USD

High Q Series Datasheet by Knowles Syfer

View All Related Products | Download PDF Datasheet
k knowles } g,
www.knowlescapacitors.comShould be ordered as Syfer parts.
High Q Capacitors - Q(MS) & U ranges
Minimum/maximum capacitance values - Q(MS) & U ranges - High Q capacitors
Chip Size 0402*06030505 08051206 1111 1210 1812 2220 2225 3640
Min Cap
S) S) S) S) S) S) S) S) S) S) S)
50V 63V S) -S) -Q) ------
100V S) -S) -Q) Q) Q) Q) Q) Q) -
150V S) -S) -Q) Q) Q) Q) Q) Q) -
200V250V S) S) S) S) Q) Q) Q) Q) Q) Q) -
300V --S) -S) Q) Q) Q) Q) Q) -
500V ----S) S) S) Q) Q) Q) Q)
630V ----S) S) S) Q) Q) Q) Q)
1000V ----S) S) S) S) Q) Q) Q)
2000V ----S) S) S) S) S) S) Q)
3000V ---- S) S) S) S)
7DSH
TXDQWLWLHV
´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO

´UHHO
RQO\
´UHHOTXDQWLWLHVDYDLODEOHRQUHTXHVW
*0402 size and other values (inc. values < than 0.3pF) and taping quantities may be available on request, consult the Sales Office.
†0603 and 0805 sizes only available in the “U” range and not Q(MS)
Dimensions
Range Case
Size Length (L1)
PPaLQFKHV Width (W)
PPaLQFKHV Max. Thickness (T)
PPaLQFKHV Termination Band (L2)
PPaLQFKHV
PLQ PD[
MS 0402 a a a a a
U 0603 a8a8a32 a a
MS 0505 a 1.4a11.27a5a a
U 0805 a12 a a51 a a
MS 1206 a12 a a63 a a
MS 1111 2.79a 2.79 a15 1.78a7a a25
MS 1210 a12 a12 a8a a
MS 1812 a4a12 2.5 ~  a a
MS 2220 a a 4.2 ~ 16 a a
MS 2225 a6a 4.2 ~ 16 a a
MS 3640 a a 2.5a a a
T
L2
L1
W
Below 1pF capacitance values
are available in 0.1pF steps ~
above 1pF capacitance values are
available in E24 series values.
7KH³406´DQG³8´UDQJHVR໤HUVDYHU\VWDEOH+LJK4PDWHULDO
V\VWHPWKDWSURYLGHVH[FHOOHQWORZORVVSHUIRUPDQFHLQV\VWHPV
EHORZ*+]2SWLPLVHGIRUORZHVWSRVVLEOH(65WKLVUDQJHRI
KLJKIUHTXHQF\FDSDFLWRUVLVVXLWDEOHIRUPDQ\DSSOLFDWLRQVZKHUH
HFRQRPLFDOKLJKSHUIRUPDQFHLVUHTXLUHG
$YDLODEOHLQWRFDVHVL]HVFDVHVL]HV
RQO\DYDLODEOHLQWKH³8´UDQJHZLWKYDULRXVWHUPLQDWLRQRSWLRQV
LQFOXGLQJ)OH[L&DS
&DS&DGFDSDFLWRUPRGHOOLQJVRIWZDUHLVQRZDYDLODEOHDQG
KDVEHHQGHYHORSHGZLWKDQHDV\WRXVHDQGUHDGLO\DFFHVVLEOH
FRPSDULVRQWRROIRUFKRRVLQJWKHEHVW0/&&WRVXLWWKHFXVWRPHU¶V
QHHGV3OHDVHFRQVXOWWKH.QRZOHVZHEVLWHWRODXQFKWKHVRIWZDUH
Operating Temperature
&WR&
7HPSHUDWXUH&RH໥FLHQW7\SLFDO
SSP&&*13
Insulation resistance
06UDQJH!*ƻDW&!*ƻ&
8UDQJH*ƻRUVZKLFKHYHULVWKHOHDVW
Q Factor
!#0+]
6SDUDPHWHUGRZQORDGVDUHDYDLODEOHIURP
KWWSZZZNQRZOHVFDSDFLWRUVFRPV\IHUHQSURGXFWVPOF
FDSDFLWRUVXOWUDORZHVUFDSDFLWRUVDQGWKH6\IHU093SDJHRQ
WKH0RGHOLWKLFVZHEVLWH3OHDVHYLVLWWKH6\IHU093SDJHIRUPRUH
LQIRUPDWLRQDWKWWSZZZPRGHOLWKLFVFRPPYSV\IHU
‘( knowles JLx.Ir.>vau:r4rm1FG-Num;ap 5m m
www.knowlescapacitors.com Should be ordered as Syfer parts.
High Q Capacitors - Q(MS) & U ranges
Q(MS) Series - Impedance vs. Frequency - Case size 0505
Q(MS) Series Q vs. Frequency - Case size 0505
Q(MS) Series - ESR vs. Frequency - Case size 0505
0.1
0.01
1
10
100
1000
1000000
100000
10000
1 10 100 1000 3000
Impedance (Ohms)Q
Frequency (M z)
Frequency (M z)
0.01
0.1
100
1000
1
0.1
10000
100 1000500 3000
ESR ( ms)
Frequency (M z)
0.01
0.1
1
0 500 15001000 2000 2500 3000
0.5pF
1.0pF
10pF
100pF
39pF
0.5pF
1.0pF
10pF
100pF
39pF
0.5pF
2.7pF
10pF
33pF
15pF
Impedance (Ohms)Q
Frequency (MHz)
Frequency (MHz)
Q(MS) Ser es Impedance s Frequency ase s ze
Q(MS) Ser es Q s Frequency ase s ze
0.01
0.1
100
1000
1
0.1
10000
100000
100 1000500 3000
ESR (Ohms)
Frequency (MHz)
Q(MS) Ser es ESR s Frequency ase s ze
0.01
0.1
1
0 500 15001000 2000 2500 3000
0.1
0.01
1
10
100
1000
1000000
100000
10000
1 10 100 1000 3000
0.5pF
1.0pF
10pF
100pF
70pF
0pF
7pF
0.5pF
1.0pF
10pF
100pF
70pF
0pF
7pF
0.5pF
1.0pF
10pF
100pF
70pF
0pF
7pF
$OOSHUIRUPDQFHFXUYHVDUHEDVHGRQPHDVXUHPHQWVWDNHQZLWK%RRQWRQ$UHVRQDQWWXEH$JLOHQW($LPSHGDQFHDQDO\VHUDQG$JLOHQW$WHVW¿[WXUH'L໤HUHQWWHVWPHWKRGVRU
¿[WXUHVPD\JLYHGL໤HUHQWUHVXOWV'DWDLVW\SLFDODQGLVVXSSOLHGIRULQGLFDWLRQRQO\

Products related to this Datasheet

CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 11PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 11PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 11PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 11PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 110PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 110PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 110PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 110PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 120PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 13PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 13PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 13PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 13PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 130PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0
CAP CER 130PF 50V C0G/NP0 0505
Available Quantity: 0
Unit Price: 0