokunmalıdır!
ESDuyumlutasarımveESDuyumluçalışma
alanı
Aletteherhangibirçalışmagerçekleştirmeden
öncemutlakaaletinfişiniprizdençekin.
Güvenliktransformatörü
CEişareti
İmha etme
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna
atmayınız!Kullanılmıselektriklialetleri,
elektrikveelektroniklieskicihazlarhakkındaki
2012/19/EUAvrupayönergelerinegöreve
buyönergelerulusalhukukkurallarınagöre
uyarlanarak,ayrıolaraktoplanmalıveçevre
sartlarınauygunbirsekildetekrardegerlendir-
meyegönderilmelidir.
Orijinal uygunluk beyanı
Lehimleme WE 1
Havya çubuğu WEP 70
Adı geçen ürünlerin, aşağıda yer alan yönergelerdeki
gereklilikleri karşıladığını beyan ederiz:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Kullanılan uyumlulaştırılmış standartlar:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Teknikmüdür Şirketmüdürü
Teknikbelgelerinoluşturulmasıiçintamyetkiyesahiptir.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
58
Přečtěte si celý tento návod a bezpečnostní
pokyny před uvedením do provozu a před tím,
než začnete s přístrojem pracovat.
Vpřípaděnedodrženíbezpečnostníchpředpisůhrozí
nebezpečínatěleanaživotě.
Uschovejtetentonávodtak,abybylpřístupnývšem
uživatelům.Dodržujtepokyny,uvedenévkaždémz
příslušnýchnávodůkprovozupřipojenýchpřístrojů.
Bezpečnostní pokyny
Přístrojsmějípoužívatdětistaršínež
8letaosobysesníženýmipsychický-
mi,smyslovýminebomentálními
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušenostía/nebovědomostíjen
tehdy,pokudjsoupoddohledemnebo
jestližebylypoučenyobezpečném
používánípřístrojeajestlipochopily
nebezpečí,kteráztohovyplývají.Děti
sinesmíspřístrojemhrát.
Čištěníaúdržbupřístrojenesmíděti
vykonávatbezdozoru.
Zabraňte dalším osobám, aby se přiblížily k vašemu
pracovišti.
Vpracovnímprostorusenesmízdržovatdětianepovolané
osoby.Nenechtejinéosobydotýkatsepáječkynebokabelu.
VAROVÁNÍ Zásah elektrickým proudem
Nesprávným připojením řídicí jednotky hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.
Předuvedenířídicíhozařízenísipřečtětekompletní
přiloženébezpečnostnípokyny,bezpečnostnípokyny
uvedenvtomtonávodukobsluzeanávodkVašemu
řídicímuzařízeníadodržujtepreventivníopatřenívnich
uvedená.
PřipojujtepouzenástrojeWELLER.
Při závadě přístroje mohou aktivní vodiče ležet volně
nebo může být ochranný vodič nefunkční.
Opravymusejíprovádětpouzeosobyvyškolenéfirmou
Weller.
Je-lipřípojnévedeníelektrickéhonástrojepoškozeno,musí
senahraditspeciálněseřízenímpřípojnýmvedením,které
lzezískatprostřednictvímzákaznickéhoservisu.
Należy strzec się porażenia prądem.Upáječekvantista-
tickémprovedeníjerukojeťvodivá.
Unikaćstycznościzuziemionymiprzedmiotami,np.rurami,
grzejnikami, piecami i lodówkami.
Nepoužívejtepáječkuvevlhkémamokrémprostředí.
Nepracujtenasoučástech,kterésenacházejípodnapětím.
Pozor!Protrvalouochranupředrizikemúrazuelektrickým
proudemsezařízenísmípřipojovatpouzedouzemněných
zásuvek.
VAROVÁNÍ Nebezpečí popálení
Při provozu řídicí jednotky hrozí nebezpečí popálení
páječkou. Nástroje mohou po vypnutí zůstat ještě
nějakou dobu horké.
Pájecí hrot je při pájení velmi horký. Při dotyku existuje
nebezpečí popálení. Po pájení zůstávají páječka a nosič
obrobků horké.
• Pokudpájedlonepoužíváte,vždyjejodložtenabezpečnou
odkládacíplochu.Należyzapewnićprawidłoweustawienie
podstawkizabezpieczającej.
• Horkéhopájecíhohrotusenedotýkejteanepřibližujtejejke
snadnozápalnýmpředmětům..
• Pájecíhrotvyměňujtepouzezastudena.
Nebezpečí popálení kapalným pájecím cínem. Chraňte se
před cínovým rozstřikem.
• Nosteodpovídajícíochrannýoděv,kterýVámzajistí
ochranupředpopáleninami.Chraňtesvůjzrakanoste
ochrannébrýle.
• Připrácislepidlyjetřebadodržovatzejménavýstražné
pokynyvýrobcelepidla.
CZ ČESKÝ
&& A Weller' W
59
VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru
Zakrywanie urządzenia lutowniczego lub podstawki
zabezpieczającej stwarza zagrożenie pożarowe.
Páječkaabezpečnostnístojánekmusízůstatvždy
nezakryté.
Nenechávejtevblízkostihorkéhopájecíhonářadížádné
hořlavépředměty,kapalinyneboplyny.
Przechowywać lutownicę w bezpiecznym miejscu.
Nepoužiténástrojeanářadíbymělybýtukládányna
suchém,vysokopoloženémnebouzavřenémmístěmimo
dosahdětí.Nepoužitépájecínástrojeodpojteodpřívodu
elektrickéenergieastlačenéhovzduchu.
Síťový kabel zapojujte jen do k tomu schválených
elektrických zástrček nebo adaptérů. Zkontrolujte,zda
síťovénapětíodpovídáúdajinatypovémštítku.Přístroj
připojujtedozásuvkypouzevevypnutémstavu.
Nie stosować przewodu do celów, do których nie jest
przeznaczony.Nikdynenostepřístrojzakabel.Nieużywać
przewodudowyciąganiawtyczkizgniazda.Chronićprzewód
przedwysokimitemperaturami,olejemiostrymi
krawędziami.
Zachować ostrożność. Věnujtepozornosttomu,coděláte.
Připrácipostupujterozumně.Nieużywaćlutownicybez
należytegoskupienia.
Unikać nietypowej postawy ciała. Zaplanowaćswoje
miejscepracyprawidłowopodwzględemergonomicznym.
Připrácidbejtenasprávnédrženítěla.Nesprávnédržení
tělamůžemítnegativnívlivnavašezdraví.
Páječku je dovoleno uvést do provozu, pouze je-li v
technicky bezvadném stavu.Ochrannéprvkysenesmějí
vyřazovatzprovozu.
Poruchy a závady musejí být okamžitě odstraněny. Před
každýmpoužitímpřístroje/nástrojejetřebapečlivězkont-
rolovatochrannéprvky,zdasprávněaurčenýmzpůsobem
fungují.Přesvědčtese,žepohyblivédílybezvadněfungují,
nikdesenesvírajíanejsoupoškozené.Veškerédílymusejí
býtsprávněnamontoványasplňovatvšechnypodmínky,aby
bylzaručenbezvadnýprovozpřístroje.
Používejte správné nářadí. Používejtepouzepříslušenství
nebonástavce,kteréjsouuvedenyvseznamupříslušenství
nebojsouschválenyvýrobcem.Používejtepříslušenství
WELLERnebonástavcepouzenaoriginálníchpřístrojích
WELLER.Použitíjinýchnástrojůnebojinéhopříslušenství
vámmůžezpůsobitzranění.
Nářadí zajistěte.Používejteupínacíchprvkůproupnutí
obrobku.
Používejte odsávání pájecích výparů. Jsou-li k dispozici
zařízenínapřipojeníodsávánípájecíchvýparů,přesvědčte
se,žejsoutatozařízenípřipojenáapoužívanásprávným
způsobem.
Pájení
Přečtěte si a dodržujte pokyny návodu k obsluze
příslušné používané napájecí jednotky Weller .
Používejte pouze originální pájecí
hroty Weller!
Manipulace s pájecími hroty
• Připrvnímzahřátísmáčejteselektivníacínovatelnýpájecí
hrotpájkou.Tímodstranítezoxidovanouvrstvuanečistoty
nahrotuvznikléskladováním.
• Připřestávkáchvpájeníapředodloženímpájedladbejte
nato,abybylpájecíhrotdobřepocínovaný.
• Nepoužívejtepřílišagresivnítavidla.
• Vždydbejtenařádnéusazenípájecíhohrotu.
• Nastavteconejnižšípracovníteplotu.
• PoužijtekaplikaciconejvětšítvarpájecíhohrotuZákladní
pravidlo:velikostpřibližnějakopájecípodložka.
• Zajistěteplošnýpřenosteplamezipájecímhrotema
pájenýmmístemtím,žepájecíhrotřádněpocínujete.
• Vpřípadědelšípřestávkyvprácipájecísystémvypněte,
nebopoužijtefunkciWellerprosníženíteplotypři
nepoužívání.
• Nežpájedlonadelšíčasodložíte,smočtehrotvpáječce.
• Páječkunanášejtepřímonamístopájení,nenapájecí
hrot.
• Nevyvíjejtemechanickýtlaknapájecíhrot.
Použití v souladu s určením
NapájecíjednotkapropáječkyWELLER.Používejtepájecí
stanicivýhradněkúčeluuvedenémuvnávodukprovozuk
pájenízapodmínekvněmuvedených.
Používejtepáječkuvýhradněkpájeníaodpájení,účeluuve-
denémuvnávodukobsluze,zazdeuvedenýchpodmínek.
Pájedlosmíbýtprovozovánopouzesnapájecímijednotkami
Weller .
Tentopřístrojlzepoužívatpouzepřipokojovýchteplotách
avevnitřníchprostorách.Přístrojchraňtepředvlhkema
přímýmslunečnímzářením.
CZ
ČESKÝ
6% E @
60
Technické údaje
Pájecí WE 1
RozměryDxŠxV
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Hmotnost (kg) 1,9
Síťovénapětí ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Příkon (W) 85
Třídaochrany I,krytzařízení
antistatický
III,Pájecízařízení
Teplotnírozsah
Vzávislostinanástroji
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Přesnostteploty (°C/°F) Vestavunečinnosti
bezzátěželze
průměrnouteplotu
hrotu„vyrovnat“na
+/- 5°C (+/-°9F).
Stabilitateploty (°C/°F) ± 6 / ± 10
Pájedlo WEP 70
Teplotnírozsah (°C / °F) 50-450
Příkon (W) 70
Síťovénapětí (V AC) 23
Dobazahřátí
(z 50 °C na 350 °C) (z 120
°F na 660 °F)
(s) 28
Kolekcehrotů ET
Napájecízdroj WE 1
Technickézměnyvyhrazeny!
Teplotní chování
Páječkajevybavenainternímsenzorempoužívání.Jímlze
nastavitfunkciautomatickéhovypnutí(režimstand-by).Nas-
taveníjeuvedenovpříslušnémnávodukobsluzejednotky.
Uživatelské skupiny
Vdůsledkurůzněvysokýchrizikarizikovýchpotenciálů
smějíbýtněkterézpracovníchpostupůvykonáványpouze
vyškolenýmodbornýmpersonálem.
Pracovní postup Uživatelské skupiny
Zadávánípájecích
parametrů
Odbornýpersonálstech-
nickoukvalifikací
Výměnaelektrických
náhradníchdílů
Elektrikář
Zadáváníintervalůúdržby Bezpečnostnítechnik
Obsluha
Výměnafiltru
Laik
Obsluha
Výměnafiltru
Výměnaelektrických
náhradníchdílů
Technickyvzdělanáosoba
svedenímapoddohledem
kvalifikovanéhoodborníka
Údržba a servisní práce ohledně
VAROVÁNÍ
Před prací na stroji vždy vytáhněte přívodní
kabel ze zásuvky. Nechejte přístroj vychladn-
out.
Pravidelněkontrolujtevšechnypřipojenékabelyahadice.
Poškozenéelektrickénářadíokamžitěpřestaňtepoužívat.
Pájecíhrotysmějíbýtvyměňoványpouzevpřípadě,žejsou
vychladlé.
Pájecízařízenímusívevypnutémstavuzůstatalespoň3
minutynabezpečnostníodkládacíploše,nežpájecíhrot
vychladne.StavováLEDkontrolamusíbýtvypnutá.
Plochypředávajícíteplomezipájecímhrotematopným
tělesemudržujtevčistémstavu.Topnýprveksenesmí
dostatdokontaktuspájecímcínem.
Opravy musejí provádět pouze osoby vyškolené firmou
Weller.
Používejtepouzeoriginálnínáhradnídíly
WELLER.
Záruka
Nárokykupujícíhonaodstraněnívadzanikajíjedenrokod
dodávky.Toneplatípronárokkupujícíhonaregresdle§§
478,479BGB(německéhoobčanskéhozákoníku).
Zezárukyručímejentehdy,kdyžjsmezárukunajakosta
trvanlivostuvedlipísemněazapoužitípojmu„Záruka“.
Zárukazanikávpřípaděneodbornéhopoužitíazásahu
nekvalifikovanýchosob.
Bližšíinformacenaleznetenastránkách
www.weller-tools.com.
CZ ČESKÝ
CE AAQI @Gufifl
61
CZ
ČESKÝ
Symboly
Pozor!
Varování!Nebezpečípopálení!
Přečtětesinávodkpoužívání!
Designapracovištěvantistatickémprovedení.
Předprováděnímveškerýchpracínapřístroji
vytáhnětezástrčkuzezásuvky.
Bezpečnostnítransformátor
ZnačkaCE
Likvidace
Elektrickénářadínevyhazujtedokomunálního
odpadu!Podleevropskésměrnice2012/19/EU
onakládáníspoužitýmielektrickýmiaelektro-
nickýmizařízenímiaodpovídajícíchustanovení
právníchpředpisůjednotlivýchzemísepoužitá
elektrickánářadímusísbíratodděleněod
ostatníhoodpaduapodrobitekologickyšetrné
recyklaci.
Originální prohlášení o shodě
Pájecí WE 1
Pájedlo WEP 70
Prohlašujeme, že označené produkty splňují ustanovení
následujících směrnic:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Použité harmonizované normy:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Technickývedoucí Jednatel
Zmocněnksestavenítechnickédokumentace.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
62
Przed uruchomieniem i przystąpieniem do pracy
z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję
obsługi i wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganieprzepisówbezpieczeństwastanowi
zagrożeniedlażyciaizdrowia.
Instrukcjęnależyprzechowywaćwtakisposób,abybyła
dostępnadlawszystkichużytkowników.Należystosowaćsię
doodpowiednichinstrukcjiobsługipodłączonychurządzeń.
Bezpieczeństwo
Urządzeniemogąobsługiwaćdzieci
wwiekupowyżej8latorazosobyz
ograniczonymizdolnościamifizyczny-
mi,sensorycznymilubumysłowymi,
atakżeosobynieposiadające
wystarczającegodoświadczenialub
wiedzy,jeślipozostająpodnadzorem
lubzostałypouczone,jakbezpiecznie
obsługiwaćurządzenieisąświadome
związanegoztymniebezpieczeństwa.
Dzieciniemogąbawićsiętym
urządzeniem.
Czyszczenieiczynnościkonserwacyj-
neniemogąbyćwykonywaneprzez
dziecibeznadzorudorosłych.
Nie pozwalać na zbliżanie się innych osób do swojego
stanowiska pracy.
Przebywaniedzieciiosóbnieupoważnionychwstrefie
roboczejjestniedozwolone.Niepozwalaćinnymosobomna
dotykanielutownicyiprzewodu.
OSTRZEŻENIE Porażenie prądem elektrycznym
Nieprawidłowe podłączenie urządzenia sterującego
niesie ze sobą ryzyko obrażeń ciała w następstwie
porażenia elektrycznego oraz uszkodzenia urządzenia.
Przeduruchomieniemsterownikanależyzapoznaćsięw
całościzdołączonymiwskazówkamibezpieczeństwa,
wskazówkamidotyczącymibezpieczeństwazawartymiw
niniejszejinstrukcjiorazinstrukcjąsterownikaistosować
siędopodanychwnichśrodkówostrożności.
MożnapodłączaćtylkonarzędziaWELLER.
W przypadku uszkodzenia urządzenia aktywne przewody
mogą zostać odsłonięte, wzgl. mogą nie działać przewo-
dy ochronne.
Naprawymusząbyćwykonywaneprzezosobyprzeszkolo-
neprzezfirmęWeller.
Jeśliuszkodzonyjestprzewódprzyłączeniowynarzędzia
elektrycznego,należywymienićgonaspecjalnie
przystosowanyprzewódprzyłączeniowy,którydostępny
jest w dziale serwisu.
Áramütés ellen védje magát.Wprzypadkulutownicw
wersjiantystatycznejuchwytprzewodziprąd.
Kerüljeazérintkezéstaföldeltalkatrészekkel,pl.
csövekkel,fűtőtestekkel,tűzhelyekkelvagy
hűtőszekrényekkel.
Nienależykorzystaćzlutownicywwilgotnymlubmokrym
otoczeniu.
Niepracowaćnaczęściachznajdującychsiępod
napięciem.
Uwaga!Abyzapewnićciągłąochronęprzedryzykiem
porażeniaprądem,podłączaćwyłączniedouziemionego
gniazdkaelektrycznego.
PL POLSKI
63
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo poparzenia
Podczas pracy urządzenia występuje ryzyko oparzenia
narzędziem lutowniczym. Narzędzia mogą być gorące
przez dłuższy czas po wyłączeniu.
Podczas lutowania grot lutowniczy nagrzewa się do
bardzo wysokiej temperatury. Dotknięcie grotu grozi po-
parzeniem. Po zakończeniu procesu lutowania, lutownica
i lutowany przedmiot są ciągle gorące.
• Nieużywanąlutownicęnależyzawszeodłożyćna
podstawkę.Biztosítsonbiztonságostávolságota
biztonságipákatartótól.
• Niewolnodotykaćgorącychgrotówlutowniczychi
trzymaćzdalałatwopalneprzedmioty..
• Wymianęgrotalutowniczegowykonywaćtylkowstanie
zimnym
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przez płynną cynę
lutowniczą. Należy zabezpieczyć się przed pryskającą
cyną.
• Należykorzystaćzodpowiedniejodzieżyroboczej,aby
zabezpieczyćsięprzedpoparzeniem.Należychronićoczy,
zakładającokularyochronne.
• Przyprzetwarzaniuklejównależyszczególnieprzestrzegać
ostrzeżeńproducentakleju.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru
Tűzveszélyt idéz elő, ha letakarja a forrasztókészü-
léket, illetve a biztonsági pákatartót.
Urządzenielutowniczeorazpodstawkazabezpieczająca
musząbyćzawszeodsłonięte.
Niezbliżaćsiędogorącejlutownicyzłatwopalnymi
przedmiotami, cieczami i gazami.
Tartsa a forrasztószerszámot biztonságos helyen.
Nieużywaneurządzeniainarzędziapowinnybyćprzechowy-
wanewsuchym,położonymwysokolubzamkniętym
miejscu,niedostępnymdladzieci.Nieużywanenarzędzia
lutowniczenależyodłączyćodnapięciaiciśnienia.
Przewód sieciowy wolno podłączać tylko do dopuszczo-
nych gniazd lub adapterów. Sprawdzić,czynapięcie
sieciowezgadzasięznapięciempodanymnatabliczce
znamionowej.Przedwłożeniemwtyczkidogniazdka
upewnićsię,czyurządzeniejestwyłączone.
Ne használja a kábelt olyan célokra, amelyekre az nem
alkalmas.Niewolnoprzenosićurządzeniatrzymającjeza
kabel.Nehasználjaakábeltarra,hogykihúzzaadugóta
csatlakozóaljzatból.Óvjaakábelthőtől,olajtóléséles
szegélyektől..
Legyen körültekintő. Należyuważać,cosięrobi.Dopracy
należypodchodzićzrozsądkiem.Nehasználjaaforrasztós-
zerszámot,hanemtudrákoncentrálni.
Kerülje az abnormális testtartást. Munkahelyétalakítsa
kiergonómiailaghelyesen.Należyunikaćnieprawidłowej
postawypodczaspracy.Nieprawidłowapostawapowoduje
wadypostawy.
Lutownica może być użytkowana wyłącznie gdy jej stan
techniczny jest idealny.Niewolnowyłączaćurządzeń
zabezpieczających.
Usterki i uszkodzenia należy natychmiast usuwać. Przed
każdymużyciemurządzenia/narzędzianależystarannie
sprawdzićurządzeniazabezpieczającepodwzględem
prawidłowegodziałaniazgodniezprzeznaczeniem.
Sprawdzić,czyruchomeelementydziałająprawidłowoinie
zacinająsięlubczyniesąuszkodzone.Wszystkieczęści
musząbyćwłaściwiezamontowaneispełniaćwszystkiewy-
magania,wceluzapewnieniaprawidłowejpracyurządzenia.
Stosować odpowiednie narzędzia. Stosowaćwyłącznieak-
cesorialuburządzeniadodatkowe,którewymienionesąna
liścieakcesoriówlubzostałydopuszczoneprzezproducenta.
AkcesorialuburządzeniadodatkoweWELLERstosować
wyłączniezoryginalnymiurządzeniamiWELLER.Używanie
innychnarzędzilubinnychakcesoriówmożeoznaczać
niebezpieczeństwoodniesieniaobrażeńcielesnych.
Należy zabezpieczyć narzędzie.Doprzytrzymywania
przedmiotuobrabianegonależystosowaćprzyrządy
mocujące.
Stosować urządzenia wyciągowe do oparów lutowni-
czych.Jeżelisądostępneurządzeniawyciągowedooparów
lutowniczych,proszęsprawdzić,czysąonepodłączonei
stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Lutowanie
Należy przeczytać i przestrzegać informacji zawartych w
instrukcji obsługi dla aktualnie stosowanej stacji
zasilającej Weller .
Stosować wyłącznie oryginalne groty
lutownicze Weller!
Postępowanie z grotami lutowniczymi
• Przypierwszymrozgrzewaniunależyzastosować
selektywny,dającysięocynowaćgrotzestopem
lutowniczym.Umożliwitousunięciezgrotawarstw
tlenkówizanieczyszczeńpowstałychwwyniku
przechowywania.
• Podczasprzerwwlutowaniuiprzyodkładaniulutownicy
należyzwracaćuwagę,byjejgrotbyłdobrzeocynowany.
• Niewolnostosowaćnadmiernieagresywnychtopników.
• Należykażdorazowozwracaćuwagęnaprawidłowe
osadzeniegrotówlutowniczych.
• Należydobieraćjaknajniższątemperaturępracy.
• Należywybieraćmożliwienajwiększygrotodpowiednido
danegozastosowaniaOrientacyjnazasada:mniejwięcej
rozmiarówpunktulutowniczego.
PL
POLSKI
92%
64
Pielęgnacja i konserwacja urządzenia
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracy przy
urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka. Poczekać do stygnięcia urządzenia.
Należyregularniekontrolowaćwszystkiepodłączone
przewodyiwęże.Uszkodzonenarzędziaelektrycznenależy
natychmiastwyłączyćzjakiegokolwiekużytkowania.
Grotylutowniczewolnowymieniaćtylkowtedy,gdysąone
dostatecznie zimne.
Narzędziedolutowania,zanimdojdziedoostygnięciagrotu
lutowniczego,musipozostaćodłożonewuchwycieprzez
conajmniej3minuty.DiodaLEDwskaźnikastanumusibyć
wyłączona.
Utrzymywaćwczystościpowierzchnieprzewodząceciepło
grotu lutowniczego oraz elementu grzewczego. Element
grzewczyniemożemiećkontaktuzcynąlutowniczą.
Naprawy muszą być wykonywane przez osoby
przeszkolone przez firmę Weller.
Stosowaćwyłącznieoryginalneczęści
zamienne WELLER.
Gwarancja
Roszczenianabywcyztytułuwadproduktuwygasająpo
rokuoddostarczeniaproduktu.Niedotyczytoroszczeń
zwrotnychwg§§478i479BGB(kodeksucywilnego).
Napodstawiewydanejprzeznasgwarancjiodpowiadamy
tylkowówczas,jeśliwydanazostałaprzeznaspisemnagwa-
rancjajakościlubtrwałościzużyciempojęcia„Gwarancja“.
Gwarancjawygasawprzypadkuużytkowanianiezgodnego
zprzeznaczeniemipodokonaniujakichkolwiekmodyfikacji
przezosobydotegoniepowołane.
WięcejinformacjiuzyskająPaństwonastronie
www.weller-tools.com.
Dane Techniczne
Stacje do lutowania WE 1
Wymiarydł.xszer.x
wys.
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Ciężar (kg) 1,9
Napięciesieciowe ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Pobórmocy (W) 85
• Należyzapewnićprzenoszenieciepłanadużejpowierzchni
pomiędzygrotemlutownicyamiejscemlutowaniapoprzez
właściweocynowaniegrota.
• Wprzypadkudłuższychprzerwwpracynależywyłączyć
systemlutowniczylubzastosowaćfunkcjęsystemuWeller,
polegającąnaobniżeniutemperaturynaczasnieużywania
urządzenia.
• Przedodłożeniemlutownicynadłuższyczasnależy
pokryćgrotstopemlutowniczym.
• Stoplutowniczynależypodawaćbezpośredniona
lutowanemiejsce,nienagrotlutownicy.
• Nagrotlutownicyniewolnowywieraćżadnejsiły
mechanicznej.
Użytkowanie
JednostkazasilającadonarzędzidolutowaniaWELLER.
Stacjęlutowniczamożnawykorzystywaćwyłączniedo
celówpodanychwinstrukcjiobsługi,tzn.dolutowaniaz
zachowaniempodanychtuwarunków.
Kolbęlutownicząnależywykorzystywaćwyłączniedocelów
podanychwinstrukcjiobsługi,czylidolutowaniairozlutowy-
waniawokreślonychwarunkach.
LutownicęwolnoużytkowaćwyłączniezzasilaczamiWeller.
Urządzeniemożebyćużytkowanetylkowtemperaturze
pokojowejiwpomieszczeniach.Urządzeniechronićprzed
wilgociąiprzedbezpośrednimdziałaniempromieniowania
słonecznego.
Grupy użytkowników
Zewzględunaróżnepoziomyryzykaipotencjalne
zagrożenianiektóreczynnościmogąbyćwykonywanetylko
przezprzeszkolonychspecjalistów.
Czynność Grupy użytkowników
Określanieparametrów
lutowania
Personel specjalis-
tycznydysponujący
wykształceniemtechni-
cznym
Wymianaelektrycznych
częścizamiennych
Elektryk
Określanieterminów
konserwacji
Specjalista ds. bhp
Obsługa
Wymianafiltra
Niespecjaliści
Obsługa
Wymianafiltra
Wymianaelektrycznych
częścizamiennych
Uczniowie zawodu pod
kierownictwem i nadzorem
wykwalifikowanego
specjalisty
PL POLSKI
'7/
65
PL
POLSKI
Klasabezpieczeństwa I,obudowaantysta-
tyczna
III,Narzędziedo
lutowania
Zakrestemperatur
Zależnieodnarzędzia
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Dokładnośćtemperatur (°C/°F) Średniatem-
peratura grotu
możezostać
„przesunięta“o
+/- 5°C (+/-°9F) w
trybiejałowymbez
obciążenia
Stabilnośćtemperatury (°C/°F) ± 6 / ± 10
Lutownice WEP 70
Zakrestemperatur (°C / °F) 50-450
Pobórmocy (W) 70
Napięciesieciowe (V AC) 23
Czas nagrzewania
(od 50°C do 350°C) (od
120°F do 660°F)
(s) 28
Ofertakońcówek ET
Stacjazasilająca WE 1
Producent zastrzega prawo do wprowadzenia zmian tech-
nicznych!
Zachowanie się temperatury
Narzędziedolutowaniajestwyposażonewwewnętrzny
czujnikużycia.Zajegopomocąmożnaustawićfunkcję
wyłączeniaautomatycznego(Standby).Ustawieniasą
opisanewinstrukcjiobsługiokreślonejstacji.
Symbole
Uwaga!
Ostrzeżenie!Niebezpieczeństwopoparzenia!
Przeczytaćinstrukcjęobsługi!
Wzornictwoimiejscepracyspełniającewymogi
ESD
Przedwykonaniemjakichkolwiekpracprzy
urządzeniuwyciągnąćwtyczkęzgniazdka.
Transformatorbezpieczeństwa
ZnakCE
Utylizacja
Niewyrzucajelektronarzędziwrazzodpa-
damizgospodarstwadomowego!Zgodniez
EuropejskąDyrektywą2012/19/EUdotyczącą
zużytegosprzętuelektrotechnicznegoielek-
tronicznego,zużyteelektronarzędzianależy
segregowaćiutylizowaćwsposóbprzyjazny
dlaśrodowiska.
Oryginalna deklaracja zgodności
Stacje do lutowania WE 1
Lutownice WEP 70
Niniejszym oświadczamy, że wymienione produkty
spełniają poniższe wytyczne:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Zastosowane normy zharmonizowane:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Kierowniktechniczny Prezeszarządu
Osobaupoważnionadoprzygotowaniadokumentacji
technicznej.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
66
Olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a
biztonsági előírásokat a készülék üzembe
helyezése és használata előtt.
Abiztonságiutasításokfigyelmenkívülhagyásaveszélyezte-
ti a testi épséget és az életet.
Úgyőrizzemegeztazútmutatót,hogyazmindenfelhaszná-
lószámárahozzáférhetőlegyen.Vegyefigyelembeacsatla-
koztatottkészülékekmindenkoriüzemeltetésiútmutatóját.
Biztonsági utasítások
Akészüléket8évfelettigyerekek
éscsökkentfizikai,érzékszervivagy
szellemiképességű,ill.tapasztalatlan
személyekcsakfelügyeletmelletthasz-
nálhatják,illetveakkor,hamegtanulták
akészülékbiztonságoshasználatátés
megértettékazebbőleredőveszélye-
ket.Sohaneengedjengyerekeketa
készülékkeljáts-zani.
Atisztítástésafelhasználikarbant-
artástsohanemvégezhetikgyerekek
felügyeletnélkül.
Az idegeneket tartsa távol a munkahelyétől.
Gyermekeknekésilletékteleneknektilosamunkaterületen
tartózkodniuk.Neengedje,hogyidegenekmegérintséka
forrasztószerszámotvagyakábelt.
VIGYÁZAT Áramütés
A vezérlőkészülék szakszerűtlen csatlakoztatása áramü-
téses sérülést okozhat és károsíthatja a készüléket.
Olvassaelalaposanamellékeltbiztonságiutasításokat,
ezenüzemeltetésiútmutatóbiztonságiutasításait,valamint
vezérlőkészülékeútmutatójátazüzembehelyezéselőtt,és
vegyefigyelembeabenneleírtóvintézkedéseket.
Csak WELLER eszközöket csatlakoztasson.
A meghibásodott készülék aktív vezetékei szabadon
lehetnek, vagy a védőföld nem látja el a funkcióját.
CsakaWelleráltalkiképzettszemélyzetvégezhet
javításokatakészüléken.
Hasérültazelektromosszerszámcsatlakozóvezetéke,
akkoregyspeciálisankialakított,azügyfélszolgálaton
kapható csatlakozóvezetékkel kell pótolni.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Az anti-
sztatikuskidolgozásúforrasztószerszámokonamarkolat
vezetőképes.
Zabráňtedotykutelasuzemnenýmidielmi,napr.rúrami,
vyhrievacímitelesami,sporákmiachladničkami.
Aforrasztókészüléketnehasználjanyirkosvagynedves
környezetben.
Nedolgozzonfeszültségalattállórészeken.
Figyelem!Azáramütésellenifolyamatosvédelem
biztosításaérdekébencsakföldeltkonnektorokba
csatlakoztatható.
VIGYÁZAT Égésveszély
A vezérlőkészülék üzemeltetése közben a forrasztópáka
égési sérülést okozhat. Az eszközök a kikapcsolás után
még hosszabb ideig forrók maradnak.
A forrasztócsúcs a forrasztási folyamatok közben nagy-
on forró. A hegy megérintésekor fennáll az égésveszély.
Forrasztás után a forrasztókészülék és a munkadarabtar-
tó még forró.
• Hanemhasználjaaforrasztópákát,akkorhelyezzeazt
mindigabiztonságitárolóba.Zaistite,abybol
bezpečnostnýstojanbezpečnepostavený.
• Neérintsemegaforrópákahegyetéstartsatávola
gyúlékonytárgyaktól..
• Aforrasztócsúcscseréjétcsakhidegállapotbanvégezze.
A folyékony forrasztóón égési sérüléseket okozhat. Védje
magát az ónfröccsenésektől.
• Hordjonmegfelelővédőruházatotazégésisérülésekelleni
védekezésként.Védjeszemétéshordjonvédőszemüveget.
• Ragasztókfeldolgozásakorkülönösenaragasztógyártó
figyelmeztetőutasításairaügyeljen.
HU MAGYAR
&& A Weller' W
67
VIGYÁZAT Tűzveszély
Pri zakrytí spájkovačky alebo bezpečnostného stojana
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Mindighagyjaszabadonaforrasztókészüléket,illetvea
biztonságipákatartót.
Netegyenéghetőtárgyakat,folyadékokatvagygázokat
aforróforrasztókészülékközelébe.
Spájkovačku uschovajte na bezpečnom mieste. A
használatonkívülikészülékeketésszerszámokatszáraz,
magasanfekvő,vagyzárt,gyermekekáltalelnemérhető
helyenkelltárolni.Anemhasználtforrasztószerszámot
kapcsoljafeszültség-ésnyomásmenteshelyzetbe.
A hálózati kábelt csak az erre megfelelő hálózati
csatlakozó aljzatba vagy adapterbe szabad bedugni.
Ellenőrizze,hogymegegyezik-eahálózatifeszültséga
típustáblaadataival.Csakkikapcsoltállapotbancsatla-
koztassaakészüléketacsatlakozóaljzatba.
Kábel nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určený.A
készüléketsohaneemeljefelavezetéknélfogva.Kábel
nepoužívajtenavyťahovaniezástrčkyzozásuvky.Kábel
chráňteprehorúčavou,olejmiaostrýmihranami.
Buďte opatrný. Figyeljenodaarra,amitcsinál.Körültekinté-
sselvégezzeamunkáját.Spájkovačkunepoužívajte,keďste
nekoncentrovaný.
Vyhnite sa neobvyklému držaniu tela. Svoje pracovisko
usporiadajteergonomicky.Ügyeljenarra,hogyhelyesen
tartsaaszerszámotmunkavégzésközben,mertahelytelen
tartássérülésekhezvezethet.
A forrasztószerszámot csak műszakilag kifogástalan
állapotban szabad üzemeltetni.Avédőberendezéseket
nemszabadüzemenkívülhelyezni.
Az üzemzavarokat és hibákat azonnal el kell hárítani. A
készülék/szerszámhasználataelőttgondosanellenőrizze
avédőberendezésekhibátlanésmegfelelőműködését.
Ellenőrizze,hogyamozgóalkatrészekkifogástalanul
működnek-eésnemszorulnak-e,vagynemsérültek-eazal-
katrészek.Akészülékkifogástalanműködésénekelőfeltétele,
hogyazegyesalkatrészekmegfelelőenlegyenekösszesze-
relve, és megfeleljenek minden feltételnek.
A megfelelő szerszámot használja. Csakatartozéklistán
szereplővagyagyártóáltalengedélyezetttartozékokatvagy
kiegészítőeszközökethasználja.AWELLERtartozékokat
vagykiegészítőeszközöketcsakeredetiWELLERkés-
zülékekenhasználja.Másszerszámokésmástartozékok
használatasérülésveszélytjelenthetazÖnszámára.
Biztosítsa a szerszámot.Amunkadarabrögzítéséhez
használjonbefogószerkezeteket.
Használja a forrasztási füstelszívót. Ha rendelkezésre
állnakaberendezésekaforrasztásifüst-elszívócsatlakozta-
tásához,győződjönmegezekcsatlakoztatásáróléshelyes
használatáról.
Forrasztás
Olvassa el és tartsa be a mindenkori Weller tápegység
kezelési útmutatóját.
Csak eredeti Weller forrasztócsúcso-
kat használjon!
A pákahegyek kezelése
• Azelsőfelfűtéskoraszelektívéscinezhetőforrasztócsúc-
sotnedvesítsemegforraszanyaggal.Ezeltávolítjaa
tárolásfolyamánkialakultoxidrétegetés
szennyeződéseketapákahegyről.
• Aforrasztásszüneteibenésaforrasztópákaletételeelőtt
ügyeljenarra,hogyaforrasztócsúcsjólbelegyenkenve
forraszanyaggal.
• Nehasználjontúlagresszívfolyasztószert.
• Mindigügyeljenaforrasztócsúcsokhelyesilleszkedésére.
• Amunkahőmérsékletetalehetőlegalacsonyabbra
válassza.
• Válasszaalehetőlegnagyobbpákahegyetazalkalmazás-
hoz.Ökölszabály:kb.akkorát,mintaforrasztásipont
• Gondoskodjonaforrasztócsúcsésaforrasztásihely
közöttinagyfelületűhőátadásrólazáltal,hogyjól
beónozzaaforrasztócsúcsot.
• Hosszabbmunkaszünetekidejérekapcsoljakia
forrasztóberendezést,vagyhasználjaaWeller-funkcióta
hőmérsékletcsökkentésére.
• Ónozzabeaforrasztócsúcsot,mielőttaforrasztópákát
hosszabbidőreleteszi.
• Aforraszanyagotközvetlenülaforrasztásihelyreadagolja,
neaforrasztócsúcsra.
• Nefejtsenkimechanikaierőtaforrasztócsúcsra.
Rendeltetésszerű használat
TápegységWELLERforrasztóeszközökhöz.Aforrasztóbe-
rendezéstkizárólagahasználatiútmutatóbanmegnevezett
célra,vagyisforrasztásrahasználjaazittmegadottfeltételek
mellett.
Aforrasztópákátkizárólagahasználatiútmutatóbanme-
gadottforrasztásiéskiforrasztásicélokrahasználja,azitt
megadott feltételek szerint.
AforrasztópákacsakisaWellertápegységeivelhasználható.
Ezakészülékcsakszobahőmérsékletenésbeltérbenhasz-
nálható.Óvjanedvességtőlésközvetlennapsugárzástól.
HU
MAGYAR
68
Garancia
Avevőszavatosságiigényeiakészülékvevőhöztörtént
kiszállításátólszámítottegyévutánelévülnek.Eznemvo-
natkozikavevőBGB(NémetSzövetségiPTK)§§478,479
szerintiviszontkeresetiigényére.
Azáltalunkrendelkezésrebocsátottgaranciaértelmében
csakakkorállunkjót,haakészüléktulajdonságairaés
tartósságáravonatkozógaranciátírásbafoglaltukésa„Ga-
rancia“fogalmaalattbocsátottukki.
Agaranciaérvényétveszítiszakszerűtlenhasználatesetén,
illetvehaszakképzetlenszemélyekvégeznekrajtamódosí-
tásokat.
Továbbiinformációkértkérjük,látogassonelaweboldalra
www.weller-tools.com.
Műszaki Adatok
Forrasztó WE 1
Méretek H x Sz x M
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Tömeg (kg) 1,9
Hálózatifeszültség ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Teljesítményfelvétel (W) 85
Érintésvédelmiosztály I,antisztatikusház
III, Forrasztós-
zerszám
Hőmérséklet-tartomány
Szerszámfüggő
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Hőmérséklet-pontosság (°C/°F) Ahegyátlagos
hőmérséklete
„eltolódhat”+/-5°C
(+/-°9F) között
tétlenállapotban,
terhelésnélkül
Hőmérséklet-stabilitás (°C/°F) ± 6 / ± 10
Forrasztópáka WEP 70
Hőmérséklet-tartomány (°C / °F) 50-450
Teljesítményfelvétel (W) 70
Hálózatifeszültség (V AC) 23
Felfűtésiidő
(50 °C-ról 350 °C-ra) (120
°F-ről660°F-re)
(s) 28
Forrasztóhegy-család ET
Tápegység WE 1
Aműszakiváltoztatásokjogátfenntartjuk!
Felhasználói csoportok
Akülönbözőnagyfokúkockázatokésveszélyforrásokmiatt
egyesmunkafolyamatokatcsakképzettszakemberek
végezhetnek.
Munkafolyamat Felhasználói csoportok
Aforrasztásiparaméterek
előírásai
Műszakiképzettségű
szakszemélyzet
Elektromos alkatrészek
cseréje
Villamos szakember
Akarbantartási
időintervallumokelőírásai
Biztonságiszakember
Kezelés
Szűrőcsere
Laikusok
Kezelés
Szűrőcsere
Elektromos alkatrészek
cseréje
Műszakitanulókegykép-
zettszakemberirányítása
ésfelügyeletemellett
Ápolás és karbantartás
VIGYÁZAT
Mielőtt bármilyen munkához kezd a gépen,
áramtalanítsa (húzza ki a konnektorból)!
Hagyja a berendezést lehűlni.
Rendszeresenellenőrizzenmindencsatlakoztatottkábeltés
tömlőt.Ahibásvillamosszerszámokmindentovábbi
használatátazonnalfelkellfüggeszteni.
Apákahegyekcsakakkorcserélhetők,hahidegek.
Aforrasztópákánakkikapcsoltállapotbanlegalább3percen
átabiztonságipákatartóbankellmaradnia,mígapákahegy
lehűl.ALEDállapotkijelzőjelegyenkikapcsolva
Tartsatisztánapákahegyekésafűtőelemekhőátadófelüle-
teit.Afűtőelemnemkerülhetérintkezésbeforrasztóónnal.
Csak a Weller által kiképzett személyzet végezhet
javításokat a készüléken.
Csak eredeti WELLER alkatrészeket
használjon.
HU MAGYAR
(e AAmi @Eafifl
69
HU
MAGYAR
Hőmérséklet viselkedés
Aforrasztóeszközbelsőhasználatérzékelővelrendelkezik.
Ezenkeresztülállíthatóbeazautomatakikapcsolásifunkció
(stand-by).Abeállításokazadottállomásüzemeltetési
utasításábantalálhatók.
Szimbólumok
Figyelem!
Vigyázat!Égésveszély!
Olvassaelakezelésiútmutatót!
Elektrosztatikusanveszélyeztetettalkatrészek-
hezalkalmasdizájnésmunkahely
Akészülékenvalómunkavégzéselőttmindig
húzzakiacsatlakozódugótacsatlakozó
aljzatból.
Biztonságitranszformátor
CE-jelölés
Ártalmatlanítás
Azelektromoskéziszerszámokatnedobja
aháztartásiszemétbe!Ahasználtvillamos
éselektronikaikészülékekrolszóló2012/19/
EUirányelvésannakanemzetijogbavaló
átültetéseszerintazelhasználtelektromos
kéziszerszámokatkülönkellgyujteni,éskörny-
ezetbarátmódonújrakellhasznosítani.
Eredeti megfelelőségi nyilatkozat
Forrasztó WE 1
Forrasztópáka WEP 70
Kijelentjük, hogy a megnevezett termékek teljesítik a
következő irányelvek előírásait:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Alkalmazott harmonizált szabványok:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Műszakivezető Ügyvezető
Aműszakidokumentációösszeállításárajogosultszemély.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
70
Tento návod a bezpečnostné pokyny si
kompletne prečítajte pred uvedením do
prevádzky a skôr ako začnete s prístrojom
pracovať.
Prinedodržiavaníbezpečnostnýchpredpisovhrozí
nebezpečenstvoohrozeniaživotaazdravia.
Tentonávoduschovajtetak,abybolprístupnýprevšetkých
používateľov.Dodržiavajtepríslušnénávodynapoužívanie
pripojenýchzariadení.
Bezpečnostné pokyny
Prístrojsmúpoužívaťdetistaršieako8
rokovaosobysozníženýmipsychický-
mi,zmyslovýmialebomentálnymi
schopnosťamialebosnedostatkom
skúsenostía/alebovedomostílen
vtedy,pokiaľsúpoddohľadomalebo
akbolipoučeníobezpečnompoužívaní
prístrojaaakpochopilinebezpečenstvá
ztohovyplývajúce.Detisanesmús
prístrojomhrať.
Čistenieaúdržbuprístrojanesmúdeti
vykonávaťbezdozoru.
Ostatné osoby udržiavajte vzdialené od vášho praco-
viska.
Zdržiavaniesadetíanepovolanýchosôbvpracovnejoblasti
niejedovolené.Nedovoľte,abysainéosobydotýkali
spájkovačkyalebokábla.
VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom
V dôsledku nesprávneho pripojenia útvar kontroly
rizika úrazu elektrickým prúdom a prístroj môže byť
poškodený.
Preduvedenímvašejovládacejjednotkydoprevádzkysi
dôkladnepreštudujtebezpečnostnépokynyuvedenév
prílohe,bezpečnostnépokynyvtomtonávodenaobsluhu
akoajnávodkvašejovládacejjednotkeadodržiavajte
prevenetívnebezpečnostnéopatrenia,ktorésúvnich
uvedené.
PripájajtelennástrojeWELLER.
Pri pokazenom prístroji môžu byť aktívne vodiče
obnažené alebo môže byť ochranný vodič bez funkcie.
Opravymusívykonávaťvyškolenýpersonálspoločnosti
Weller.
Akjepripojovacievedenieelektrickéhonástroja
poškodené,musísanahradiťšpeciálnepripraveným
pripojovacímvedením,ktoréjedostupnéprostredníctvom
zákazníckehoservisu.
Zaščitite se pred električnim udarom.Prispájkovačkáchv
antistatickomprevedeníjerukoväťvodivá.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli, npr. cevmi,
radiatorji,štedilnikiinhladilniki.
Spájkovačkunepoužívajtevovlhkomalebomokrom
prostredí.
Nepracujtenadieloch,ktorésúpodnapätím.
Pozor!Nazaručenieneustálejochranyprotirizikuzásahu
elektrickýmprúdomsasmiepripojenierealizovaťibana
uzemnenézásuvky.
VÝSTRAHA Nebezpečenstvo popálenia
Pri prevádzke riadiacej jednotky môže dôjsť k popáleniu
na spájkovačka. Nástroje môžu byť aj po vypnutí dlhší
čas horúce.
Hrot spájkovačky je pri procesoch spájkovania veľmi
horúci. Pri kontakte s hrotom vzniká nebezpečenstvo
popálenia. Po ukončení spájkovania sú spájkovačka a
držiak obrobku ešte horúce.
• Keďspájkovačkunepoužívate,odložtejuvždydo
bezpečnostnéhostojana.Zagotovite,dabovvarnostnem
odlagališčuvarnoodložen.
• Nedotýkajtesahorúcichspájkovacíchhrotovazápalné
predmetyudržiavajtevbezpečnejvzdialenosti..
• Výmenuhrotovspájkovačkyvykonávajtelenvstudenom
stave
Nebezpečenstvo popálenia tekutým spájkovacím cínom.
Chráňte sa pred striekancami cínu.
• Nostepríslušnýochrannýodev,abystesachránilipred
popáleninami.Chráňtesvojeočiapoužívajteochranné
okuliare.
• Prispracovávanílepidielsamusiadodržiavať
predovšetkýmvýstražnéupozorneniavýrobculepidla.
SK SLOVENSKY
&& A Weller' W
71
VÝSTRAHA Nebezpečenstvo požiaru
Pokrivanje spajkalnega orodja ali varnostnega
odlagališča predstavlja nevarnost požara.
Spájkovačkaabezpečnostnýstojanmusiazostaťvždy
nezakryté.
Doblízkostispájkovačkyneumiestňujtehorľavé
predmety,kvapalinyaleboplyny.
Spajkalnik shranjujte na varen način.Nepoužívané
prístrojeanástrojebysamaliuschovaťnasuchom,vysoko
umiestnenomauzatvorenommiestemimodosahudetí.
Nepoužívanéspájkovacienástrojeprepnitedostavubez
napätia a tlaku.
Sieťový kábel sa smie zasúvať len do predpísaných
sieťových zásuviek. Skontrolujte,čisieťovénapätie
zodpovedáúdajomnatypovomštítku.Dozásuvkypripájajte
ibavypnutýprístroj.
Kabla ne uporabljajte v namene, za katere ni predviden.
Prístrojnikdynenostezakábel.Nevlecitezakabel,kadar
želiteizvlečivtičizvtičnice.Zaščititekabelpredvročino,
oljem in ostrimi robovi..
Bodite pazljivi. Dávajtepozornato,čorobíte.Kpráci
pristupujte s rozumom. Spajkalnika ne uporabljajte, ko niste
zbrani.
Izogibajte se nenormalni telesni drži. Delovni prostor
oblikujteergonomskopravilno.Zabráňtechybámdržaniatela
pripráci,chybydržaniatelaspôsobujúujminadržanítela.
Spájkovačka sa smie uviesť do činnosti len v doko-
nalom technickom stave.Ochrannéprípravkysanesmú
uvádzaťmimoprevádzku.
Poruchy a chyby sa musia bezodkladne odstrániť. Pred
každýmpoužitímprístroja/nástrojasamusístarostlivo
prekontrolovaťbezchybnáariadnafunkciaochrannýchpríp-
ravkov.Prekontrolujte,čipohyblivédielyfungujúbezchybne,
čisanezasekávajúalebočiniesúpoškodenédiely.Všetky
dielymusiabyťsprávnenamontovanéaspĺňaťvšetkypod-
mienky,abysazaručilabezchybnáprevádzkaprístroja.
Používajte správny nástroj. Používajteibapríslušenstvo
aleboprídavnéprístroje,ktorésúuvedenévzozname
príslušenstvaalebosúschválenévýrobcom.Príslušenstvo
WELLERaleboprídavnéprístrojepoužívajteibanaoriginál-
nychprístrojochWELLER.Použitieinýchnástrojovainého
príslušenstvamôžeprevásznamenaťnebezpečenstvo
poranenia.
Zaistite nástroj.Používajteupínacieprípravkynauchytenie
obrobku.
Používajte odsávanie dymu zo spájkovania.Aksú
prítomnéprípravkynapripojenieodsávanídymuzo
spájkovania,presvedčtesa,čisúpripojenéačisasprávne
používajú.
Spájkovanie
Prečítajte si návod na používanie práve používanej
napájacej jednotky Weller a dodržiavajte ho.
Používajte len originálne spájkovacie
hroty Weller!
Manipulácia so spájkovacími hrotmi
• Priprvomzahrievanínanestenaselektívnya
pocínovateľnýspájkovacíhrotspájku.Tátoodstráni
zoxidovanévrstvyspôsobenéskladovanímanečistoty
spájkovaciehohrotu.
• Počasprestávokprispájkovaníapredodložením
spájkovacejrúčkydbajtenato,abybolspájkovacíhrot
dobrepocínovaný.
• Nepoužívajteprílišagresívnetaviaceprísady.
• Dávajtevždypozornato,abytaviacihrotsprávne
dosadal.
• Zvoľtepodľamožnostičonajnižšiupracovnúteplotu.
• Predanépoužitiezvoľtepodľamožnostičonajväčšítvar
spájkovaciehohrotuPribližnépravidlo:ccatakveľkýako
spájkovaciaplocha.
• Zabezpečteveľkoplošnýprechodteplamedzispájko-
vacímhrotomaspájkovanýmbodomtým,žena
spájkovacíhrotnanesietedostatokcínu.
• Pridlhšíchprestávkachvprácispájkovacísystémvypnite
alebopoužitefunkciuWellernazníženieteplotypri
nepoužívaní.
• Predtým,akospájkovaciurúčkunadlhšíčasodložíte,
nanestenajejhrotspájku.
• Spájkunanášajtepriamonaspájkovacíbod,niena
spájkovacíhrot.
• Naspájkovacíhrotnepôsobtemechanickousilou.
Používanie v slade s určeným čelom použitia
NapájaciajednotkaprespájkovacieprístrojeWELLER.
Spájkovaciustanicupoužívajtevýlučnevsúladesúčelom
uvedenýmvnávodenaobsluhunaspájkovaniea
odpájkovanieprituuvedenýchpodmienkach.
Spájkovaciurúčkupoužívajtevýlučnevsúladesúčelom
uvedenýmvnávodenapoužitie,naspájkovanieaodpájko-
vaniezauvedenýchpodmienok.
Spájkovaciarúčkasasmieprevádzkovaťlensnapájacími
jednotkami Weller .
Tentoprístrojsasmiepoužívaťlenpriizbovejteploteavo
vnútornýchpriestoroch.Chráňtepredvlhkosťouapriamym
slnečnýmžiarením.
SK
SLOVENSKY
.m w
72
Záruka
Nárokykupujúcehonaodstráneniechýbtovarusú
premlčanéjedenrokpojehododaníkupujúcemu.Neplatíto
preregresnénárokykupujúcehovzmysle§§478,479BGB
(nemeckýobčianskyzákonník).
Namiposkytovanúzárukuposkytujemeibavprípade,ak
smezárukuspoľahlivostialebotrvanlivostipísomnevystavili
aoznačilipojmom„Záruka“.
Zárukaprepadáprineodbornompoužívaníaakbolivykona-
nézásahynekvalifikovanýmiosobami.
Informujtesaprosímnainternetovejstránke
www.weller-tools.com.
Technické údaje
Spájkovacie stanice WE 1
RozmeryDxŠxV
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Hmotnosť (kg) 1,9
Sieťovénapätie ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
PríkonPríkon (W) 85
Triedaochrany I, skrinka antista-
tická
III,Spájkovačka
Rozsahteploty
Závisléodnástroja
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Presnosťteploty (°C/°F) Vstavenečinnosti
bezzáťažemožno
priemernúteplotu
hrotu„vyrovnať“na
+/- 5 ° C (+/- ° 9F).
Stabilitateploty (°C/°F) ± 6 / ± 10
Spájkovacia rúčka WEP 70
Rozsahteploty (°C / °F) 50-450
PríkonPríkon (W) 70
Sieťovénapätie (V AC) 23
Doba nahrievania
(50°C na 350°C) (120°F
na 660°F)
(s) 28
Druhšpičiek ET
Napájaciajednotka WE 1
Technickézmenyvyhradené!
Skupiny používateľov
Zdôvodurôznevysokýchrizíkapotenciálov
nebezpečenstvamôžuniektorépracovnékrokyvykonávať
lenvyškoleníodborníci.
Pracovný krok Skupiny používateľov
Zadanieparametrov
spájkovania
Odbornýpersonálstech-
nickýmvzdelaním
Výmenaelektrických
náhradnýchdielov
Elektrotechnik
Zadanieintervalovúdržby Odborníkvoblasti
bezpečnosti
Obsluha
Výmenafiltra
Laici
Obsluha
Výmenafiltra
Výmenaelektrických
náhradnýchdielov
Učnitechnickýchodborov
podvedenímadozorom
vyškolenýchodborníkov
Ošetrovanie a údržba
VÝSTRAHA
Pred každou prácou na stroji vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Zariadenie nechajte
vychladnúť.
Pravidelnekontrolujtevšetkypripojenékábleahadice.
Poškodenéelektrickénáradieihneďprestaňteakokoľvek
používať.
Spájkovaciehrotysasmúvymieňaťibavtedy,aksúchladné.
Spájkovačkamusívovypnutomstavezostaťminimálne3
minútyvbezpečnostnomstojane,pokýmspájkovacíhrotne-
vychladne.LED-diódanaindikovaniestavusamusívypnúť.
Plochyspájkovaciehohrotuavyhrievaciehotelesaurčenéna
prenosteplaudržiavajtečisté.Vyhrievacíprvoknesmieprísť
dostykusospájkovacímcínom.
Opravy musí vykonávať vyškolený personál spoločnosti
Weller.
Používajtelenoriginálnenáhradnédiely
firmyWELLER.
SK SLOVENSKY
(e AAmi fifiafim
73
SK
SLOVENSKY
Teplotná odozva
Spájkovačkaobsahujeinternýsenzorpoužívania.Jena
ňommožnénastaviťautomatickévypnutiefunkcie(úsporný
režim).Nastaveniasúvpríslušnomnávodenaobsluhu.
Symboly
Pozor!
Výstraha!Nebezpečenstvopopálenia!
Prečítajtesinávodnaobsluhu!
DizajnapracoviskovsúladesESD
Predvýkonomakýchkoľvekprácnaprístroji
vždyvytiahnitezástrčkuzozásuvky.
Bezpečnostnýtransformátor
ZnačkaCE
Likvidácia
Elektrickénáradienevyhadzujtedokomunálne-
ho odpadu! Podla európskej smernice 2012/19/
EUonakladaníspoužitýmielektrickýmia
elektronickýmizariadeniamiazodpovedajúcich
ustanoveníprávnychpredpisovjednotlivých
krajínsapoužitéelektrickénáradiemusízbie-
rat oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologickyšetrnejrecyklácii.
Originálne vyhlásenie o zhode
Spájkovacie stanice WE 1
Spájkovacia rúčka WEP 70
Vyhlasujeme, že uvedené výrobky spĺňajú ustanovenia
nasledujúcich nariadení:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Platné harmonizované normy:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Technickýriaditeľ Riaditeľspoločnosti
Splnomocňujezostaviťtechnicképodklady.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
74
Pred vklopom in uporabo orodja si v celoti
preberite ta navodila za uporabo in varnostna
opozorila.
Zneupoštevanjemvarnostnihnavodillahkoogrozitezdravje
inživljenje.
Navodila shranite tako, da bodo dostopna vsem uporabni-
kom.Upoštevajtenavodilazauporabopriklopljenihnaprav.
Varnostna navodila
Napravo lahko uporabljajo otroci od 8
leta starosti naprej in osebe z omeje-
nimifizičnimi,senzoričnimialimental-
nimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenjin/aliznanj,vkolikorso
nadzorovani ali so bili glede varne upo-
rabenapravepoučeniinsorazumeliiz
tegaizhajajočenevarnosti.Otrocisez
napravo ne smejo igrati.
Čiščenjeinvzdrževanjesenesme
izvajati s strani nenadzorovanih otrok.
Drugim osebam preprečite dostop do svojega delovnega
mesta.
Zadrževanjeotrokinnepooblaščenihosebvdelovnem
območjunidovoljeno.Nedovolite,dabisedrugeosebe
dotikale spajkalnika ali kabla.
OPOZORILO Električni udar
Zaradi nestrokovnega priklopa krmilne naprave obstaja
nevarnost poškodb zaradi udara električnega toka in
poškodovanja naprave.
Predzačetkomuporabekrmilnenapraveskrbnopreberite
vsapriloženavarnostnaopozorila,varnostnaopozorilav
tehnavodilihzauporabokottudinavodilazavašokrmilno
napravoinupoštevajteprevidnostneukrepe,kisozapisani
v njih.
Priklapljajte samo orodja WELLER.
Pri okvarjeni napravi je možno, da aktivni vodniki prosto
ležijo ali pa ozemljitveni vodnik ne deluje.
Popravilalahkoizvajaleosebje,kigaizšoladružbaWeller.
Česepoškodujepriključnikabelelektričnegaorodja,gaje
trebazamenjatisposebnimpriključnimkablom,kigadobite
priservisnislužbi.
Hoiduge elektrilöögist!Prispajkalnikihantistatičneizvedbe
jeročajelektričnoprevoden.
Vältige kehakontakti maandatud detailidega - näiteks
torude,küttekehade,ahjudejakülmkappidega.
Spajkalnikaneuporabljajtevvlažnihalimokrihrazmerah.
Ne obdeluje delov, ki so pod napetostjo.
Pozor!Zazagotavljanjeneprekinjenezaščitepred
električnimudaromjedovoljenpriklopzgoljvozemljeno
vtičnico.
OPOZORILO Nevarnost opeklin
Pri uporabi krmilne naprave obstaja nevarnost opeklin na
spajkalnem orodju. Orodja lahko ostanejo vroča še daljši
čas po izklopu.
Spajkalna konica se med spajkanjem zelo segreje. Ob
dotiku konic obstaja nevarnost opeklin. Po postopku
spajkanja sta spajkalnik in nosilec obdelovanca še vroča.
• Čespajkalnikanepotrebujete,gavednoodložitev
varovalniodlagalnik.Veenduge,etturvahoidikseisaks
stabiilselt.
• Nedotikajtesevročihspajkalnihkonicinodstranite
vnetljivepredmete..
• Menjavajtesamohladnespajkalnekonice
Tekoči cin za spajkanje vas lahko opeče. Zaščitite se
pred brizgi cina za spajkanje.
• Nositeprimernozaščitnoobleko,kivasbozaščitilapred
opeklinami.Zaščititesiočizzaščitnimiočali.
• Priobdelavilepilnujnoupoštevajteopozorilaproizvajalca
lepila.
SL SLOVENŠČINA
&& A Weller' W
75
OPOZORILO Nevarnost požara
Jooteseadme või turvahoidiku kinnikatmisel tekib
tulekahjuoht. Ärge katke jooteseadet ja turvahoidikut
kunagi kinni.
Spajkalnoorodjeinvarnostnoodlagališčenajbosta
vedno prosti.
Vbližinovročegaspajkalnikanenositegorljivih
predmetov,tekočinaliplinov.
Hoidke oma jooteinstrumenti kindlas kohas. Naprave in
orodja,kinisovuporabi,shranjujtevsuhem,visokoležečem
ali zaprtem prostoru in izven dosega otrok. Spajkalnike, ki jih
neuporabljate,odklopitezelektričnegaomrežjainposkrbite,
da niso pod tlakom.
Električni kabel je dovoljeno vtakniti samo v električno
vtičnico ali adapter, predviden za ta namen. Preverite,ali
omrežnanapetostustrezapodatkomnaploščicispodatki.
Orodjepriključitevvtičnicosamo,kadarjeizključeno.
Ärge kasutage kaablit selleks mitte ettenähtud
eesmärkidel.Orodjanikolineprenašajtetako,dagadržite
za kabel. Ärge kasutage kaablit pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate
servade eest..
Olge tähelepanelikud. Boditeosredotočeninato,kardela-
te. Pri delu bodite zbrani. Ärge kasutage jooteinstrumenti, kui
te ei ole keskendunud.
Vältige ebanormaalset kehahoiakut. Kujundage oma
töökoht ergonoomiliselt õigesti ja vältige töötamisel ebaõiget
kehahoiakut.Pazitenapravilnodržopridelu,sajnepravilna
držaškodujezdravju.
Uporaba spajkalnika je dovoljena samo v tehnično
brezhibnem stanju.Onemogočanjezaščitnihdelovni
dovoljeno.
Nemudoma odpravite motnje in napake. Pred vsako
uporabonaprave/orodjaskrbnopreverite,alizaščitnideli
brezhibno delujejo v skladu z namenom. Preverite, ali
premičnidelibrezhibnodelujejoinsenezatikajo,preglejte
delezamorebitnepoškodbe.Zabrezhibnodelovanjeorodja
morajobitivsidelipravilnonameščeni,pravtakopamorajo
izpolnjevati vse pogoje.
Uporabljajte pravo orodje. Uporabljajte le pribor in dodatne
naprave, ki so na seznamu pribora ali so na voljo pri proiz-
vajalcu. Pribor in dodatne naprave WELLER uporabljajte
izključnoznapravamiWELLER.Obuporabidrugihorodijin
priboraselahkopoškodujete.
Zavarujte orodje.Orodjefiksirajtezustreznimipritrdilnimi
pripravami.
Uporabljajte napravo za odsesavanje dima, ki nastaja pri
spajkanju.Čeimatenarazpolagonapravozaodsesavanje
dima,kinastajaprispajkanju,seprepričajte,dajele-ta
priključenainpravilnodeluje.
Spajkanje
Preberite in upoštevajte ustrezna navodila za uporabo
ustrezne Wellerjeve napajalne enote .
Uporabljajte samo originalne spajkal-
ne konice Weller!
Ravnanje s spajkalnimi konicami
• Priprvemsegrevanjuprevleciteselektivnospajkalno
konicosspajko.Takosspajkalnekoniceodstranitesloj
oksidovinnečistoče,kisenanjejnaberejomed
skladiščenjem.
• Včasupremorainkadarspajkalnikodložite,pazite,dabo
spajkalnakonicadobroprevlečenasspajko.
• Neuporabljajteprevečagresivnegafluksa.
• Vednopazite,dajespajkalnakonicapravilnovložena.
• Izberitečimnižjodelovnotemperaturo.
• Zauporaboizberitenajvečjomožnooblikospajkalne
konice.Grobaocena:približnotakovelikokotmesto
spajkanja.
• Zagotovitevelikopovršinozaprenostoplotemed
spajkalnokonicoinmestomspajkanja,takodaspajkalno
konicopravilnoprevlečetesspajko.
• Pridaljšempremoruspajkalnikizklopitealiuporabite
Wellerjevofunkcijozaznižanjetemperature,konapravene
uporabljate.
• Predenspajkalnikzadlječasaodložitevodlagalnik,
prevlecitekonicosspajko.
• Spajkonanesiteneposrednonamestospajkanjainnena
spajkalnokonico.
• Nepritiskajtenaspajkalnokonico.
Uporaba v skladu s predpisi
NapajalnaenotazaspajkalnaorodjaWELLER.Spajkalno
postajouporabljajteizključnovskladuznameni,navedenimi
vnavodilihzauporabo,insicerzaspajkanjepodtu
navedenimipogoji.
IzrazSpajkalnikuporabljajteizključnovskladuznameni,
navedenimi v navodilih za uporabo, in sicer za spajkanje in
odspajkanje pod tu navedenimi pogoji.
Spajkalnik lahko uporabljate le z Wellerjevimi napajalnimi
enotami .
To napravo je dovoljeno uporabljati samo pri sobni tempe-
raturiinvnotranjihprostorih.Zaščititejopredvlagoinpred
neposrednimsončnimsevanjem.
SL
SLOVENŠČINA
76
Tehnični Podatki
Spajkalne WE 1
MereDxŠxV
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Težapribl. (kg) 1,9
Omrežnanapetost ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Porabamoči (W) 85
Stopnjazaščite I,antistatičnoohišje
III, Spajkalnik
Temperaturnoobmočje
Odvisno od orodja
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperaturnanatančnost (°C/°F) Povprečnotem-
peraturo konice
lahko nastavite za
+/- 5°C (+/-°9F) v
prostem teku brez
obremenitev
Stabilnost temperature (°C/°F) ± 6 / ± 10
Spajkalnik WEP 70
Temperaturnoobmočje (°C / °F) 50-450
Porabamoči (W) 70
Omrežnanapetost (V AC) 23
Čassegrevanja
(50 °C na 350 °C) (120 °F
na 660 °F)
(s) 28
Družinakonic ET
Napajalna enota WE 1
PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb!
Gibanje temperature
Spajkalnikimasenzor,kizaznavauporabo.Znjimlahko
nastavite samodejno funkcijo izklopa (stanje pripravljenosti –
stand-by).Navodilanajdetevustreznihnavodilihzauporabo
postaje.
Skupine uporabnikov
Zaradirazličnihstopenjtveganjainnevarnostismejo
določenedelovnekorakeizvajatisamoizšolanistrokovnjaki.
Delovni korak Skupine uporabnikov
Vnos parametrov spajkanja Strokovno osebje s
tehničnoizobrazbo
Menjavaelektričnihnado-
mestnih delov
Strokovnjakelektričar
Vnos intervalov
vzdrževanja
Varnostno osebje
Uporaba
Menjavafiltra
Laiki
Uporaba
Menjavafiltra
Menjavaelektričnihnado-
mestnih delov
Usposabljanje oseb
zadelonatehničnem
področjupodvodstvom
innadzoromizšolanega
strokovnega osebja
Nega in vzdrževanje
OPOZORILO
Pred vsemi deli na napravi izvlecite vtikač iz
vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi.
Rednopreverjajtepriključenekableincevi.Nemudoma
nehajteuporabljatipoškodovanaelektričnaorodja.
Spajkalne konice lahko menjate le takrat, ko se ohladijo.
Izklopljen spajkalnik mora biti vsaj 3 minute v varovalnem od-
lagalniku,dasespajkalnakonicaohladi.Statusnasvetleča
dioda mora biti ugasnjena.
Poskrbitezačistočopovršinspajkalnekoniceingrelnega
telesa,prekkaterihseprenašatoplota.Grelnielementne
sme priti v stik s spajko.
Popravila lahko izvaja le osebje, ki ga izšola družba
Weller.
Uporabljajte samo originalne rezervne dele
WELLER.
Garancija
Zahtevkikupcazaradinapak,zastarajovenemletuod
dobave. To ne velja za regresne zahtevke kupca po §§ 478,
479 BGB.
Vgaranciji,kismojoizdalimi,jamčimole,česmopisno
izdali garancijo za kakovost ali trajnost ob uporabo pojma
„Garancija“.
Garancija ne velja v primeru nestrokovne uporabe in kadar v
napravoposegajonekvalificiraneosebe.
Podrobnejšeinformacijenajdetenaspletnistrani
www.weller-tools.com.
SL SLOVENŠČINA
CE AAQI @Gufifl
77
SL
SLOVENŠČINA
Simboli
Pozor!
Opozorilo! Nevarnost opeklin!
Preberite navodila za uporabo!
Zasnovaindelovnomestoustrezatazahtevam
elektrostatičnegapraznjenja
Predenselotitekakršnihkolidelnanapravi,
vednopotegnitevtikačizvtičnice.
Varnostni transformator
ZnakCE
Odstranjevanje
Elektricnegaorodjaneodstranjujteshišnimi
odpadki! V skladu z Evropsko direktivo
2012/19/EU o odpadni elektricni in elektronski
opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni
zakonodaji je treba elektricna orodja ob
koncunjihoveživljenjskedobelocenozbirati
in jih predati v postopek okolju prijaznega
recikliranja.
Originalna Izjava o skladnosti
Spajkalne WE 1
Spajkalnik WEP 70
Izjavljamo, da imenovani izdelki izpolnjujejo določila
naslednjih direktiv:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Uporabljeni usklajeni standardi:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Tehničnivodja Direktor
Pooblaščenizasestavljanjetehničnedokumentacije.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
78
Lugege enne seadme kasutuselevõttu ja sellega
töötamist käesolev juhend ja ohutusjuhised
põhjalikult läbi.
Nendest ohutuseeeskirjadest mittekinnipidamine on ohtlik
tervisele ja elule.
Säilitage seda kasutusjuhendit kohas, kus kõik kasutajad
selleleligipääsevad.Jälgigeühendatudseadmetevastavaid
kasutusjuhendeid.
Ohutusjuhised
Seadet tohivad kasutada alla 8-aa-
stasedlapsedvõipiiratudfüüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimete,
puudulike kogemuste ja / või puudulike
teadmistega isikud ainult järelevalve all
või juhul, kui neid on seadme kasutami-
se osas juhendatud ning nad mõistavad
sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida.
Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed
järelevalveta teostada.
Hoidke kõrvalised isikud oma töökohast eemal.
Lastel ja volitamata isikutel on keelatud tööalas viibida. Ärge
lubage teistel isikutel puudutada jooteinstrumenti või kaablit!
HOIATUS Elektrilöök
Juhtseadme ebaõigel ühendamisel esineb vigastusoht
elektrilöögi tõttu ja see võib vigastada seadet.
Lugege enne seadme kasutuselevõttu täielikult läbi lisatud
ohutusjuhised, selle kasutusjuhendi ohutusjuhised ja Teie
juhtseadme kasutusjuhis ning pidage kinni nendes
nimetatud ettevaatusmeetmetest.
Ühendage ainult WELLER instrumendid.
Defektse seadme puhul võivad aktiivjuhtmed olla lahti-
selt või maandusjuhe mitte töötada.
Remonditöid peavad tegema Welleri poolt koolitatud
inimesed.
Kui elektritööriista toitejuhe on kahjustatud, tuleb see
asendada spetsiaalselt isoleeritud toitejuhtmega, mis on
saadaval klienditeenindusettevõttes.
Uzmanieties no elektriskā trieciena. Jooteinstrumentide
antistaatilisel variandil on elektrit juhtiv käepide.
Raugiet,laiķermeņadaļasnesaskartosarsazemētām
daļām,piem.,caurulēm,apsildesķermeņiem,plītīmun
ledusskapjiem.
Ärge kasutage jooteinstrumenti niiskes või märjas
keskkonnas.
Ärge töötage pinge all olevate osadega.
Tähelepanu! Pideva kaitse tagamiseks elektrilöögi riski
vastu tohib kasutada ainult maandatud pistikupesasid.
HOIATUS Põletusoht
Juhtseadme kasutamisel esineb põletusoht jooteinstru-
mendilt. Instrumendid võivad pärast väljalülitamist olla
kaua kuumad.
Jooteotsik muutub jooteprotsessis väga kuumaks. Otsi-
kute puudutamisel esineb põletuste oht. Pärast jootmist
on jootmistööriist ja detailihoidik kuumad.
• Kasutusvaheaegadelasetagejootetööriistalatiohutushoi-
dikule.Pirmsnolikšanaspārliecinieties,katasstāvdroši.
• Ärgepuudutagekuumijooteotsikuidjahoidkesüttivad
objektideemal..
• Vahetagejooteotsikuidainultsiis,kuineedonkülmad
Vedel jootetina võib tekitada põletusohtu. Hoiduge
tinapritsmete eest.
• Põletustevältimisekskandkealativastavatkaitseriietust.
Kaitskeomasilmi,kandeskaitseprille.
• Liimidetöötlemiseltulebjärgidakaliimitootjahoiatusi.
HOIATUS Tuleoht
Apsedzot lodāmuru vai drošības paliktni, var izraisīt
ugunsgrēka draudus.
Ärge katke jooteseadet ja turvahoidikut kunagi kinni.
̈rgeviigesüttivaidesemeid,vedelikkevõigaasekuuma
jooteinstrumendi lähedusse.
EE EESTI
653% Weller W
79
Uzglabājiet lodāmuru drošā vietā. Seadmeid ja tööriistu,
mida ei kasutata, tuleb hoida kuivas, kõrges/lukustatud
kohasväljaspoollastehaardeulatust.Lülitagejootetööriistad,
mida ei kasutata, pinge- ja rõhuvabaks.
Võrgukaablit tohib ühendada ainult selleks lubatud
võrgupistikupesa või adapteriga. Kontrollige,kas
võrgupingevastabtüübisildilnõutavale.Ühendageseade
pistikupessaainultväljalülitatudolekus.
Neizmantojiet kabeli tādiem mērķiem, kuriem tas nav
paredzēts.Ärge tõstke seadet juhtmest. Neraujiet kabeli, lai
izvilktukontaktdakšunokontaktligzdas.Sargājietkabelino
karstuma,eļļasunasāmmalām.
Esiet uzmanīgs. Olge tähelepanelik. Olge töötamisel mõist-
lik.Nelietojietlodāmuru,janevaratkoncentrēties.
Centieties neieņemt neparastas ķermeņa pozas. Savu
darbavietuiekārtojietergonomiskipareizi.Vältigetöötamisel
halbarühti,sestsellegavõivadkaasnedarühiprobleemid.
Jooteinstrumenti tohib kasutusele võtta ainult siis, kui
see on tehniliselt laitmatus seisukorras. Kaitseseadmeid
eitohiväljalülitada.
Tõrked ja defektid tuleb kõrvaldada kohe. Pärast seadme/
tööriista iga kasutuskorda tuleb kaitseseadmeid põhjalikult
kontrollida laitmatu ja nõuetekohase toimimise suhtes.
Veenduge, et liikuvad osad töötaksid laitmatult ega jääks
kinni ning et osad ei oleks kahjustatud. Seadme laitmatu töö
tagamiseks peavad kõik osad olema õigesti paigaldatud ja
kõik tingimused täidetud.
Kasutage õiget tööriista. Kasutageüksnesneidtarvikuid
ja lisaseadmeid, mis on tarvikuloendis või millel on tootja
kasutusluba. Kasutage WELLERi tarvikuid ja lisaseadmeid
üksnesoriginaalseteWELLERiseadmetega.Teistetootjate
tööriistade ja tarvikute kasutamisega võib kaasneda vigas-
tusoht.
Fikseerige tööriist. Kasutage detaili kinnihoidmiseks
kinnitusseadmeid.
Kasutage jooteaurude äratõmbeseadet. Kui saab
ühendadajooteaurudeäratõmbeseadmeid,veenduge,et
needühendataksjaetneidõigestikasutataks.
Jootmine
Lugege läbi ja järgige kasutatava Welleri toiteploki
kasutusjuhendit.
Kasutage ainult originaalseid Welleri
jooteotsikuid!
Jooteotsikute käsitsemine
• Kastkeesimeselkuumutamiselvalitudtinatatavjooteotsik
joodisesse.Tänusellelekaovadjooteotsikultseadme
hoidmiselkogunenudoksiidkihidjamustus.
• Pöörakeennejootekolbijootevaheajaksohutusjuhikule
asetamisttähelepanusellele,etjootekolbolekskorralikult
tinatatud.
• Ärgekasutageliigatugevatoimelisijooteräbusteid.
• Kontrolligealatijooteotsikuteasendiõigsust.
• Valigevõimalikultmadaltöötemperatuur.
• ValigetöökssuurimvõimalikjooteotsikuvormRusikaree-
gel:umbessamasuurkuipastajoodis.
• Kunajooteotsikujajootekohavaheltoimubsuurepinnaline
soojusülekanne,tinatagejooteotsikutkorralikult.
• Lülitagepikematekstööpausideksjootesüsteemväljavõi
kasutageWellerifunktsioonitemperatuurilangetamiseks
mittekasutamisel.
• Ennejootekolbipikematmittekasutamistkastkeotsik
joodisesse.
• Viigejoodisotsejootekohale,mittejooteotsikule.
• Ärgekasutagejooteotsikulmehaanilistjõudu.
Kasutusotstarbele vastav käitamine
WELLERjooteinstrumentidetoiteplokk.Kasutage
jootejaamaainultkasutusjuhendisnimetatudotstarbel,see
tähendab:jootmisekssiinkirjeldatudtingimustel.
Kasutage jootekolbi ainult kasutusjuhendis nimetatud
otstarbel, see tähendab, jootmiseks ja lahtijootmiseks siin
nimetatud tingimustel.
Jootekolbi tohib kasutada vaid Weller toiteplokkidega.
Sedaseadettohibkasutadaüksnestoatemperatuurilja
siseruumides. Kaitske seadet niiskuse ja otsese päikeseki-
irguse eest.
Kasutajarühmad
Varieeruva riskitaseme ja ohupotentsiaali tõttu võivad mõnin-
gaid töid teha vaid koolitatud spetsialistid.
Töösamm Kasutajarühmad
Jooteparameetrite spetsi-
fikatsioon
Tehnilise väljaõppega
spetsialistid
Elektriliste varuosade
paigaldamine
Elektrikud
Hooldusvälpadespetsifi-
katsioon
Ohutustehnikud
Käsitsemine
Filtri vahetamine
Tavainimesed
Käsitsemine
Filtri vahetamine
Elektriliste varuosade
paigaldamine
Tehnilise koolitusega
töötajad koolitatud spet-
sialisti juhendamisel ja
järelevalvel
EE
EESTI
80
Tehnilised Andmed
Jootejaamad WE 1
Mõõtmed P x L x K
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Kaal (kg) 1,9
Võrgupinge ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
Võimsustarve Võimsus-
tarve
(W) 85
Kaitseklass I, Antistaatiline
korpus
III, Jootetööriist
Temperatuurivahemik
Instrumendist sõltuv
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperatuuri täpsus (°C/°F) Koormuseta
ooterežiimilvõib
otsaku keskmi-
ne temperatuur
varieeruda +/- 5 °C
(+/-°9F) ulatuses.
Temperatuuri stabiilsus (°C/°F) ± 6 / ± 10
Jootekolvid WEP 70
Temperatuurivahemik (°C / °F) 50-450
Võimsustarve Võimsus-
tarve
(W) 70
Võrgupinge (V AC) 23
Soojendusaeg
(50 °C-lt 350 °C-le) (120
°F-lt 660 °F-le)
(s) 28
Otsikute seeria ET
Toiteplokk WE 1
Tootjapoolsed tehnilised muudatused on võimalikud!
Temperatuurile reageerimine
Jooteinstrument on varustatud sisemise tööanduriga. Selle
kaudusaabreguleeridaautomaatseväljalülitusefunktsiooni
(Standby).Reguleerimisjuhiseidvaadakevastavastjaama
kasutusjuhendist.
Hooldamine ja teenindamine
HOIATUS
Enne kõiki töid seadme kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja. Laske seadmel jahtuda.
Kontrolligeühendatudjuhtmeidjavoolikuidregulaarselt.
Kahjustatud elektritööriistad tuleb kohe kasutusest
kõrvaldada.
Jooteotsikuidtohibvahetadaainultkülmalt.
Jootetööriist peab enne jooteotsiku jahtumist olema vähemalt
3minutitväljalülitatultohutushoidikul.LEDiolekunäitpeab
olema väljas.
Hoidkejooteotsikujaküttekehasoojusülekandepinnad
puhtad.Kütteelementeitohijootetinagakokkupuutuda.
Remonditöid peavad tegema Welleri poolt koolitatud
inimesed.
Kasutage ainult WELLERi originaalvaruosi.
Garantii
Ostjapretensioonidpuudustekohtaaeguvadüheaastajook-
sul kauba tarnimisest. See ei kehti ostja nõuetele vastavalt
§§ 478, 479 BGB.
Meie antud garantii osas vastutame me ainult siis, kui oleme
andnud kirjalikus vormis omaduste ja säilivuse garantii ning
garantii on antud, kasutades mõistet „Garantii“.
Garantii kaotab kehtivuse mittesihtotstarbelise kasutuse
korraljajuhul,kuikvalifitseerimataisikudteevadseadme
juures muudatusi.
Lisainfot leiate veebilehel
www.weller-tools.com.
EE EESTI
CE AAQI @Gufifl
81
EE
EESTI
Sümbol
Tähelepanu!
Hoiatus! Põletusoht!
Lugege kasutusjuhendit!
ESD-nõuetele vastav disain ja ESD-nõuetele
vastav töökoht
Enne seadmel mis tahes tööde läbiviimist
tõmmake pistik alati pistikupesast välja.
Kaitsetrafo
CE-märgis
Jäätmekäitlus
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilisi tööriistu koos olmejäätmetega! Vasta-
valt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohalda-
misele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi
ning keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Originaal-vastavusdeklaratsioon
Jootejaamad WE 1
Jootekolvid WEP 70
Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmiste direktii-
vide sätetele:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Tehnikadirektor Tegevjuht
Volitatud koostama tehnilisi andmeid.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
82
Pirms sākt ekspluatāciju vai darbu ar ierīci,
izlasiet lietošanas pamācību un pievienotos
drošības norādījumus.
Neievērojotdrošībasnoteikumus,irrisksgūtsmagusvai
dzīvībaibīstamussavainojumus.
Uzglabājietšolietošanaspamācībutā,laitābūtupieejama
visiemlietotājiem.lappusē.Ņemietvērāarīinformāciju,kas
minētapieslēgtoiekārtulietošanaspamācībās.
Drošības norādes
Iekārtudrīkstlietotbērni,kas
sasnieguši8gaduvecumuunpersonas
arierobežotāmfiziskajām,sensorajām
ungarīgajāmspējām,kāarīperso-
nas ar nepietiekamu pieredzi un / vai
zināšanām,jatāstiekuzraudzītasvai
tāsirinstruētaspardrošuapiešanos
ariekārtuunirsapratušasbriesmas,
kasvarrastiesnepareizaslietošanas
rezultātā.Neatļautbērniemspēlētiesar
iekārtu!
Bērniiekārtastīrīšanuunapkopi
nedrīkstveiktbezuzraudzības.
Raugiet, lai darba vietas tuvumā neatrastos citas per-
sonas.
Darbazonāaizliegtsuzturētiesbērniemuntrešajām
personām.Neļaujietcitiempieskartieslodāmuramvai
kabelim.
BRĪDINĀJUMS Strāvas trieciens
Pieslēdzot vadības iekārtu neatbilstoši noteikumiem, ir
risks gūt savainojumus un sabojāt iekārtu.
Pirmsvadībasierīcesekspluatācijasuzsākšanaspilnībā
izlasietpievienotāsdrošībasnorādes,šajālietošanas
instrukcijāietvertāsdrošībasnorādes,kāarīvadības
ierīcesrokasgrāmatuunievērojietvisusdrošības
pasākumus.
PieslēdziettikaiWELLERinstrumentus.
Ja ierīce ir bojāta, aktīvie vadi var būt atsegti vai arī
aizsargvads var nefunkcionēt.
Remontuuzticiet„Weller”speciālistiem.
Jaelektroinstrumentabarošanaskabelisirbojāts,tas
jāaizvietoarspeciālisagatavotubarošanaskabeli,kovar
saņemtklientudienestaorganizācijā.
Saugokitės elektros smūgio.Lodāmuriem,kasirveidoti
antistatiski,rokturisvadastrāvu.
Stenkitėskūnodalimisneliestiįžemintųdalių,pvz.,
vamzdžių,radiatorių,virykliųiršaldytuvų.
Nelietojietlodāmurumitrāsvaislapjāsvietās.
Nestrādājietardaļām,kurāmirpieslēgtsspriegums.
Uzmanību!Lainodrošinātupastāvīguaizsardzībupret
elektrotriecienarisku,drīkstpieslēgttikaizemētām
kontaktligzdām.
BRĪDINĀJUMS Apdegumu risks
Vadības iekārtas lietošanas laikā ir risks apdedzināties ar
lodāmuru. Pēc instrumentu izslēgšanas tie ilgāku laiku
vēl var būt karsti.
Lodēšanas darbu veikšanas laikā lodgalva stipri sakarst.
Pieskaroties lodgalvām, iespējams apdedzināties. Pēc
lodēšanas lodāmurs un detaļas paliktnis vēl ir karsti.
• Laikā,kadlodāmursnetiekizmantots,vienmērnovietojiet
touzdrošībaspaliktņa.Apsauginisdėklasturibūti
pastatytasantstabilauspagrindo.
• Nepieskarietieskarstāmlodgalvāmunraugiet,laito
tuvumāneatrastosvieglidegošipriekšmeti..
• Lodgalvudrīkstnomainīttikaitad,kadtāirauksta
Ar šķidru lodalvu var apdedzināties. Uzmanieties no
alvas šļakatām.
• Valkājietattiecīguaizsargapģērbu,laiizvairītosno
apdegumiem.Sargietacisunlietojietaizsargbrilles.
• Strādājotarlīmēm,ievērojietlīmesražotājabrīdinājuma
norādes.
LV LATVISKI
&& A Weller' W
83
BRĪDINĀJUMS Ugunsgrēka draudi
Uždengus litavimo prietaisą arba apsauginį dėklą, kyla
gaisro pavojus.
Raugiet,lailodāmursundrošībaspaliktnisvienmērbūtu
atklāts.
Raugiet,laikarstalodāmuratuvumāneatrastosdegoši
priekšmeti,šķidrumivaigāzes.
Litavimo įrankį laikykite saugioje vietoje.Kamērierīces
uninstrumentinetieklietoti,tiejānovietosausāunaugstāvai
slēgtāvietā,kurtiemnevarpiekļūtbērni.Jalodēšanas
instrumentinetieklietoti,atvienojiettosnostrāvasun
spiediena padeves.
Strāvas kabeli drīkst iespraust tikai tam paredzētās
strāvas kontaktligzdās vai adapteros. Pārbaudiet,vaitīkla
spriegumssaskanarnorādēmuzdatuplāksnītes.
Pieslēdzietierīcipiekontaktligzdastikaitad,kadtāir
izslēgta.
Draudžiama laidą naudoti ne pagal paskirtį.Nenesiet
ierīci,turotaizkabeļa.Netraukitekištukoiškištukiniolizdo,
paėmęužlaido.Saugokitelaidąnuokarščio,alyvos,
netraukiteperaštriuskraštus..
Būkite atidūs. Rīkojietiesuzmanīgi.Darbusveicietrūpīgi.
Nenaudokitelitavimoįrankio,kainegalitesusikoncentruoti.
Stenkitės, kad kūno padėtis būtų tinkama. Jūsųdarbo
vietaturibūtiergonomiška.Darbulaikāstrādājietpareizā
pozīcijā,jopretējāgadījumāvarveidotiesnepareizastāja.
Lodāmuru drīkst lietot tikai tad, ja tas ir tehniski
nevainojamā stāvoklī.Aizliegtsdeaktivizētaizsargierīces.
Nekavējoties novērsiet traucējumus un bojājumus. Pirms
katrasiekārtas/instrumentalietošanasrūpīgijāpārbauda,
vaiaizsardzībasierīcesdarbojasnevainojamiunatbilstoši
paredzētajammērķim.Pārbaudiet,vaikustīgāsdaļas
darbojasnevainojamiunneiesprūst,kāarīpārliecinieties,
vaidaļasnavbojātas.Lainodrošinātutehniskinevainojamu
ierīceslietošanu,visāmdaļāmirjābūtpareiziuzstādītāmun
jāatbilstvisiemnosacījumiem.
Izmantojiet pareizo instrumentu. Izmantojiet tikai piederu-
musarakstānorādītusvairažotājaapstiprinātuspiederumus
unpapildierīces.WELLERpiederumusvaipapildierīces
izmantojiettikaikopāaroriģinālajāmWELLERierīcēm.Citu
instrumentuunpiederumulietošanavarradītsavainojuma
draudus.
Nostipriniet instrumentu.Lainofiksētusagatavi,
izmantojietspriegotājierīces.
Izmantojiet lodēšanas dūmu atsūkšanas ierīci. Ja ir
uzstādītaslodēšanasdūmuatsūkšanasierīčupieslēgšanai
paredzētasiekārtas,pārliecinieties,kašīsierīcesir
pieslēgtasuntiekpareizilietotas.
Lodēšana
Izlasiet un ievērojiet izmantotās „Weller” barošanas
vienības lietošanas instrukciju.
Izmantojiet tikai oriģinālos „Weller”
lodēšanas uzgaļus.
Apiešanās ar lodgalvām
• Pirmajāuzkarsēšanasreizēpārklājietselektīvounaralvu
pārklājamolodgalvuarlodalvu.Tādējādinoņemsietoksīda
kārtiņasunnetīrumus,kasuzlodgalvasveidojušies
uzglabāšanaslaikā.
• Lodēšanaspārtraukumulaikāunpirmslodāmura
nolikšanasraugiet,lailodēšanasuzgalisbūtulabialvots.
• Neizmantojietpārākkodīgusplūstamībaslīdzekļus.
• Vienmērraugiet,lailodgalvasbūtupareizinovietotas.
• Izvēlietiesiespējamizemākudarbatemperatūru.
• Darbamizvēlietieslielākoiespējamolodgalvasformu.
Pamatanosacījums:aptuvenivienālielumāarlodēšanas
laukumu.
• Raugiet,laisiltumpārnesenolodgalvasuzlodēšanasvietu
notiktulielāplatībā;šimnolūkamrūpīgipārklājietlodgalvu
aralvu.
• Ilgākudarbapārtraukumulaikāizslēdzietlodēšanas
sistēmuvaiarīizmantojiet„Weller”piedāvāto
temperatūrassamazināšanasfunkcijuizmantošanas
pārtraukumulaikā.
• Pirmslodāmuranovietošanasilgākaiuzglabāšanai
pārklājietlodgalvuarlodalvu.
• Liecietlodalvutiešiuzlodējamāsvietas,nevisuz
lodgalvas.
• Nespiedietlodgalvuarspēku.
Atbilstoša lietošana
StrāvaspadevesierīceWELLERlodāmuriem.Izmantojiet
lodēšanasstacijutikaiatbilstīgilietošanaspamācībā
norādītajammērķim–lodēšanai,ievērojotšeitnorādītos
nosacījumus.
Izmantojietlodāmurutikaiatbilstošilietošanaspamācībā
norādītajammērķim–lodēšanaiunatlodēšanai,ievērojot
šeitnorādītosnosacījumus.
Lodāmurudrīkstizmantottikaiar„Weller”sērijasbarošanas
ierīci.
Ierīcidrīkstizmantotvienīgiiekštelpāsunistabas
temperatūrā.Sargājietierīcinomitrumauntiešiemsaules
stariem.
LV
LATVISKI
® RX ’6.
84
Tehniskie dati
Lodēšanas stacijas WE 1
IzmēriPlxGxA
(mm)
(Inch)
150 x 125 x 100
5,91 x 4,92 x 3,94
Svars (kg) 1,9
Tīklaspriegums ( V / Hz) 230 / 50/60
120 / 60
100 / 50/60
JaudaBarošanas
patēriņš
(W) 85
Aizsargklase I, antistatisks
korpuss
III,Lodēšanas
instruments
Temperatūrasdiapazons
Atkarībānoinstrumenta
(°C)
(°F)
100 - 450
200 - 850
Temperatūrasprecizitāte (°C/°F) Vidējaiuzgaļa
temperatūrai
tukšgaitāunbez
slodzesiespējama
„nobīde“līdz+/-
5°C (+/- 9°F)
Temperatūrasstabilitāte (°C/°F) ± 6 / ± 10
Lodāmurs WEP 70
Temperatūrasdiapazons (°C / °F) 50-450
JaudaBarošanaspatēriņš (W) 70
Tīklaspriegums (V AC) 23
Uzsildes laiks
(no50°Clīdz350°C)(no
120°Flīdz660°F)
(s) 28
Lodgalvusērija ET
Barošanasvienība WE 1
Paturamtiesībasveikttehniskāsizmaiņas!
Temperatūras reakcija
Lodāmuramiriekšējsizmantošanassensors.Artoiespējams
iestatītautomātiskasizslēgšanasfunkciju(gaidstāvi).
Iestatījumiirnorādītiattiecīgajāstacijaslietošanas
pamācībā.
Lietotāju grupas
Tākāpastāvdažādalīmeņariskiunbīstamībaspotenciāls,
atsevišķusdarbaetapusdrīkstveiktvienīgiapmācīti
speciālisti.
Darba etaps Lietotāju grupas
Noteiktielodēšanas
parametri
Kvalificētspersonālsar
tehniskoizglītību
Elektriskorezervesdaļu
nomaiņa
Elektrotehnikasspeciālists
Noteiktieapkopesintervāli Darbadrošībasspeciālists
Lietošana
Filtranomaiņa
Neprofesionāļi
Lietošana
Filtranomaiņa
Elektriskorezervesdaļu
nomaiņa
Personas,kasapgūst
tehniskoizglītību,apmācīta
speciālistavadībāun
uzraudzībā
Apkope un kopšana
BRĪDINĀJUMS
Pirms jebkāda veida apkopes darbu veikšanas
iekārtā izņemiet kontaktdakšu no kontaktligz-
das. Atdzesēt ierīci.
Regulāripārbaudietvisuspievienotoskabeļusunšļūtenes.
Bojātuselektroinstrumentusnekavējotiesizņemietno
ekspluatācijas.
Lodgalvasatļautsnomainīttikaitad,kadtāsiratdzisušas.
Izslēgtamlodēšanasinstrumentamvismaz3minūtes
jāpastāvuzdrošībaspaliktņa;tikaipēctamlodgalvairatdzi-
susi.LEDstatusarādītājamjābūtizslēgtam.
Raugiet,lailodgalvasunsildelementasiltumapārneses
virsmasbūtutīras.Sildelementsnedrīkstnonāktsaskarēar
lodalvu.
Remontu uzticiet „Weller” speciālistiem.
Izmantojiettikaioriģinālās„WELLER”
rezervesdaļas.
Garantija
Pircējaprasībaskompensētiekārtasnepilnībasirspēkā
gadupēciekārtaspiegādes.Tasneattiecasuzpircēja
pretprasībāmatbilstošiVācijasCivilkodeksa478.–479.§
nosacījumiem.
Saskaņāarsniegtogarantijumēsesamatbildīgitikaitad,ja
lietošanasvaiglabāšanasgarantijairnorādītarakstiskiun
tekstālietotsjēdziens„Garantija”.
Garantijazaudēspēku,jaierīcetiekizmantotaneatbilstoši
norādījumiemunnekvalificētaspersonasveicierīces
izmaiņas.
Informācijuskatietvietnē
www.weller-tools.com.
LV LATVISKI
CE AAQI @Gufifl
85
LV
LATVISKI
Simboli
Uzmanību!
Brīdinājums!Apdegumurisks!
Izlasietlietošanasrokasgrāmatu!
ESDatbilstīgakonstrukcijaunESDatbilstīga
darba vieta.
Pirmsjebkādāmdarbībāmarierīcivienmēr
izvelciet spraudni no kontaktligzdas.
Drošībastransformators
CEmarķējums
Utilizācija
Neizmetietelektroiekārtassadzīvesatkritumos!
SaskaņāarEiropasDirektīvu2012/19/EU
parlietotajāmelektroiekārtām,elektronikas
iekārtāmuntāsiekļaušanuvalstslikumdošanā
lietotāselektroiekārtasirjāsavācatsevišķiun
jānogādāotrreizējaipārstrādeivideidraudzīgā
veidā.
Oriģinālā atbilstības deklarācija
Lodēšanas stacijas WE 1
Lodāmurs WEP 70
Mēs deklarējam, ka norādītie produkti atbilst tālāk
uzskaitīto regulu noteikumiem.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS)
Piemērotie saskaņotie standarti:
DIN EN 60335-1: 2012-10
DIN EN 60335-2-45: 2012-08
DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 55014-1: 2012-05
DIN EN 55014-2: 2016-01
DIN EN 61000-3-2: 2015-03
DIN EN 61000-3-3: 2014-03
DIN EN 50581:2013-02
Besigheim, 2017-05-04
T.Fischer B.Frühwald
Tehniskais direktors Izpilddirektors
Pilnvarotsizstrādāttehniskodokumentāciju.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße2,74354Besigheim,Germany
86
Prieš pradėdami naudoti prietaisą ir su juo dirbti
perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir
saugos taisykles.
Jeinepaisysitesaugosnurodymų,kilspavojussveikataiir
gyvybei.
Instrukcijąlaikykitevisiemsnaudotojamspasiekiamoje
vietoje.Laikykitėsatitinkamųprijungtųprietaisųnaudojimo
instrukcijų.
Saugos taisyklės
Prietaisągalinaudotivyresninei8
metųvaikaiirneturintyspakankamai
žiniųir(arba)patirtiesribotųpsichinių,
jutiminiųirprotiniųgebėjimųasmenys,
jeigujieyraprižiūrimiarbajiebuvo
išmokyti,kaipsaugiainaudotisprietai-
su, ir suprato galimus pavojus. Vaikams
negalimažaistisuprietaisu.
Neprižiūrimivaikainegaliprietaisovaly-
tiarbaatliktijotechninėspriežiūros.
Neprileiskite kitų asmenų arti Jūsų darbo vietos.
Darbosrityjedraudžiamabūtivaikamsirpašaliniams
asmenims.Neleiskitekitiemsasmenimsliestilitavimoįrankio
ar laido.
ĮSPĖJIMAS Srovės smūgis
Netinkamai prijungus valdymo įtaisą kyla pavojus
susižeisti dėl elektros šoko ir gali būti pažeistas prieta-
isas.
Priešpradėdaminaudotivaldymoprietaisąatidžiai
perskaitykitevisuspridedamussaugosnurodymus,šioje
eksploatavimoinstrukcijojepateikiamussaugosnurodymus
irvaldymoprietaisoinstrukciją,atkreipkitedėmesįį
nurodytassaugospriemones.
PrijunkitetikWELLERįrankius.
Jei prietaisas sugedęs, gali būti išsikišę laidai, kuriais
teka srovė, arba neveikti apsauginis laidas.
Remontuotigalitik„Weller“išmokytiasmenys.
Jeipažeistaselektrinioįrankioprijungimolaidas,jįreikia
pakeistispecialiaiparuoštuprijungimolaidu,kurįgalima
įsigytiklientųaptarnavimotarnyboje.
Заштитите се од електричног удара.Antistatinėsfunkci-
josneturinčiųlitavimoįrankiųrankenoslaidžioselektrai.
Избегавајтеконтактсауземљенимповршинамапопут
цеви,грејачаихладњака.
Litavimoįrankionenaudokitedrėgnojearbašlapioje
aplinkoje.
Nedirbkiteprieįtampingųjųdalių.
Dėmesio!Siekiantužtikrintinuolatinęapsaugąnuoelektros
smūgiopavojaus,prijungtileidžiamatikprieįžemintų
kištukiniųlizdų.
ĮSPĖJIMAS Pavojus nudegti
Eksploatuojant valdymo įtaisą kyla pavojus nusideginti
prisilietus prie litavimo įrankio. Įrankiai po išjungimo dar
ilgokai gali būti karšti.
Litavimo antgalis lituojant būna itin karštas. Prisilietus
prie antgalių, galima nudegti. Baigus lituoti, lituoklis ir jo
laikiklis būna įkaitę.
• Kailitavimoįrankionenaudojatebūtinaiįdėkiteįkomplekte
esantįapsauginįdėklą.Осигурајтеприкладанносачза
заштитнуполицу.
• Nelieskiteįkaitusiųlitavimoantgaliųirnelaikykiteartidegių
objektų..
• Litavimoįrankioantgalįkeiskitetikšaltą
Pavojus nudegti dėl skysto lydmetalio. Saugokitės alavo
purslų.
• Kadnenudegtumėte,vilkėkiteatitinkamusapsauginius
drabužius.Saugokiteakisiružsidėkiteapsauginiusakinius.
• Dirbdamisuklijaisbūtinaiatkreipkitedėmesįįklijų
gamintojoįspėjimus.
LT LIETUVIŠKAI
&& A Weller' W
87
ĮSPĖJIMAS Gaisro pavojus
Прекривање лемилице или заштитне полице
представља опасност од пожара.
Niekadaneuždenkitelitavimoprietaisoirapsauginio
dėklo.
Netolilitavimoįrankionenaudokitejokiųdegiųdaiktų,
skysčiųardujų.
Држите лемилицу на безбедном месту. Nenaudojamus
prietaisusirįrankiusreikėtųlaikytisausoje,uždaroje,
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atjunkite nenaudojamus
litavimoįrankiusnuoįtamposirslėgio.
Tinklo laidą galima prijungti tik prie leistinų kištukinių
lizdų arba adapterių. Patikrinkite,artinkloįtampaatitinka
specifikacijųlentelėjepateiktusduomenis.Priekištukinio
lizdoprijunkitetikišjungtąprietaisą.
Не користите кабл за намене за које није предвиђен.
Prietaisoniekadaneneškitepaėmęužlaido.Неискапчајте
изутичницетакодаповлачитезакабл.Држитекабл
даљеодтоплоте,уљаиоштрихивица..
Будите опрезни. Elkitėssujuoatsargiai.Dirbdami
vadovaukitėssveikanuovoka.Некористителемилицуако
стеуморни.
Немојте прекорачити лимите. Наместитерадноместо
дабудепрактично.Dirbdamivenkitenetaisyklingoslaiky-
senos,nesdėljosgalikiltikūnolaikysenosproblemų.
Litavimo įrankį galima naudoti tik techniškai
nepriekaištingos būklės.Būtinavisadanaudotiapsaugines
priemones.
Gedimai ir defektai turi būti nedelsiant pašalinti. Kaskart
priešnaudojantprietaisąarįrankį,būtinakruopščiaipatikrin-
ti,arapsauginėspriemonėsyranepriekaištingosirtinkamos
būklės.Patikrinkite,arjudančiosdalysnepriekaištingai
veikia,nestringairnėrapažeistos.Visosdalysturibūtitink-
amaisumontuotosiratitiktivisaskeliamassąlygas,kadbūtų
galimaužtikrintinepriekaištingąprietaisoveikimą.
Naudokite tinkamą įrankį. Naudokite tik tuos priedus ar
papildomąįrangą,kurieyraišvardintipriedųsąrašearba
yrapatvirtintigamintojo.NaudokiteWELLERpriedusar
papildomąįrangątiksuoriginaliaisWELLERprietaisais.
Naudojantkitusįrankiusirkituspriedusgalikiltipavojus
susižeisti.
Pritvirtinkite įrankį.Pritvirtinkiteruošinįspaustuvais.
Naudokite dūmų išsiurbimo sistemą.Jeiyradūmų
išsiurbimosistemųprijungimoįtaisai,įsitikinkite,kadjieyra
prijungti ir naudojami tinkamai.
Litavimas
Perskaitykite „Weller“ maitinimo bloko „“ eksploatavimo
instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų.
Naudokite tik originalius litavimo
antgalius!
Litavimo antgalių naudojimas
• Pirmąkartąįkaitinęparinktąalavuotąlitavimoantgalį
padenkitelydmetaliu.Taipnuolitavimoantgaliobus
pašalintaslaikantsusidaręsoksidosluoksnisir
nešvarumai.
• Perpertraukastarplitavimųirpadėdamilituoklį
patikrinkite,arantlit